7М05114 – Вирусология

Білім беру бағдарламасының атауы

7М05114 – Вирусология

Білім саласы

7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

7М051 Биологиялық және сабақтас ғалымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

М080 Биология

БББ мақсаты

Бағдарлама бәсекеге қабілетті білікті жас маманның немесе әмбебап, кәсіби және кәсіби мамандандырылған құзыреттілік жүйесі бар, заманауи вирусологияның теориялық және практикалық мәселелерін шеше алатын, вирусологиялық зертханалық диагностиканың, биохимияның және молекулалық генетиканың заманауи әдістерін қолдана алатын қызметкердің жеке басын қалыптастыруға бағытталған, вирустық инфекцияларды диагностикалау мақсатында биоинформатиканы зерделеу; вирустан тиісті қоздырғыштардың антигендік құрылымын, олардың табиғатта және вирустық препараттарды өндіру кезінде таралуын зерделеу; өзіне жүктелген лауазымдық міндеттеріне сәйкес берілген әдістеме бойынша вирусологиялық зерттеулерді дербес жүргізу және эксперименттердің нәтижелерін талдау; вирусологиялық зерттеулердің жаңа әдістерін, сондай-ақ жаңа заманауи зертханалық жабдықтарды меңгеру және енгізу; орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, әртүрлі пікірлерде басқарушылық шешімдер табу және қабылдау, вирусология саласындағы өзінің кәсіби құзыреті шеңберінде жауапты шешімдер қабылдай алатын.

Оқыту тілі

Қазақ / орыс / ағылшын, француз

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

«7M05114» Вирусология білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Оқытудың нәтижесі

ON1 ғылыми зерттеулер жүргізу және гендердің, геномдар мен протеомалардың құрылымы мен функцияларын зерттеу саласында жеке және командалық зияткерлік қызмет нәтижелерін практикалық пайдалану бойынша көп кезеңді және қарапайым тапсырмаларды орындау;

ON2 қазіргі заманғы зерттеу әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, вирустардың молекулярлық генетикасы саласында ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру;

ON3 зерттеу және эпидемиологиялық-профилактикалық міндеттерді шешу кезінде, оның ішінде пәнаралық деңгейде, сондай-ақ жобалау-бағдарланған, ойын және симуляциялық-модельдік форматтарда озық ғылыми жетістіктерді талдау және бағалау, жаңа идеяларды генерациялау және өздерінің ғылыми ізденістерін танымал ету;

ON4 зертханалық диагностикада жануарлардың, өсімдіктердің және адамдардың вирустық ауруларының табиғатын анықтау және анықтау үшін классикалық, вирусологиялық және молекулалық-генетикалық әдістерді қолдану;

ON5 құрамында вирусы бар материалмен жұмыс істеу қауіпсіздігі және еңбекті қорғау принциптерін, әртүрлі патологиялық материалда вирустарды индикациялау, оқшаулау және сәйкестендіру әдістерін меңгеру;

ON6 инфекциялық, инвазиялық және басқа аурулардың пайда болуы мен таралуын, қоршаған ортаның биологиялық ластануын және карантиндік шараларды ұйымдастырады және бақылайды, сондай-ақ эпидемиологиялық ахуал нашарлаған кезде ерекше қауіпті инфекциялар ошақтарында халықты қорғау әдістерін анықтайды; 

ON7 табиғи қауымдастықтардағы вирустарды зерттеу мақсатында молекулярлық-вирусологиялық зерттеулерді жоспарлау және жүзеге асыру әдіснамасын айқындау; вирустық ауруларды диагностикалаумен, емдеумен және алдын алумен, диагностикалық, емдік және профилактикалық препараттар өндірумен байланысты проблемаларды іздестіру, сыни талдау қабілетіне ие болу;

ON8 медициналық, диагностикалық және молекулярлық вирусология саласындағы зерттеулердің қазіргі жай-күйін, практикалық міндеттерді, оның ішінде сабақтас салаларда шешу тәсілдерін талдау, зерттеу міндеттерін шешу және оларды шешудің балама жолдарын табу;

ON9 жоғары технологиялық әдістерді қолдана отырып, молекулалық вирусология саласындағы тәжірибелік жұмыстарды жоспарлау; вирустарды оқшаулау әдістері және вирустық инфекцияларды диагностикалау; сонымен қатар биологиялық ақпараттың қол жетімді дерекқорларын қолдана отырып, биоақпараттық ресурстарды қолдана отырып, нәтижелерді түсіндіру;

ON10 вирустардың патогендігін зерттеу, нуклеин қышқылының құрамы бойынша вирустарды сәйкестендіру және саралау үшін вирусологияда қолданылатын әртүрлі зерттеу әдістерін (вирусоскопиялық, метагеномдық, биологиялық, серологиялық, вирустарды бөлу және культивациялау, молекулярлық-генетикалық, кері генетика әдісі, вирустық геномдарды талдау) меңгеру; зерттелетін материалда вирустық инфекцияларды диагностикалау және вирустарды анықтау;

ON11 жануарлардың вирустық ауруларын диагностикалау және алдын-алу үшін вирусология негіздерін білу; биологиялық белсенді заттарды бөлудің, бөлудің, тазартудың және құрастырудың, биопрепараттар өндірудің биотехнологиялық әдістерін қолдану дағдылары;

ON12 нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде заманауи ғылыми әдістер мен технологиялар кешенін қолдану арқылы ғылым және білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау және қорытынды жасау;

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/magistracy/speciality/2125

Академиялық қызмет

Академиялық қызмет - Қазіргі уақытта "Биотехнология" кафедрасының ұжымында 12 ғылым докторы, 20 ғылым кандидаты және 13 PhD белсеңді жұмыс атқаруда. Олар келесі салаларда белсенді ғылыми жұмыстар жүргізуде:

  • o   Биоэнергетика және Фототрофты микроорганизмдердің биотехнологиясы.
  • o   Экологиялық биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы.
  • o   Биоинформатика, геномика, протеомика.
  • o    Карбонизацияланған сорбенттердің эфферентті қасиеттері.
  • o    Альгология, микробалдырлар негізінде БАВ. Тамақ биотехнологиясы.
  • o    Топырақ микроорганизмдерінің физиологиясы, ластанған топырақтың биоремедиациясы.
  • o    Пробиотикалық биотехнология.

 

Ғылыми қызмет

Кафедрада іргелі және қолданбалы бағыттағы ғылыми зерттеулер белсенді жүргізілуде. Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институтының базасында магистранттар келесі бағыттағы жобаларды орындауға қатыса алады; жануарлардың бактериялық ауруларына балама жасау, вакциналық және микробқа қарсы препараттар, өңдеу және тамақ өнеркәсібі үшін бактериофагтар жасау; диагностикалық ПТР сынақ-жүйелерін әзірлеу және өндіріске енгізу; микрочиптер технологиясын пайдалана отырып адамдардың, жануарлар мен құстардың аса қауіпті індеттерін балау әдістерін әзірлеу.

Халықаралық қызмет

7М05114 Вирусология білім беру бағдарламасының серіктесі University of Paris-Saclay ЖОО

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер мыналар болып табылады:

1. ҚР БҒМ ҒК" Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты";

2. "Микробиология және вирусология ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС;

Білім беру бағдарламасы нақты жұмыспен қамту саласы үшін өзекті болып табылады:

1. "Микробиология және вирусология ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС;

2. ҚР БҒМ ҒК"Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты"