7M05112 – Геоботаника

Білім беру бағдарламасының атауы

7M05112 – Геоботаника

Білім саласы

7B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

7М051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

М083 Геоботаника

БББ мақсаты

Бағдарлама маманның тұлғасын қалыптастыруға; сыни көзқарастармен ойлауға, түрлі әдебиттер көздерін алынған деректермен жұмыс істей білуге, оларды нақты бағалауға және талдауға; қарама-қайшылыққа түсекенде қазіргі кездегі мәселлелерді шешуде өз пікірін айта алатын; командада бірігіп жұмыс істеуге бағытталған.

Оқыту тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

Жаратылыстану ғылымының магистрі

Оқытудың нәтижесі

1. Биожүйелердің тіршілік әрекетінің биологиялық, геоботаникалық заңдылықтарын талдау, өндірісте ғылыми білімді пайдаланудағы ерекше қызметтің даму заңдылықтары мен үрдістерін сипаттау;

2. Ғылымды ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің принциптерін, ғылымның генезисі мен тарихының модельдерін, бейнесі мен ойлау стилін қалыптастыру тұрғысынан түсіндіру, жаңа теориялар мен тұжырымдарды биология ғылымының дамуындағы заңдар мен үрдістерді растау ретінде түсіндіру;

3. Геоботаникалық жұмысты жүргізудегі нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес, тірі ағзаларды зерттеуге арналған зерттеу міндеттеріне сәйкес келетін әдістер мен технологияларды іріктеуді жүзеге асырады;

4. Ғылымның тарихына және философиясына, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білім әдіснамасына негізделген заманауи теория мен практиканың шынайылығын талдап, түсіну, биология мен геоботаникадағы іргелі мәселелерді шешудің жаңа әдістерін, тұжырымдамалары мен теорияларын, технологияларды қолдану.

5. Ғылымның өзін-өзі танудағы әлеуметтік-философиялық көзқарастарында қолдану; жаратылыстану, әлеуметтік және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі тануын, олардың ортақ және айырмашылықтарын ашып көрсету үшін ғылымның кәсібі, әлеуметтік мекемесі және тікелей өндіруші күші ретінде феномені; зерттеудің бағыты мен тақырыбын негіздеу үшін қажетті ғылыми, техникалық және патенттік ақпаратты іздеу жолдарымен жаттығу;

6. Ғылымның өзін-өзі тануын оның әлеуметтік-философиялық көзқарастарын қолдану; жаратылыстану, әлеуметтік және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі тануын, олардың ортақ және айырмашылықтарын ашып көрсету үшін ғылымның кәсібін, әлеуметтік мекемесі және тікелей өндіруші күші ретінде феномені; зерттеудің бағыты мен тақырыбын негіздеу үшін қажетті ғылыми, техникалық және патенттік ақпаратты іздеу;

7. Әр түрлі геоботаникалық тапсырмаларды шешу үшін қолданбалы бағдарламаларды пайдалану. Елдің табиғи ресурстық әлеуетін зерттеу үшін геоботаникалық зерттеулер жинау, талдау және пайдалану. Оқу үрдісіне енгізу үшін оқу жоспарының пәндерін әзірлеу, әртүрлі тыңдаушылар үшін материалдарды ауызша және жазбаша түрде ұсыну.

8. Геоботаникадағы практикалық дағдыларды қолдану. Өнеркәсіптік және камералдық жағдайдағы геоботаникалық жұмыстарды ұйымдастыру және басқару, биология және биотехнология саласында ғылыми бағыттағы көзқарасымен, дамыған ғылыми-зерттеу технологияларын негізге ала отырып, жан-жақты зерттеу жүргізу.

9. Геоботаникалық зерттеулерге негізделген қоршаған ортаны бақылау бойынша мониторинг бағдарламасын әзірлеу, адамдар арасында және тірі ағзалалардың (этикалық биоэтика) байланысты қатынастарда принциптеріне және құқықтық нормаларға негізделген ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

10. Сандық технологияларды, интерактивті әдістерді, оқыту формалары мен құралдарын пайдалана отырып, студентке бағытталған әдістерді теориялық және қолданбалы пәндерді оқыту және өңдеу;

11. Ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын әзірлеу және ғылыми қоғамға өзіндік зерттеу нәтижелерін ұсыну.

12. Ғылыми-өндірістік жобаларды таныстыру, ғылыми гранттарға өтінімдерді ресімдеу, кәсіби деңгейде өсу үшін кәсіби және жеке тұлғалық білім алуды жүзеге асыру, командада жұмыс істей білу.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/magistracy/speciality/1511

Академиялық қызмет

Білім беру бағдарламасының академиялыққызметі жүзеге асырылады:

-биология ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

-университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

-әдістемелікжұмысқақатыстыжаңанормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттіңоқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдар мен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

Ғылыми қызмет

Факультеттегі білім беру бағдарламаларыніске асыру үшін зертханалар бар:

- - «Өсімдіктер экологиясы» зертханасы

- «Өсімдік экоморфологиясы» зертханасы

- «Популяциялық генетика» зертханасы

 

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының ғылыми бағыттары:

- Өсімдіктер экологиясы

- өсімдік биотехнологиясы

- Өсімдіктердің популяциялық генетикасы

- Өсімдіктердің экоморфологиясы

- Ризология

- Қолданбалы ботаника

- Геоботаника

-Дәрілік өсімдіктер

Халықаралық қызмет

2-3 курстағы докторанттар академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында әлемнің жетекші университеттерінде ғылыми тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алады. Докторанттар пәндерді оқиды, ғылыми зертханаларда жұмыс істейді. Қазірдің өзінде 30-дан астам докторант дайындалды.

Білім беру бағдарламасының оқытушылары тәжірибе алмасу, жаңа құзіреттіліктер алу, білім беру дағдыларын жетілдіру мақсатында шетелде тағылымдамадан, білім беру курстарынан өтеді.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралықжәне ұлттық аккредиттеу

Жұмыс берушілер:

1. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты, Алматы;

2. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты, Алматы;

3. ҚР БҒМ ҰҚ Ботаника және фитоинтродукция институты РМК, Алматы

4. атындағы ҚазҰУ әл-Фараби, биология және биотехнология факультеті, биоәртүрлілік және биоресурстар кафедрасы, Алматы;

5. ДГП «Кешенді зерттеу бөлімі» НПТцзем