Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасы

Кафедраның мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71, 

12 корпус, Физика-техникалық факультет, 310 каб.

Кафедра телефоны: +7(727) 221-15-53

 


https://www.facebook.com/PlasmaPhysicsKazNU/

https://www.instagram.com/plasma_phys_computer_phys/


Кафедрасының меңгерушісі, ф.-м.ғ.к., профессор

Қоданова Сандуғаш Құлмағамбетқызы

Телефон: +7(727) 221-15-53
E-mail: Sandugash.Kodanova@kaznu.kz

   

Кафедраның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі меңгерушісі

Ерімбетова Ләззат Тастанбекқызы

Телефон: +7(727) 221-15-53
E-mail: Lyazzat.Yerimbetova@kaznu.kz

   

Кафедрасының ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі меңгерушісі, ф.-м.ғ.к.

Нұрғалиева Құралай Еркенқызы

Телефон: +7(727) 221-15-53
E-mail: kuralay.nurgalyeva@kaznu.kz

Дайындық бағыттары

Мамандық шифры

Мамандық

Оқу мерзімі

Квалификация

Бакалавриат

5В071800

Электроэнергетика

4

 

5В060400

Физика

4

 

5В060500

Ядролық физика

4

 

Магистратура

6М011000

Физика

2

 

6М060400

Физика

2

 

6М060500

Ядролық физика

2

 

Докторантура

6D060400

Физика

3

 

6D060500

Ядролық физика

3

 

6D072300

Техникалық физика

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 оқу жылында оқылатын пәндер тізімі

Бакалавриат

№ п/п

Пән атауы

Пәннің типі (жалпы мамандану немесе элективті)

1

Ақпаратты-өлшеуіш техника

 

2

Энергетикалық қондырғыларды диагностика жасау әдістері

 

3

Балама және жаңартылатын энергия көздері

 

4

Электроэнергетика

 

5

Электротехника теориясының негіздері 1

 

6

Электротехника теориясының негіздері2

 

7

Электрофизикалық технология негіздері

 

8

Разрядтау жарық көздері

 

9

Электр және магнетизм

 

10

Плазма физикасына кіріспе

 

11

Плазма диагностикасы

 

12

Плазма физикасы негіздері

 

13

Термоядролық плазма физикасына кіріспе

 

14

Инженерлік және компьютерлік графика

 

15

Ионосферлік және зертханалық плазма

 

16

Электроэнергетикадағы математикалық еспетер мен компьютерлік модельдеу

 

17

Энергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс және автоматика

 

18

Электрлік жүйелер мен желілер

 

19

Электр және магнетизм бойынша практикум

 

20

Плазма электродинамикасы негіздері

 

21

Импульсті энергетика негіздері

 

22

Вакуумдық техника негіздері

 

23

Вакуумдық техника және технология негіздері

 

24

Электр машиналары

 

25

Сандық техника және микроконтроллерлер

 

26

Атомдық физика

 

27

Атомдық және ядролық физика

 

28

Атом және атом ядросының физикасы

 

29

Компьютерлік физика

 

30

Атомдық физиканың заманауи мәселелері

 

31

Газ разряды физикасы

 

32

Плазмадағы элементар процестер физикасы

 

33

Физика

 

34

Физика 2

 

35

Электрэнергетикалық қондырғыларда газ разрядын қолдану

 

36

Электр және магнетизм бойынша физикалық практикум

 

37

Mathematica жүйесін физикада қолдану

 

38

Идеал емес плазма физикасының өзекті мәселелері

 

 

 

Магистратура

№ п/п

Пән атауы

Пәннің типі (жалпы мамандану немесе элективті)

1

Тығыз плазмадағы электродиамикалық процестер

 

2

Физика плазмы

 

3

Газ разряд физикасы. 2 бөлім

 

4

Диагностика термоядерной плазмы

 

5

Импульсті плазмодинамика

 

6

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

 

7

Газдардағы электр тогы

 

8

Газоразрядтық процестер

 

9

Плазмалық технологиялар

 

10

Плазмалық және термоядролық қондырғылар

 

11

Газразрядық процестер физикасы

 

12

Импульсті энергетика негіздері

 

13

Избранные вопросы курсов «Механика» и «Молекулярная физика»

 

14

Избранные вопросы физики плазмы

 

15

Избранные вопросы курсов «Электричество и магнетизм» и «Атомная физика»

 

16

Применение численных методов для моделирования физических процессов

 

17

Компьютерные технологии в физической науке и образовании

 

18

Компьютерное моделирование многочастичных систем

 

19

Компьютерное моделирование в физике плотной плазмы

 

20

Электродинамические процессы в плотной плазме

 

21

Нелинейные явления в плазме

 

22

Нелинейные явления в ионосферной и лабораторной плазме

 

23

Актуальные проблемы современной физики и физики плазмы

 

24

Методы компьютерного моделирования физических процессов

 

25

Столкновительные процессы в плотной плазме

 

26

Современные образовательные технологии для изучения физики

 

27

Современная методика преподавания физики в ВУЗ-х

 

28

Методика проведения физического эксперимента в ВУЗ-ах

 

29

Методика решения задач по физике

 

30

Информационные технологии в работе преподавателя физики ВУЗа

 

31

Инновационные технологии при изучении физики

 

32

Система менеджмента качества физического образования

 

 

 


Докторантура

№ п/п

Пән атауы

Пәннің типі (жалпы мамандану немесе элективті)

1

Избранные главы электродинамики плазмы

 

2

Термодинамические и электродинамические свойства неидеальной плазмы

 

3

Теоретические и экспериментальные методы в физике плазмы. Часть 1

 

4

Теоретические и экспериментальные методы в физике плазмы. Часть 2

 

5

Физика плазмы и избранные вопросы ИТС

 

6

Дополнительные главы физики плотной плазмы

 

7

Основы теории рассеяния и тормозная способность плазмы

 

8

Практика написания статей на английском языке

 

9

Избранные вопросы физики неидеальной плазмы

 

10

Физика пылевой плазмы

 

11

Компьютерные методы в физике плазмы

 

12

Динамические характеристики плотных кулоновских систем