8D07112 Наноматериалдар және нанотехнология

Білім беру бағдарламасының атауы

8D07112 Наноматериалдар және нанотехнология

Білім саласы

8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты

8D071 Инженерия және инженерлік іс 

Білім беру бағдарламаларының тобы

D108 Наноматериалдар және нанотехнология

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты - техника мен технологияны инновациялық дамыту және техникалық мамандықтарды оқыту әдістемесі, кәсіби және жалпы мәдени құзыреттері бойынша мықты білімі бар заманауи формациядағы жоғары білікті мамандарды даярлау, ғылыми-зерттеу қызметіндегі іргелі, қолданбалы және инновациялық міндеттерді шешу үшін, наноматериалдар мен нанотехнологиялар саласындағы әртүрлі мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы білімді пайдалана алатын мамандарды даярлау, өз саласында дамыту үшін жеке бағыттауларды жасай алатын ғылыми кадрларды даярлау; жеке және командада жұмыс істей алатын, сондай-ақ ҚР-да жаратылыстану пәндерін білетін және сабақ бере алатын, сондай-ақ қажетті әдістемелік құжаттарды әзірлей алатын, ҚР-да кәсіби 3 тілдік ұстаздар корпусын қалыптастыру

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

120 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

PhD

Оқытудың нәтижесі

Білім беру бағдарламасын табысты аяқтағаннан кейін білім алушылар:

 1. Плазмалық технология, химиялық синтездеу әдістерінің негізінде наноқұрылымдық және жартылайөткізгіштік материалдар алу;
 2. Рентгенқұрылымдық анализ, оптикалық микроскопия және электрлік зерттеу әдістерін пайдаланып, эксперименттік зерттеу жұмыстарын жүргізу.
 3. Компьютерлік және сандық модельдеу әдістерін пайдаланып, теориялық зерттеу жұмыстарын жүргізу; 
 4. Наноқұрылымдық және жұқа пленкалы жартылай өткізгіштік материалдарды синтездеу бойынша зерттеу жұмыстарын жасауда заманауи жоғары рецизионды технологияны қолдану;
 5. Наноматериалдар және нанотехнология саласында алынған эксперименттік нәтижелерге электрондық, оптикалық, зондық  микроскопия көмегімен анализ жасау;
 6. Плазмалық технология көмегімен наноқұрылымдар алудың теориялық және эксперименттік зерттеудің ғылыми-тұтас процесін ұйымдастыру бойынша шешімді таңдауды дәлелдеу;
 7. Заманауи есептеу техникасы мен қолданбалы бағдарламалық жабдықтарды пайдаланып, наноматериалдар және нанотехнология саласындағы дифференциацияланған, концептуалды, ұйымдастырылған білімнің негізінде ғылыми жобаларды дайындау;
 8. Алынған ғылыми-зерттеу нәтижелерін пайдаланып, наноматериалдар және нанотехнология оқу бағдарламасына енгізілетін ғылыми-әдістемелік құралдарды әзірлеу;
 9. Наноматериалдарды синтездеу және олардың физикалық, химиялық қасеттерін зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасау;

10.  Жаңа наноматериалдарды алу және оларды практикада қолдану бағдарламаларын жақсартуға бағытталған жобаларды ұйымдастыру;

11.  Наноматериалдар және нанотехнология саласында қолданылатын программалау және модельдеу бойынша дағдыларды және ғылыми, әдістемелік тезистерді жазу және аналлиз жасау дағдыларын пайдаланып, ғылыми-техникалық әдебиеттерде жарияланған мақалалардағы нәтижелерді рецензиялау; 

12.  Зерттеп отырған саладағы мәселелерді алға қою, алынған ғылыми-педагогикалық нәтижелерге қорытынды жасау, ұжымда бірігіп жұмыс істеу.

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1573

Академиялық қызмет

ББ академиялық қызметін жүзеге асырады:

- Физика ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде,

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу ; ;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

Ғылыми қызмет

БББ-ның материалдық-техникалық базасы:

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте келесідей зертханалар бар:

 1. Газдық разряд және плазманы диагностикалау лабораториясы
 2. Тозаңды плазма және плазмалық технология лабораториясы
 3. Жұқақабықшалы жартылайөткізгіш материалдар және наноқұрылымдар
 4. Рентгенқұрылымдық анализ
 5. Жартылайөткізгішті оптоэлектроника және нанофотоника
 6. Сканерлейтін зондты микроскопия
 7. Жартылай өткізгіш аспап жасау
 8. Наноқұрылымды компьютерлік модельдеу

«Оптика» жалпы физика курсы бойынша

 1. Электронды микроскопия лабораториясы
 2. Наноқұрылымдар зертханасы
 3. Оптикалық және электрлік зерттеу әдістері зертханасы
 4. Сынама дайындау зертханасы
 5. Рентгенқұрылымды талдау зертханасы
 6. Наноқұрылымды материалдарды синтездеу
 7. Инженерлік бейіндегі нанотехнологиялық зертхана

 

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

1. Электр және магнетизм курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;

2.         Атомдық физика курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;

3.         Электротехника және электроника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

Зертхана студенттермен зертханалық жұмыстар жүргізілетін компьютерлендірілген стендтермен жабдықталған. Зертханада бір мезгілде 12 студент оқи алады.

4.         Газ разрядты физика және вакуумдық техника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

5.         Механика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

6.         Молекулалық физика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

7.         Оптика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

8.         Факультеттің компьютерлік сыныптары - жалпы ауданы 48 м2

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

- ғылыми мектеп Электр энергетикалық жүйелерді Зияткерлік басқару

-ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында балама энергетиканы зерттеудің қашықтықтан әдістері (технологиялары).

- шаң плазмасын теориялық және эксперименттік зерттеу, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаң плазмасы негізінде жаңа технологиялар жасау.

- қолдану саласындағы зерттеулер: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және әзірлеу

- шаң плазмасын теориялық және эксперименттік зерттеу, осындай плазманың жаңа модельдерін жасау, шаң плазмасы негізінде жаңа энергия сыйымды технологияларды жасау

- Жаңа технологиялар негізінде жарық қарқындылығы жоғары энергия үнемдейтін газразрядты шамдардың шағын сериялы өндірісін ұйымдастыру

- Кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды оксидті шалаөткізгіштерді алу технологияларын әзірлеу

- Люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу.

-Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталды-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы.

- Импульсті плазмалық тозаңдату әдісімен наноматериалдарды алу және оларды өндірісте қолдану.

- Монтмориллониттен нано - және микроглин алу технологиясын әзірлеу.

Титан диоксиді мен металл нанобөлшектерінің пленкалары негізінде наноқұрылымды композициялық материалдар алу және олардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін зерттеу.

Халықаралық қызмет

Академиялық мобильділік

●        Валенсия политехникалық университеті (Испания)

●        Мәскеу энергетика институты (техникалық университет), Мәскеу қ., Ресей

●        Росток, Гайдельберг, Грайсфальд, Ерланген қалаларының университеттері (Германия),

●        Плазмалық зерттеулер институты исследований, Гуджарат, Үндістан,

●        Орлеан университеті, Франция

●        Аризона университеті, АҚШ

●        Л.Д. Ландау атындағы теоретикалық физика институты, Черноголовка қ., Ресей

●        БР ҰҒА Физика институт, Белоруссия мемлекеттік университеті, Беларусь Республикасы

●        Париж Университеті, Франция,

●        РҒА Жоғары температуралар біріктірілген институты, Ресей

●        Осака Университеті, Лазерлік инженерия институты (Жапония)

●        Будкер атындағы Новосібір Мемлекттік Техникалық университеті.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

БББ ерекшеліктері:  

БББ аккредитациясының бар болуы: Халықаралық аккредитация 

Аккредитациялық ұйымның атауы: ASIIN 

Аккредитация мерзімі: 26.09.2014-30.09.2020

Білім беру бағдарламасының ҚР ЖОО арасындағы рейтингісінің қорытындысы бойынша алатын орны:

НААР - 1 орын

НКАОКА - 1 орын

 

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер болып табылады:

 1. «АТҰНЗ»ШЖҚ ЕМК 
 2. «ЭТФҒЗИ »ШЖҚ ЕМК 
 3. ҚР БҒМ "ЖМИ" ШЖҚ РМК
 4. «ЖХТМҒЗИ» ШЖҚ ЕМК
 5. «ФХТӘО» ШЖҚ ЕМК
 6. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ИБЗ
 7. «Инновациялық технологиялар паркі» АҚ, 
 8. «Қайнар» ЖШС, «Мың жол 2030» ЖШС, 
 9. «АлматыЭнергоСервис» ЖШС, 

10.  «Тенуса» ЖШС, 

11.  «НаноТех» ЖШС,

12.  «АзияЭлектрик» ЖШС