Математика кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: әл-Фараби даңғылы, 71

Механика-математика факультеті, корпус № 13

Кабинет: 418

Кафедра телефоны: 8(727) 221-15-73

 

 


Математика кафедрасының меңгерушісі

ф.-м.ғ.д., профессор

Қошанов Бақытбек Данебекұлы


Телефон: 8 (727) 221 15 72

E-mail: koshanov@list.ru

Кабинет: 416

 

Математика кафедрасы меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

ф.-м.ғ.к. аға оқытушы

Иманбердиев Канжарбек Балтабайұлы

 

Телефон: 8 (727) 221 15 73

E-mail: Kanzharbek-ikb@mail.ru

Кабинет: 414

 

Математика кафедрасы меңгерушісінің ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары

PhD доктор, доцент м.а.

Мирзакулова Азиза Еркомекқызы

 

 

Телефон: 8 (727) 221 15 73

E-mail: mirzakulovaaziza@gmail.com

Кабинет: 414

 

 

 

"Дайындау бағыттары"

Мамандық шифры Мамандық Оқу мерзімі Квалификация

Бакалавриат

5B060100

Математика 4 жыл Жаратылыстыну ғылымдарының бакалавры

Магистратура

6М060100

Математика 2 жыл Жаратылыстыну ғылымдарының магистрі

Докторантура

6D060100

Математика 3 жыл PhD докторы

  

БАКАЛАВРИАТУРА

Механика-математика факультеті  

Пән атулары

Пән түрі (жалпы білім беру немесе элективті)

Дифференциалдық теңдеулер

Жалпы білім беру

Ықшамдау әдістері және операцияларды зерттеу

Элективті

Математикалық физика теңдеулері

Жалпы білім беру

Интегралдық теңдеулер

Элективті

Дифференциалдық теңдеулердің периодты және шартты периодты шешімдері

Элективті

Математиканы оқыту әдістемесі

Элективті

Тиімді басқару теориясы

Элективті

Ойындар теориясы

Элективті

Тиімді басқару теориясының таңдаулы есептері

Элективті

Навье-Стокс қосымша теңдеулерін шешу әдістері

Элективті

Жылу потенциалдар теориясы және олардың қолданулары

Элективті

Дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірісті шеттік есептер

Элективті

Реттелінетін жүйелердің басқарымдылығы мен тиімді басқару

Элективті

Фазалық жүйелер теориясы

Элективті

Вариациялық әдістер

Элективті

Тиімділеу әдістері

Элективті

Вариациялық қисап және тиімділік әдістері

Жалпы білім беру

Опреацияларды зерттеу

Элективті

Дифференциалдық теңдеулер және орнықтылық теориясы

Элективті

Тиімділеу әдістері және опреацияларды зерттеу

Элективті

Сызықты дифференциалдық және интегро-дифференциалдық теңдеулер

Элективті
Алгебра -І Жалпы білім беру
Алгебра -ІІ Жалпы білім беру
Аналитикалық геометрия  және сызықтық алгебра - І  Жалпы білім беру
Аналитикалық геометрия  және сызықтық алгебра - ІІ Жалпы білім беру
Алгоритмдер теориясы  Жалпы білім беру
Математикалық анализ  - І Жалпы білім беру
Математикалық анализ  - ІІ Жалпы білім беру
Функционалдық анализ  Жалпы білім беру
Дифференциалдық геометрия  Жалпы білім беру
Комплекс  айнымалы функциялар теориясы  Жалпы білім беру
Жалпы топология Жалпы білім беру
Математикалық логика Жалпы білім беру

 

Физика-техникалық факультеті

Пән атулары

Пән түрі (жалпы білім беру немесе элективті)

Математика

Жалпы білім беру

Математика 1

Жалпы білім беру

Математикалық талдау 1

Жалпы білім беру

Математикалық талдау

Жалпы білім беру

Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер

Жалпы білім беру

Дифференциалдық теңдеулер

Жалпы білім беру

Интегралдық және дифференциалдық теңдеулер

Жалпы білім беру

Комплекс айнымалы функциялар теориясы

Жалпы білім беру

Интегралдық есептеулер

Жалпы білім беру

Математикалық талдау 2

Жалпы білім беру

Жоғарғы математиканың қосымша тараулары

Жалпы білім беру

 

Биология және биотехнология факультеті

Пән атулары

Пән түрі (жалпы білім беру немесе элективті)

Математика / Математика / Mathematics

Жалпы білім беру

Жоғарғы математика / Высшая математика / Higher Mathematics

Жалпы білім беру

 

География және табиғатты пайдалану факультеті 

Пән атулары

Пән түрі (жалпы білім беру немесе элективті)

Математика

Жалпы білім беру

Географиядағы математикалық әдістер

Жалпы білім беру

Геодезия және картографиядағы математиклық әдістер

Жалпы білім беру

 

МАГИСТРАТУРА

Механика-математика факультеті  

Пән атулары

Пән түрі (жалпы білім беру немесе элективті)

Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау

Жалпы білім беру

Жоғары мектептегі математиканы оқыту әдістері

Жалпы білім беру

Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің шекаралық есептері

Элективті

Математикалық физиканың кері есептері

Элективті

Cингулярлы ауытқыған интегралды-дифференциалдық теңдеулер

Элективті

Навье-Стокс теңдеулері

Элективті

Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы

Элективті

Фазалық жүйелер теориясы

Элективті

Тиімді басқарудың шеттік есептері

Элективті

Дифференциалдық ойындар

Элективті

Динамикалық жүйелер теориясы

Элективті

Дифференциалдық теңдеулердің сапалық теориясы

Элективті

Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика теңдеулерінің қосымша тараулары

Элективті

Дифференциалдық теңдеулерlің қосымша тараулары

Элективті

Тиімді басқару шеттік есептерінің конструктивтік теориясы

Элективті

Стохастикалық дифференциалдық жүйелердің кері есептері

Элективті

Шеттік есептерді шешудің әдістері

Элективті

Жалпылама функциялар және оның қолданымдары

Элективті

 

ДОКТОРАНТУРА

Механика-математика факультеті 

Пән атулары

Пән түрі (жалпы білім беру немесе элективті)

Ляпунов көрсеткіштер теориясы  

Элективті

Дифференциалдық және интегро-дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер

Элективті

Жалпылама Ляпунов көрсеткіштер теориясы

Элективті

Гиперболалық типті сингулярлы ауытқыған дербес туындылы теңдеулер

Элективті

Жалпылама дұрыс сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі

Элективті

Математикалық физиканың секвенциалдық модельдері

Элективті

Тиімді басқару теориясының практикалық курсы  

Элективті

Математикалық физика теориясының замануи мәселелері

Элективті

Дифференциалдық теңдеулер теориясының заманауи мәселелері

Элективті

Басқару теориясының замануй мәселелері

Элективті

Есептеу математика теориясының заманауи мәселелері

Элективті

Анықталмағандық жағдайындағы бейсызықтық жүйелер орнықтылығының теориясы

Элективті

Жай дифференциалдық шеттік есептердің конструктивті теориясы

Элективті

Кіші параметрлі дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

Элективті

Динамикалық жүйелер басқарылымдылығының теориясы

Элективті

Кездейсоқ үдерістерді тиімді басқару

Элективті

Динамкалық жүйелерді тиімді басқару

Элективті