8D07108 Электроэнергетика

Білім беру бағдарламасының атауы

8D07108 Электр энергетикасы

Білім саласы

8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты

8D071 Инженерия және инженерлік іс 

Білім беру бағдарламаларының тобы

D099 Энергетика және электр техникасы

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты-электр энергетикасындағы инновациялық технологияларды жобалау саласында теориялық білім мен зерттеу әдістерін практикада пайдалану қабілетіне ие, электр энергиясын өндірумен, берумен және тұтынумен байланысты энергетика саласының кәсіпорындары мен ұйымдарында, сондай-ақ техникалық бейіндегі жобалау және зерттеу ұйымдары мен жоғары оқу орындарында жұмыс істеу үшін талап етілетін білім мен құзыреттерге ие қазіргі заманғы формацияның жоғары білікті мамандарын даярлау

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

180 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

PhD

Оқытудың нәтижесі

Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін докторанттар:

ON1. Энергетикалық жүйенің қазіргі жағдайына байланысты нақты ғылыми-техникалық міндеттерді іске асырудың тұжырымдамалық ережелерін, теориялық және практикалық әдістерін білу мен түсінуді көрсету

ON2. Ғылыми-техникалық революция процесінде ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы және дамуының негізгі кезеңдері туралы түсініктерді қалыптастыру

ON3. Инновациялық технологиялар саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамаларын контекстуализациялау;

ON4. Ғылыми-техникалық қызметте кәсіби дағдыларды қолдану, қажетті жаңа ғылыми-инновациялық қызметті іздеу, сақтау, өңдеу және беру үшін заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану;

ON5. Шешімдерді әзірлеу және оларды іске асыруға қатысу, жеке мүдделердің қоғам қажеттіліктерімен ұштасуын көрсету үшін оқу және зерттеу қызметінің басымдықтарын талдау;

ON6. Электр энергетикасы жүйесінің қасиеттерін зерттеу процесінде алынған эксперименттік, Модельдік және теориялық нәтижелерді қорытындылау

ON7. Сызықты емес электр және магниттік тізбектердің режімдерін талдау әдісі арқылы математикалық модельдер негізінде эксперимент жүргізу;

ON8. Алынған нәтижелердің маңыздылығына және оларды әрі қарайғы зерттеулерде қолдану жолдарына сараптама жасау, зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасау, алынған білім негізінде осы тақырып бойынша мәселелерді шешуде тәуелсіз шешімдер қабылдау;

ON9. Командада жұмыс істеу дағдыларын қолдана отырып, эксперименттік және теориялық зерттеулерді ұйымдастыру бойынша шешімдер қабылдау

ON10. Электр энергетикасы бойынша тұжырымдамалық ұйымдастырылған білімді саралау және оның кәсіптік білім беру, ғылыми-инновациялық зерттеу жұмыстарының жарияланатын конкурстарына ұсыну үшін жобалар жасау контекстіндегі рөлін ұғыну

ON11. Негізгі ғылыми және техникалық міндеттерді шешу кезінде алынған нәтижелерді болжау және түсіндіру

ON12. Ғылыми-техникалық әдебиеттерде жарияланатын нәтижелерді сараптау, Ғылыми және әдістемелік тезистерді, мақалалар мен баяндамаларды талдау және жазу дағдыларын және электр энергетикалық процестерді бағдарламалау және модельдеу дағдыларын қолдану.

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1549

Академиялық қызмет

ББ академиялық қызметін жүзеге асырады:

- Энергетика ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде,

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу ; ;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

Ғылыми қызмет

ББ материалдық-техникалық базасы: білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте электроника және : электротехника, Электржетек және электр машиналары, электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау және автоматтандыру зертханалары, плазма физикасы және термоядролық энергетика, Дәстүрлі емес және баламалы энергия көздері, компьютерлік физика және математикалық модельдеу бар.

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

1. Электр және магнетизм курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;

2.         Атомдық физика курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;

3.         Электротехника және электроника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

Зертхана студенттермен зертханалық жұмыстар жүргізілетін компьютерлендірілген стендтермен жабдықталған. Зертханада бір мезгілде 12 студент оқи алады.

4.         Газ разрядты физика және вакуумдық техника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

5.         Механика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

6.         Молекулалық физика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

7.         Оптика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;

8.         Факультеттің компьютерлік сыныптары - жалпы ауданы 48 м2

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

- ғылыми мектеп Электр энергетикалық жүйелерді Зияткерлік басқару

-ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында балама энергетиканы зерттеудің қашықтықтан әдістері (технологиялары).

- шаң плазмасын теориялық және эксперименттік зерттеу, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаң плазмасы негізінде жаңа технологиялар жасау.

- қолдану саласындағы зерттеулер: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және әзірлеу

- шаң плазмасын теориялық және эксперименттік зерттеу, осындай плазманың жаңа модельдерін жасау, шаң плазмасы негізінде жаңа энергия сыйымды технологияларды жасау

- Жаңа технологиялар негізінде жарық қарқындылығы жоғары энергия үнемдейтін газразрядты шамдардың шағын сериялы өндірісін ұйымдастыру

- Кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды оксидті шалаөткізгіштерді алу технологияларын әзірлеу

- Люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу.

-Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталды-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы.

- Импульсті плазмалық тозаңдату әдісімен наноматериалдарды алу және оларды өндірісте қолдану.

- Монтмориллониттен нано - және микроглин алу технологиясын әзірлеу.

Титан диоксиді мен металл нанобөлшектерінің пленкалары негізінде наноқұрылымды композициялық материалдар алу және олардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін зерттеу.

Халықаралық қызмет

 Академиялық ұтқырлық бойынша МЭИ ҒЗИ (Ресей),НМТУ(Ресей), Орлеан техникалық институтымен (Франция), Валенсия Политехникалық институтымен (Испания), Порто политехникалық институтымен (Португалия) академиялық ұтқырлық бойынша келісім-шарттар бар. Бұл ҚазҰУ серіктес ЖОО-да бірлескен зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. әл-Фараби электр энергетикасының негізгі бағыты шеңберінде, оның ішінде "жоғары кернеулі Электрофизика және жоғары вольтты энергетика" ғылыми бағыттары бойынша - Пратнер Мәскеу энергетикалық институты, "электр разрядтары физикасы және плазмалық технологиялар" - Пратнер Томск политехникалық институты, "дәстүрлі емес және жаңартылатын энергетика" - серіктес Нант университеті (Франция), "электр энергетикасындағы компьютерлік әдістер және модельдеу" - Пратнер Валенсия университеті (Испания) және т. б.

 

Бұл білім беру бағдарламасы қазіргі заманғы электр энергетикасындағы ақпараттық, коммуникациялық, компьютерлік технологияларға ерекше назар аударылатын, сондай-ақ баламалы және дәстүрлі емес энергетиканың рөлі мен маңыздылығын арттыру жағына қарай электр энергетикасының даму үрдісі ескерілетін жетекші шетелдік білім беру ұйымдарының ұқсас бағдарламаларын талдауды ескере отырып құрылды

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер мыналар болып табылады:

  • ·         Электр энергетикасы саласындағы жобалау және ғылыми-зерттеу ұйымдары
  • ·         Электр энергиясын генерациялау, тасымалдау және тарату кәсіпорындары
  • ·         Сабақтас салалар кәсіпорындары.

Аккредитациялау: бағдарлама бойынша бітірушілер әлі болмады.

Рейтинг: бағдарлама бойынша бітірушілер әлі болмады.