6B05401 Актуарлы математика

Білім беру бағдарламасының атауы

6В05401 Актуарлық математика

Білім беру саласы

Математика және статистика

Оқыту бағыты

Математика және статистика

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В054 Математика және статистика

Мақсат

  • Математикалық сауаттылығын, логикалық ойлауын және математиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын білуін көрсету, пәндік сала бойынша математикалық тілді меңгеру;
  • Математикалық әдістер негізінде жаңа және бейтаныс контексте практикалық есептерді шешу әдістерін табу;
  • Математикалық бағдарламалау әдістерін қолдану және өндіріс пен қызмет көрсету саласында есептеу процестері мен жоспарлауды оңтайландыру үшін жаңа бағдарламаларды әзірлеуге қатысу;
  • Математикалық модельдерді талдау және есептерді шешу әдісін дұрыс таңдауды негіздеу (аналитикалық, сандық, зертханалық эксперимент);

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит саны

240

Ғылыми дәреже 

Бакалавр

Оқыту нәтижелері

  • Өмірді сақтандыру өнімдерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу; Өмірді сақтандыру және бірлескен сақтандыру теориясын қолдану;
  • Медициналық сақтандыру өнімдерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу; Математикалық әдістердің принциптері мен құралдары негізінде зерттелетін объектінің математикалық модельдерін құрастыру;
  • Жалпы сақтандыру өнімдерін әзірлеуге және жетілдіруге қатысу. Бірлескен сақтандыру теориясын қолдану;
  • Зейнетақы және инвестициялық өнімдерді дамытуға және жетілдіруге қатысу. Оқытылатын ғылым салаларында (зейнетақы жоспарлары) кәсіби қызметті оңтайландыру үшін бағдарламалық пакеттерге қосымшалар жасау, болжамдық есептеулерді жүргізу, модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау;
  • Топпен жұмыс істеу, математикалық және статистикалық есептердің шешімдерін дұрыс таңдауды дәлелді түрде қорғау; өз қызметін, ұжым қызметін сыни тұрғыдан бағалау және өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамытуға қабілетті болу.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1682

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)