6B05404 Есептеу ғылымдары және статистика

Білім берк бағдарламасының атауы

6В05404 Есептеу ғылымдары және статистика

Білім беру саласы

 Математика және статистика

Оқыту бағыты

 Математика және статистика

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В054 Математика және статистика

Мақсат

  • Математикалық сауаттылықты, логикалық ойлауды және есептерді шешуге арналған есептеу ғылымы мен статистика әдістерінің негізгі ұғымдары мен идеяларын білуін көрсету;
  • Есептеу ғылымы мен статистиканың заманауи әдістерін таңдау және оларды жаратылыстану мәселелерін шешуде қолдану;
  • Зерттелетін мәселенің деректеріне сәйкес статистикалық гипотезаларды құрастыра және тексере білу;
  • Қазіргі кездегі күрделі математикалық модельдер мен есептерді шешудің негізгі құралдары ретінде есептеу математикасы мен статистиканың әдістерін меңгеру;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

240

Ғылыми дәреже берілді

Бакалавр

Оқыту нәтижелері

  • Есептеу және статистикалық мәліметтер негізінде нақты процестердің компьютерлік модельдерін құру;
    Математикалық әдістердің принциптері мен құралдары негізінде зерттелетін объектінің математикалық модельдерін құрастыру;
  • Әртүрлі сипаттағы статистикалық мәліметтерді сандық бағалау әдістерін қолдану;
  • Зерттелетін ғылым салаларында кәсіби қызметті оңтайландыру, зертханалық және сандық эксперименттер жүргізу, модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау үшін бағдарламалық пакеттерге қосымшалар жасау;
  • Топпен жұмыс істеу, математикалық және статистикалық есептердің шешімдерін дұрыс таңдауды дәлелді түрде қорғау; өз қызметін, ұжым қызметін сыни тұрғыдан бағалау, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамытуға қабілетті болу.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/2209

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)