Магистратура

Кафедра төмендегі мамандықтар бойынша ғылым магистрлерін дайындайды:

 • 6М021000-Шетел филологиясы: ағылшын тілі;

 • 6М021300-Лингвистика.

Кафедрада сонымен қатар тіл теориясы саласында маманданатын магистранттар дайындауды да жүзеге асырады. Оларды дайындау бағдарламасына мынадай пәндер кіреді:

 • Тіл білімінің философиялық мәселелері;
 • Тіл білімінің өзекті мәселелері;
 • Тіл және дін;
 • Тіл және мамандықты компьютерлік оқыту;
 • Лингвистикалық зерттеу әдістері;
 • Мамандықты компьютерлік оқыту;
 • Тіл білімі негіздері;
 • Социолингвистика;
 • Славян/түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы;
 • Паралингвистика; Контрастивтік лингвистика;
 • Батыс славян тілдері теориясы;
 • Графикалық лингвистика мәселелері;
 • Ономастика теориясы;
 • Сөйлеу актілерінің теориясы;
 • Қостілділік мәселелері;
 • Тіл, ойлау және ұлттық менталитет;
 • Лингвистикалық деректану;
 • Лингвистика метатілі;
 • Функционалдық грамматика;
 • Мәтін лингвистикасы;
 • Психолингвистика;
 • Лингвистикалық герменевтика.