Ғылыми жобалар мен зерттеулер

2012-2015 (2020) жылдардағы негізгі ғылыми зерттеулер

 • «Алматы облысының сирек кездесетін кейбір өсімдіктерінің ценопопуляциясын қорғау, қазіргі жағдайы, биологиялық ерекшеліктері» (2012-2014 жж.).№ Мемлекеттік тіркеу Ғылыми жетекші: Мухитдинов Н.М., б.ғ.д., профессор.

 • Тұқымдасының кейбір көрнекті түрлерін ботаникалық зерттеу (туыс жергілікті флора» (2012-2014 жж.). Аметов А.А., б.ғ.к, доцент.

 • 0142/ГФ Дистанциондық зондылау мәліметтерін пайдалану арқылы Күнгей Алатау және Тұрайғыр тауларының мысалында тау жүйелерінің ауытқуын бағалау мақсатында әдістемелер құрастыру. б.ғ.д., профессор Нестерова С.Г.

 • 0152/ГФ Іле алатауы және жоңғар алатауларының алпылық және субалпылық экожүйелерінің биоалуантүрлілігінің қазіргі жағдайы б.ғ.д., профессор Нуртазин С.Т.

 • 0159/ГФ Флуктирлеуші орта жағдайыдағы балықтардың популяциялық күйі және қауымдастығының алуантүрлілігін зерттеуғ.к., Мамилов Н.Ш.

 • 0762/ГФ3 Жоңғар солтүстіктяншандық таулы далалық жағдайындағы туысы өсімдіктерінің маңызды түрлерінің биологиялық ерекшеліктері және фитохимиялық зерттелулері және олардың негізінде фитопрепараттар жасау. доцент Ахтаева Н.З., б.ғ.к. Мамурова А.Т.

 • Қазақстан өсімдіктерінің анықтағышы (Определитель растений Казахстана). б.ғ.д., Аралбай М.К. б.ғ.к., Куатбаев А.Т.

 • Ксенобионттармен ластанған жағдайдағы өсімдікткрдің бейімделуінің құрылымдық – биохимиялық ерекшеліктері және оларды фитомедицинада қолдану бағытында өсімдік қауымдастығыынң күйін зерттеу. б.ғ.д., Айдосова С.С.

 • Іле – Алатау ұлттық паркының маңындағы Іле – Алатау негізгі өсімдіктер қауымдастығына рекреациялық қызметтердің әсері. б.ғ. д. Нестерова С. Г.

 • Су экожүйелерін унифицирленген биотестілеу әдістерін құрастыру б.ғ.к. Жаркова И.М

 • Climocoptera туысының өсімдіктерін және Қазақстан галофиттеріне фитохимиялық және құрылымдық зерттеу, олардың негізінде препараттар дайындау. б.ғ.д. Айдосова С.С., б.ғ.к. Ахтаева Н. З.

 • Каспий маңындағы жағармай – энергетикалық жүйенің биотопқа әсерін зерттеу. б.ғ.д. Шалахметова Т. М.

 • Жоба«Гермоплазма өнімберуші сынама-мүшелердің гисто – және ультроқұрылымына гонадотропты гормондардың әсере етуін зерттеу» (2012-2014 ж.). Жетекші: б.ғ.к, доцент Есимсиитова З.Б.


Профессор Шалахметова Т.М. және магистранттар қоршаған орта нысандарының жағдайын бағалау мақсатында омыртқалы жануарлардың микросомалық жүйелеріне мұнай және мұнай өнімдерінің биотрансформациясын зерттеу барысында

Доцент Н.Ш. Мамилов экспедицияда

Профессор Г.В. Николаев қатқыл қанаттыларды зерттеу барысында