Ғылыми жобалар мен зерттеулер

Халықаралық жобаның атауы 

Жобаның үйлестірушісі (университеттік, халықаралық ұйымдар және т.б.) 

Жобаның мақсаты 

Қаржыландыру көзі 

Халықаралық жобаның ұзақтығы

Ақырғы нәтиже

 

1

Өндірістен қол үзбей оқу мен ғылыми білімге негізделген экономикасы бойынша транс-аймақтық ақпараттық сауаттылықты дамыту (DIREKT)

Лимерик технологиялық институты Ирландия

 

Ақпараттық сауаттылықтың (АС) құзырлығын зерттеу және оны білім беру бағдарламаларына енгізу арқылы Болон үдерісін қолдау. АС бағдарламаларының интегралданатын түрлерін (бакалавриат / магистратура докторантура атты үш цикл жүйесіне енгізілген) құрастыру, қоғамдағы үзіліссіз білім беруді дамыту үшін сапамен қамтамасыз ету мен біліктілікті мойындау.

 

Erasmus+

15.10.2016 - 14.10.2019

 

Жоба білім беру бағдарламасындағы кітапхана ісін жақсартуға, ақпараттық саясатты, кітапхана және студенттер, жас ғалымдар мен оқытушылардың ағылшын тілінің жазбаша   сауаттылығын дамытуға бағытталған.

 

Кафедраның 2015-2017 оқу жылына арналған "Ғылыми жобалары мен зерттеулері"

Ғылыми жоба бағыты

Ғылыми жоба атауы

Ғылыми жоба жетекшісі

Мерзімі

Байланыс телефондары

1

Гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық ғылымдар саласындағы фундаменталды зерттеулердің өзекті мәселелері

«Қазақстандық аударматанудың әлемдік мәдениетаралық кеңістіктегі заманауи мәселелері: зияткерлік әлеуеті мен даму болашағы».

Тараков Ә.С.

2015-2017

8(727)377-33-34 (1323)

anuar_tarak@mail.ru

2

Гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық ғылымдар саласындағы фундаменталды зерттеулер

Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу.

Дадебаев Ж.Д.

2015-2017

8(727)377-33-34 (1323)

Dadebaev48@mail.ru