6B05401 Актуарлы математика (НЗМ)

Білім беру бағдарламасының атауы

6B05401 Актуарлық математика (NIS)

Білім беру саласы

 Математика және статистика

Оқыту бағыты

 Математика және статистика

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В054 Математика және статистика

Мақсат

  • Математикалық сауаттылығын, логикалық ойлауын және математиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын білуін көрсету, пәндік сала бойынша математикалық тілді меңгеру;
  • Математикалық әдістер негізінде жаңа және бейтаныс контексте практикалық есептерді шешу әдістерін табу;
  • Математикалық бағдарламалау әдістерін қолдану және өндіріс пен қызмет көрсету саласында есептеу процестері мен жоспарлауды оңтайландыру үшін жаңа бағдарламаларды әзірлеуге қатысу;
  • Математикалық модельдерді талдау және есептерді шешу әдісін дұрыс таңдауды негіздеу (аналитикалық, сандық, зертханалық эксперимент);

Оқыту тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

240

Ғылыми дәреже

Бакалавр

Оқыту нәтижелері

  • Өмірді сақтандыру өнімдерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу; Өмірді сақтандыру және бірлескен сақтандыру теориясын қолдану;
  • Медициналық сақтандыру өнімдерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу; Математикалық әдістердің принциптері мен құралдары негізінде зерттелетін объектінің математикалық модельдерін құрастыру;
  • Жалпы сақтандыру өнімдерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу. Бірлескен сақтандыру теориясын қолдану;
  • Зейнетақы және инвестициялық өнімдерді дамытуға және жетілдіруге қатысу. Оқытылатын ғылым салаларында (зейнетақы жоспарлары) кәсіби қызметті оңтайландыру үшін бағдарламалық пакеттерге қосымшалар жасау, болжамдық есептеулерді жүргізу, модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау;
  • Топпен жұмыс істеу, математикалық және статистикалық есептердің шешімдерін дұрыс таңдауды дәлелді түрде қорғау; өз қызметін, ұжым қызметін сыни тұрғыдан бағалау және өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамытуға қабілетті болу.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1682

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)