Ғылыми жобалар және зерттеулер

№ ғ/п Жобаның бағыты Жобаның аты Жоба жетекшісі Кезеңі Байланыс
 AP08956706 Қоғамдық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер

ҚР БҒМ іргелі жобасы «Цифрландыру және COVID пандемия кезіндегі әлеуметтік кеңістікті өзгерту контекстіндегі Қазақстандағы діни институттар мен тәжірибелер» 

т.ғ.д., доцент Ерекешева Л.Г.
2020-2021

+77016293007

laurayerek@gmail.com

 АР05135424 Экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер  

Мысыр мәдениетіндегі түркі-қыпшақтық қабат

ф.ғ.д. Жұбатова Б.Н.
2018-2020

+77773965476

bjubatova@gmail.com

 AP08857715

Гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер

Әл-Фараби трактаттарындағы теолингвис-тикалық дискурс («Усул ъилм ат-табиъа», «Китабул-Ахлақ» және «Китабул-Хуруф» еңбектері негізінде)

PhD Палторе Ы.М. 2020-2022 +77472265109
ihtiar.paltore@kaznu.kz

Шығыстану факультетінде 2011 ж. бастап 2012 жылға дейін келесі ғылыми проектілер зерттеледі:

  1. "Жапония мен Қазақстан Республикасының саяси модернизациясы: салыстырмалы анализ". Жетекші п.ғ.к.Шаймарданова Н.Ж.

  2. "КХРмодернизация парадигмасы және и КНР и Қазақстан Республикасыныңәлеуметтік-экономикалықдамуы". Жетекші т.ғ.д., профессор Алдабек Н.А.

  3. "Түрік әлемі және Шығыс: Тюрский мир и Восток: мәдени-тілдік контакттар (диахроникалық аспект)".  Жетекші ф.ғ.д., профессор Жұбатова Б.Н.

  4. "Кәзіргі Қазақстандағы Іслам: Ислам в современном Казахстане: мәні және дiни қозудың қорытындылары".  Жетекші ф.ғ.д.,профессор Надирова Г.Е.

  5. "Түрәк әлемінің тілдік суреті".  Жетекші ф.ғ.д.,профессор Авакова Р.А.

  6. "Қазақстанхалықаралық кеңiстiкте".  Жетекші ф.ғ.д.,профессор Авакова Р.А.

2009 - 2010 оқу жылдарыкелесі ғылыми проектілер зерттеледі:

Араб және Иран кафедрасының доцентіТаджикова К.Х.Қазақстан РеспубликасыныңҒылым және Білім Министрлігінің Философия Институтінің"әл-Фараби мұрасы және жаңа интегралді дүниетанудың пайда болуы" аттыіргелі зерттеу проектісіне қатысады.(2009-2011).

Доцент,ф.ғ.д.Джубатова Б.Н. участвует в научном проектеҚазақстан РеспубликасыныңҒылым және Білім Министрлігінің А. Байтұрсынов атындағы Тілтану Институтінің «Қазақ әдеби тілінің сөздігі» ғылымипроектісіне қатысады / 15 томдық /,«Мәдени мұра» аттымемлекеттік программа бойынша 2004-2010 жылдары жүзеге асырылған, 2006 жылдан бастапА. Байтұрсынов атындағы Тілтану Институтінің Программасы бойынша3.13пункті №62-67мақалары жазылған.

Кәрістану мен Жапонтану кафедрасының прфессоры, т.ғ.д.Ким Г.Н.профессор кафедры корееведения и японоведения участвует в научных проектах «Орталық Азия елдерініңКәрістану бөлімшелері бар универститеттерінеарналған оқулықтардың әзірлеуі» (грант беруші -КәрістануАкадемиясы КенхиУниверситетімен бірге), және де «Кеңес Үкіметі кезінде Кәріс тілінде кітап басылудың тарихы» проектісі (грант беруші -БерклиУниверситеті (АҚШ).

Түріктану жәнеиндологиякафедрасыныңпрофессоры,ф.ғ.д.Авакова Р.А. «Әлемдікмәдени кеңістіктегі Қазақ тілі:тарихи парадигма»атты,« Әдебиеттікқазақ тілі жәнеұлттық менталитет: мәдени концептері» атты (грант беруші– Қазақстан РеспубликасыныңҒылым және Білім Министрлігі)іргелі ғылыми зерттеу проектілерге қатысады.

Филология ғылымының кандидаті Бегімова Г.А. «Іргелі ғылыми зерттеу:«Жүсіп Баласағұнның«Құтты Білік» эпосінің ғылыми-методологикалық зерттеу тірегі» атты проектісінің жұмысын басқарады.