7M05088 -Тағам өнеркәсібіндегі нанотехнология

Білім беру бағдарламасының атауы

7M05088 -Тағам өнеркәсібіндегі нанотехнология

Білім саласы

7M05 Жаратылыстану ғылымы, математика және статистика

Дайындық бағыты

7M051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

М082 Биотехнология

БББ мақсаты

Жоғары оқу орындарының ғылыми және білімберу салалары үшін сапалы кадрларды дайындау. Бағдарлама кәсіби тұлғалы мамандар даярлау үшін бағытталған:

-        тағам өнеркәсібі және биомедицинада нанотехнология саласында тереңдетілген заманауи жаңа теориялық білімін интерпретациялау;

-        ғылыми сала бойынша нанотехнология саласында өз бетімен ғылыми зерттеулер жүргізу;

-        тағам және медицина саласында пайдаланылатын наноматериалдарды жекеше ғылыми зерттеу контексіндегі білімдерін аралас ғылыми саланың білімімен біріктіреді ;

-        мамандар мен маман емес адамдар үшін өзіндік ғылыми-зерттеулерінің нәтижесін айтып жеткізу;

-        нанотехнология саласында оқытудың классикалық және инновациялық әдістері негізінде білім беру процесінің нәтижелілігін қамтамасыз ету;

-        нанотехнологиялық өнімдерді жасауда наноматериалдарды зерттеу барысында ғылыми-зерттеу іс-шарасын және ары қарай оқытудың жеке бағдарламасын жасау.

Оқыту тілі

Қазақ/орыс/ағылшын

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

Білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану ғылымының магистрі «7M05088 - Тағам өнеркәсібіндегі нанотехнология»

Оқытудың нәтижесі

ON1.   Биология мен медицина міндеттеріне наноөнімдер жасап шығаруы бойынша тәжірибелік жұмыстар жүргізу барысында ғылыми-технологиялық жасау әдістеріне талдау жасау. Дайындық бағыты бойынша ғылыми-техникалық прогресстің жағдайын жасауда, осы наноматериалдарды жасап шығуда жаңа технологияларға қол жеткізу

ON 2. Институттардың ғылыми жобалары құрамындағы тамақ өнеркәсібіндегі   наноматериалдарды пайдаланудың қауіпсіздігі және тиімділігін зерттеу бойынша; таңдау критериі және әдістер бағасы, көзделген нақты өнімді алу үшін қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізу.

ON 3.  Биотехнологиялық және биомедициналық өндірісте, гендік инженерияның, нанобиотехнологияның, молекулалы моделдеудің негіздері жөніндегі заманауи көзқарасты іздестіру жұмысын жүзеге асыру, заманауи   аппараттар мен құрылғыларды, дала ғылыми-зерттеу және лабораториялық биологиялық жұмыстар жүргізу үшін жұмысқа қосу.

ON 4., Маңызы бар интерпретацияны, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін және қорытындысын компьютерлік презентация көмегімен есеп беру, баяндама түрінде көрсету арқылы ғылыми-техникалық ақпараттарды талдау.

ON 5. Моделдеу және математикалық статистика талдауы үшін нанотехнология саласында зерттеу әдістерін жасау. Жобалақ жұмыстың есеп беруін дайындау.

ON 6.  әртүрлі мақсатта қолданатын   бионаноматериалдарды алу үшін биологиялық объектілердің жасушалық тобына, биофизикалық және биохимиялық негіздеріне, мембраналық процестері мен тіршілік әрекетінің молекулалық механизмдеріне талдау жүргізу.

ON 7   Әртүрлі таксономиялық топтардың микроорганизмдерін пайдаланып өсімдік және жануар өнімдерінен нанотехнологиялық өнімдер, тамақ өнімдері және дәрілік препараттар алуда және наноматериалдарды өндіруде қауіпсіздігі сұрақтары жөнінде ақпараттарды меңгеру. Тағам өнімі және азық-түлік өнімдеріи нанотехнологияны қолдануды зерттеудің әдістемелік тәсілдерін жасау; ҒЗИ зерттеу жобаларын орындау, есеп беруді жаза білу және т.б. 

ON 8 Наноқұрылымдық композициялық материалдарды тамақ өнеркәсібі үшін алу кезінде тәсілдерін үйрену керек, наномедицина, наноиндустрия өндірісіндегі зерттеудің жаңа әдістері мен әдістемелерін пайдалану, .

ON 9 Аналитикалық бақылау тәсілдерін, наноматериалдар сапасының бақылауы мақсатында   сонымен қатар қалдықсыз және қалдығы аз экологиялық таза технологияны енгізу және өндірісте наноматериалдар алу үшін қолдану керек.

ON 10    Тамақ және медицина индустриясында қолданылатын нутрицевтиктер алу үшін зерттеудің жаңа әдістері мен әдістемелерін жасау қажет.    

ON 11 Тәжірибелік биологияда, медицинада, наноқұрылымдарда моделдеу және және практикада қолдану әдістерін жасау, биосубстраттар мен биоткань наноматериалдарын және компоненттерін дайындау бойынша зерттеудің нәтижелерін енгізу актісін жасау.

Тәжірибелік биологияда, медицинада, наноқұрылымдарда моделдеу және және практикада қолдану әдістерін жасау, биосубстраттар мен биоткань наноматериалдарын және компоненттерін дайындау бойынша зерттеудің нәтижелерін енгізу актісін жасау.

ON 12 Наноматериалдардың алуан түрлі типтерін пайдалану және басқа елдердегі заманауи теориялық және тәжірибелік материал танудың өзекті мәселелерін шешу, осы кезде және келешекте ғылым мен техника адам тіршілігі үшін нанотехнологияны пайдаланудағы негізгі бағыты болады. Оқу және ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін ғылыми есеп беру, рефераттар, мақалалардың тезистері, оқу-зерттеу және ғылыми жобалар және т.б. түрінде ұсыну.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/magistracy/speciality/1520#passport

Академиялық қызмет

Академиялық іс-шаралар – университет басшылығы мен профессорлық-оқытушылар құрамының бірлескен жұмысы, яғни, жоғары кәсіби білімі бар, жаңа ғылыми білімдерді өндіруге арналған құзыреттерді қамтыған, болашақ маманды тәрбиелеу.

 

Ғылыми қызмет

Ғылыми қызметі – тағам өнеркәсібінде нанотехнологияларды қолдану саласындағы зерттеулер.

Халықаралық қызмет

Халықаралық қызмет – алдағы уақытта басқа да шетелдік жоғары оқу орындарымен магистранттар мен докторанттар алмасу жоспарлануда.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Бизнес профилі: M082 – Тағам өнеркәсібіндегі нанотехнология – 7М05088: «Тамақ өнеркәсібіндегі нанотехнология» келесілерді жасай алатын болашақ мамандарды дайындауға бағытталған: тұтынушылардың сұранысы бойынша дәмі, иісі және басқа қасиеттері өзгеретін функционалды Smart Food өнімдерін әзірлеу, адамның дұрыс тамақтанбау проблемаларын шешу; әртүрлі мақсаттағы композициялық материалдарды алу және т.б.