6B05104 – Биофизика

Білім беру бағдарламасының атауы

6B05104 – Биофизика

Білім саласы

6В05 Жаратылыстану, математика және статистика

Дайындық бағыты

6В051 Биология және сабақтас ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

В080 Биология

БББ мақсаты

Тірі организмдерде өтетін маңызды биофизикалық процестер туралы түсініктерді меңгерген, тірі жүйелердің жұмыс істеуінің физикалық және биологиялық аспектілерінің өзара байланысын түсіндіре алатын биофизик-маманды дайындау, сондай-ақ ғылыми-зерттеу институттарында, ғылыми және диагностикалық орталықтарда, орта және жоғары оқу орындарында жұмыс істеу үшін қажетті биологиялық құбылыстар мен заңдылықтарды эксперименталды зерттеуге биофизикалық көзқарас дағдыларын қалыптастыру.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

240

Берілетін академиялық дәреже

«6В05104 – Биофизика» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану ғылымдарының бакалавры

Оқытудың нәтижесі

Түлек осы бағдарламаны оқып шыққаннан кейін мынадай қабілеттіліктерге ие болады:

 

ON1. Физико-химиялық заңдылықтар тұрғысынан тірі табиғаттағы процестер мен құбылыстарды талдау және зерттеліп отырған биожүйелердегі биофизикалық процестердің құрылымын түсіну;

ON2. Биожүйелердің қызмет ету, даму және эволюциясының заңдылықтарын термодинамика және синергетика тұрғысынан түсіндіре білу және түсіндіре білу;

ON3. Физикалық әлем бірлігінің түсінігіне сүйене отырып, тірі организмдер мен биожүйелерге сыртқы факторлардың әсер ету механизмін түсіндіру және ашу;

ON4. Заманауи зертханалық медициналық-биологиялық жабдықтарда жұмыс істеу әдістері мен дағдыларын меңгере отырып (материалды зерттеуге дайындау, биоообъектілерде: өсімдіктерде, микроорганизмдерде, жануарларда, адамдарда тәжірибе жүргізу), биожүйелерде әртүрлі физиологиялық және биофизикалық процестерге зерттеулер жүргізу;

ON5. Күрделілігі түрлі деңгейдегі тірі организмдерде зерттелетін физиологиялық құбылыстар негізінде жатқан биофизикалық механизмдерді сипаттау үшін зертханалық талдау әдістерін (калориметрия, спектрофотометрия, электрофизиологиялық зерттеулер, механикалық, оптикалық және электрондық микроскопия әдістері, морфометриялық және цитофотометриялық және басқалар) қолдану;

ON6. Қазіргі заманғы электрондық-медициналық аппаратураның және функционалдық-диагностикалық жабдықтардың ұсақ ақауларын тиімді пайдалану және жою, аспаптарды тексеруді қамтамасыз ету;

ON7. Негізгі аурулары бар науқастардың диагнозын дәрігер-маманмен бірге қазіргі заманғы функционалдық-диагностикалық аппаратура мен есептеу техникасының көмегімен анықтау және орнату немесе оның функционалдық жай-күйін бағалау;

ON8. Зерттеу жүргізу үшін де, қажетті ғылыми құжаттарды, жарияланымдар мен есептерді дайындау үшін де кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану;

ON9. Биологияның негізгі мәселелері туралы, оның маңызды бағыттарының жағдайы мен даму перспективалары туралы білім базасында биология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру және өткізу, олардың тіршіліктің іргелі заңдарын танудағы рөлі, биологияны оқытуда оқу-тәрбие міндеттерін анықтай білу.

ON10. Қоғамның қажеттілігін ескере отырып, өз жұмысын жоспарлау, оқушылардың жасын ескере отырып, оқу материалдарының ғылыми мазмұнын таңдау және бейімдеу, оқу қызметінің тиімді формалары мен әдістерін таңдау.

ON11. Кәсіби мақсаттарға жету үшін әріптестермен, соның ішінде шетелдік әріптестермен тиімді ынтымақтастық құру және өзінің шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау;

ON12. Биоэтика принциптерін сақтай отырып, өзінің жоғары бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ете отырып, өзінің кәсіби өсуі мен дамуының траекториясын құру.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/bachelor/speciality/1450

Академиялық қызмет

Биофизика мамандығы бойынша докторантура түлектері кәсіби қызметтің келесі түрлерін жүзеге асыруға қабілетті:

 • ғылыми қызметкер,
 • зертхана маманы;
 •  зертханашы
 • биолог-оқытушы,
 • жоғары оқу орындарының оқу-көмекші персоналының маманы,
 • зертханашы.

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте тиісті мамандандырылған зертханалар бар.

Практика базалары:

Адам және жануарлар физиологиясы ҒЗИ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы Биология және биотехнология проблемары ҒЗИ, «Керемет» СҚО орналасқан "Smart Health" диагностикалық медициналық орталығы, Алматы қ. білім беру мекемелері:

 1. № 161 лицей;
 2. № 81 мектеп-гимназия;
 3. № 51 мектеп-гимназия;
 4. № 138 гимназия;
 5. № 139 мектеп-гимназия;
 6. № 131 лицей;
 7. № 134 лицей;
 8. Ш. Смағұлов атындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған физика-математика мектеп-интернаты;
 9. М. Әуезов атындағы № 128 орта мектеп;
 10. № 86 мектеп-гимназия;

Кадрлық потенциал:

Мамандық бойынша даярлауды 64 оқытушы жүзеге асырады, оның ішінде:

 • ғылым докторлары           21
 • ғылым кандидаттары       34
 • PhD докторлары              10
 • Магистрлер                       2

мамандық бойынша ОПҚ дәрежелілігі %     88 %

Атақтары бойынша 1 – ҚР ҰҒА академигі, 1 – ЖМ ҰҒА академигі, 3 – профессор; 1 – ҚазҰУ профессоры, 6 – доцент; 6 – ғылым докторы; 2 – PhD докторлары, 15 – ғылым кандидаты.

Сабақтар 2 тілде (мемлекеттік және ағылшын тілдерінде) өткізіледі.

Барлық дәрістік курстарды оқуды тек ғылыми атағы мен дәрежесі бар оқытушылар ғана қамтамасыз етті.

Қазіргі уақытта кафедраның ОПҚ және оқу-көмекші қызметкерлерінің құрамы кафедраның барлық пәндері бойынша тиісті ғылыми-әдістемелік деңгейде жоғары тиімді сабақтар өткізуді қамтамасыз етеді.

Академиялық ұтқырлық ҚР ішінде және Халықаралық бағдарламалар (DAAD, ERASMUS және т.б.) бойынша жүзеге асырылады.

Ғылыми қызмет

Кафедраның ғылыми мектептері немесе ғылыми бағыттары:

Биофизика және биомедицина кафедрасында адам физиологиясы мен биофизикасы, жас ерекшелік физиологиясы мен еңбек физиологиясы, биологияны оқыту әдістемесі мен хронобиология бойынша зерттеулер жүргізіледі.

Кафедрада халықаралық деңгейде танылған ғылыми мектептер жұмыс істейді: профессор С.Т. Төлеухановтың хронофизиология бойынша мектебі және профессор В.М. Инюшиннің биофизика бойынша мектебі.

Халықаралық қызмет

Ғылыми мектептер немесе кафедраның ғылыми бағыттары (ғылыми жобалар):

Дрексел университеті (Филадельфия, АҚШ), Бен-Гурион университеті (Израиль), ММУ, Халықтар Достығы университеті, Томск Университеті (Ресей) және басқа да шетел университеттерімен халықаралық байланыс орнатылған.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Шетелдік жоғары оқу орындарының ұқсас бағдарламаларымен салыстыру жүргізілді:

Білім беру бағдарламасы Қазақстанның сұранысқа білім беру бағдарламаларының қатарына кіреді, ал оқылатын пәндердің көлемі мен тізбесі бойынша шетелдік бағдарламаларға ұқсас. Сабақ барысында іскерлік ойындар, тренингтер, сондай-ақ жеке және командалық жұмыс үйлесімі бар үздік заманауи білім беру әдістемелері қолданылады.

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі пәндерді таңдау арқылы жеке оқу траекториясын құру мүмкіндігі болып табылады.