7М05115 – Биомедициналық инженерия (Биомедицинадағы инженерия (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ), Биомедицинадағы АТ (ҚБТУ))

Білім беру бағдарламаларының атауы

7М05115 – Биомедициналық инженерия

(Биомедицинадағы инженерия (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ),

Биомедицинадағы АТ (ҚБТУ))

Білім беру саласы

7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

7M051 Биологиялық және аралас ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

Жаңа, қос дипломдық ББ

БББ мақсаты

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты - биомедициналық инженерия саласындағы фундаменталды және қолданбалы зерттеулердің заманауи пәнаралық әдістемесі негізінде ғылыми, білім беру және өндірістік қызметте ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жоғары білікті, халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, әлемдік еңбек нарығына сәйкес кәсіби құзыреттілікке ие, ғылыми кадрларды даярлау.

Оқыту тілі

Қазақ / Орыс / Ағылшын

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

Білім беру саласындағы ғылым «Биомедициналық инженерия

(Биомедицинадағы инженерия (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ),

Биомедицинадағы АТ (ҚБТУ))» бағдарлама бойынша магистрі

Оқытудың нәтижесі

Оқу нәтижесінде магистрант орындай алады:

ON1: ақпаратты жинау, жүйелеу және жалпылау, кәсіби қызмет бойынша есептер мен талдамалық шолулар дайындау бойынша жұмыстарды жүзеге асырады;

ON2: ғылыми зерттеулер жүргізу және гендер, геномдар мен протеомдардың құрылымы мен функциясын зерттеу саласындағы іс-шаралар нәтижелерін практикалық пайдалану бойынша көп сатылы және қарапайым тапсырмаларды орындау;

ON3: макро- және микроорганизмдер геномдарының декодталғанынан кейін пайда болған компьютерлік технологияларды, оларды медицинада, өнеркәсіптік өндірістің әр түрлі салаларында қолдану мүмкіндіктерін, дәрілік заттардың әсер етуінің жаңа нысаналарын іздеуде қолдану; транскриптомды және метаболомды талдау;

ON4: биологиялық деректерді визуализациялау жүйесін әзірлеу және бағалау;

ON5: күрделі статистикалық мәселелерді шешу және статистикалық модельдерді құру, талдау жұмыстарын жүргізу, жаңа технологияларды, дәрілік заттарды, өнімдерді құру, олардың сандық және сапалық сипаттамаларын бағалау үшін ғылыми-техникалық және патенттік ақпараттарды іздеу;

ON6: биоинформатика модельдерінің негізгі түрлерін, оларды құру және зерттеу әдістерін көрсету, ақуыз және нуклеин қышқылдарының тізбектерінің биоинформатикалық талдау нәтижелерін бағалау және жасушалардағы гендердің экспрессиясын сандық талдау;

ON7: Тәуелсіз биологиялық зерттеулерді жүзеге асыруға қажетті компьютерлік технологияларды таңдау, АТ технологиялар негізінде тіршілік етуді ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлеріндегі биожүйелердің тіршілік заңдылықтары мен механизмдерін модельдеу;

ON8: биоинженерия, биомедицина, биотехнологияның практикалық мәселелерін шешу үшін деректерді өңдеу және талдау үшін қолданылатын мәліметтер базасымен, негізгі құралдармен және бағдарламалық жасақтамамен жұмыс жасау;

ON9: биология, биоинженерия және компьютерлік талдаудың заманауи әдістері мен техникалық жабдықтарын қолдана отырып, ғылыми зерттеулер мен эксперименттер жүргізу, инновациялық технологияларды қолдана отырып эксперименттік зерттеулерді талдау және бағалау;

ON10: биоматериалдар мен тіндердің инженері саласындағы мәселелерді шешуге қажетті дағдыларды және медициналық қолдану үшін жаңа материалдарды әзірлеуде практикалық іске асырудың әдістемелік тәсілдерін қолдану;

ON11: заманауи молекулалық-биологиялық зерттеу әдістерін қолдана отырып эксперименттік жұмыстарды жоспарлау, сандық өңдеу арқылы биомедициналық сигналдарды жинау және интерпретациялау;

ON12: ізденіс жүргізу, ауруларды диагностикалау, емдеу және алдын-алу, диагностикалық, терапиялық және профилактикалық препараттар мен құрал-жабдықтар өндірісіне байланысты проблемаларды сыни тұрғыдан талдау, әртүрлі биоматериалдарды медицинада қолданудың ықтимал тәуекелдері мен салдарын бағалау.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/magistracy/speciality/2210

Академиялық қызмет

БББ шеңберінде магистранттарды дайындауды екі университеттің – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ) және ҚБТУ жоғары білікті мамандары жүзеге асырады, олар жоғары сапалы оқу үдерісін қамтамасыз етеді, мұнда магистранттар теориялық және практикалық негіздерімен таныстырылады. биомедициналық инженерия. Мамандарды даярлау осы саладағы мамандарды даярлауға бағытталған жоғары талаптарға сай.

Университеттің бірыңғай ақпараттық жүйесі магистранттарды бағалаудың тиімділігін арттыруға және оларды барлық қажетті ақпаратпен (конкурстар мен жаңалықтар, сабақ кестесі, бағалау жүйесі, пәндер бойынша оқу-әдістемелік материалдар: силлабус, әдістемелік ұсыныстар) уақытылы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Ғылыми қызмет

«Биомедициналық инженерия» БББ аясында магистратурада оқу жаңа құзыреттерге, ең алдымен өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларына, ғылыми-тәжірибелік жобаларды жүзеге асыруға және топта жұмыс істеу дағдыларына бағытталған. Магистранттар оқу барысында жоғары білікті оқытушылар мен ғылыми қызметкерлердің жетекшілігімен ғылыми зерттеулерге қатысады. Магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижесі магистрлік диссертация болып табылады, оны қорғау нәтижелері бойынша академиялық магистр дәрежесі беріледі. Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ұсынылған ғылыми журналдарда кемінде бір жарияланымда ұсынылған.

Халықаралық қызмет

БББ шеңберінде магистранттар үшін «Биомедициналық инженерия» бейініне сәйкес ғылыми ұйымдарда инновациялық технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен таныстыру мақсатында ұйымдастырылған ғылыми тағылымдамадан өту міндетті болып табылады.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету ҚазҰУ мен ҚБТУ-дың университеттердің ұлттық және халықаралық рейтингіне қатысуымен қамтамасыз етіледі, БББ сонымен қатар мамандандырылған бағалау мен аккредиттеуден өтеді.

Студенттермен, қызметкерлермен және жұмыс берушілермен кері байланысты қамтамасыз ету өте маңызды.