6В051 – Биология

Білім беру бағдарламасының атауы

6В051 – Биология

Білім саласы

6В05 – Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

6В051 – Биология және онымен байланысты ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

B050 – Биология және онымен байланысты ғылымдар

БББ мақсаты

Бағдарлама білім беру, ғылыми-зерттеу, табиғатты қорғау, санитарлық-эпидемиологиялық және т.б. мекемелерде жұмыс істеуге қабілетті, сыни тұрғыдан ойлай алуға, тәжірибелік дағдыларға, көшбасшылық қасиеттерге ие биология, биомедицина, экология салаларында құзіреттілікке ие биолог-маман тұлғасын қалыптастыруға бағытталған:

- Заманауи жабдықтарды, есептеу құралдарын, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, далалық және зертханалық жағдайларда биологиялық, генетикалық, биомедициналық, микробиологиялық, биохимиялық зерттеулерді жүзеге асыру;

- Жеке тәжірибеде жаратылыстану ғылымдарының негізгі тұжырымдамалары туралы білімді таратудың заманауи зерттеу құралдары мен инновациялық технологияларын қолдану;

- Ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми және ғылыми-техникалық ақпаратты талдау;

-Биомедициналық бағыттағы ғылыми-зерттеу зертханаларында, медициналық биохимия, биофизика, нанотехнология әдістерін, жасушалар мен тіндерді культивациялау әдістерін, адам мен жануарлар жасушаларын, тіндерін, органдары мен ағзаларын биохимиялық және физиологиялық зерттеулерді пайдалана отырып, заманауи биологиялық және медициналық жабдықта жұмыс істеу;

- Далалық және зертханалық жағдайларда қазіргі заманғы жабдықта және қоршаған ортаның генетикалық мониторингі үшін есептеу құралдарын пайдалана отырып генетикалық зерттеулерді жүзеге асыру;

- Тұқымқуалаушылық патологияларды диагностикалау мен алдын алу және халықтың көбею проблемаларын шешу үшін перинаталдық орталықтарда, экстракорпоралдық ұрықтандыру зертханаларында (ДТҰ) жалпы және молекулалық генетиканың заманауи әдістерін қолдану

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

240 академиялық кредиттер

Берілетін академиялық дәреже

Бакалавр

Оқытудың нәтижесі

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттер келесідей болуы мүмкін:

 1. тірі және жансыз табиғатта кездесетін процестер мен құбылыстар туралы, олардың өзара байланысы және өзара тәуелділігі туралы көзқарастарын көрсете білу; тірі организмдердің биоалуантүрлілігі, тірі жүйелердің тіршілігі мен эволюцияның негізгі заңдылықтары туралы; қоршаған ортаны басқарудың экологиялық қағидаттары туралы; әлеуметтік мәселелерді шешуде биологиялық заңдылықтардың рөлі туралы; кәсiби қызметтерді орындау кезiндегi қажетті мәселелердi шешу үшiн соның iшiнде орта және орта кәсiптiк оқу орындарында (гимназиялар, лицейлер және колледждер) биологиялық пәндердi оқыту кезінде табиғатты танудың әдістерін көрсете білу;
 2. ботаника, зоология, цитология және гистология, адам және жануарлар анатомиясы мен физиологиясы, жеке даму биологиясы, биохимия, генетика, микробиология, молекулалық биология, биофизика, экология, биотехнология сияқты биология ғылымының негізгі бағыттары туралы білімдері мен түсініктерін кәсіби қызметтердіе, соның ішінде тәрбие жұмыстары мен педагогикада қолдану;
 3. биология және экология салаларында білім беру қызметін жүзеге асыру барысында және оқушылармен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізу барысында ғылыми материалдарды жинау және дайындау, далалық және эксперименталды зерттеулер нәтижелерін өңдеу туралы дағыдарын қолдану;
 4. биологиялық, биотехнологиялық, экологиялық талдау әдістерін меңгеру және оларды ғылыми-зерттеу жұмыстарының контексінде қолдану;
 5. биоэтиканың халықаралық талаптары мен принциптеріне сәйкес олардың қызмет ету тетіктерін анықтау мақсатында биологиялық объектілер бойынша ғылыми-зерттеу институттары мен білім беру мекемелерінің зертханаларында эксперименттерді жоспарлау және жүргізу;
 6. биологиялық статистиканы пайдалана отырып, далада және зертханада биологиялық материалдарды жинау, өңдеу және интерпретациялау;
 7. ғылыми әдебиеттерге талдау жасау, әдебиеттерге шолуды құрастырып жазу, тезистер, баяндамалар жазу, ғылыми конференцияларда, қоғамдық тыңдамаларда зерттеу нәтижелерін баяндау және негізді түрде қорғау;
 8. алынған биологиялық, генетикалық және биотехнологиялық өнімдердің сапасын, қауіпсіздігін және өндірістің GLP ережелеріне сәйкес болуын бағалау;
 9.  биологиялық және биотехнологиялық жағдайдағы және басқада зертханаларға экологиялық мәселелерді, ГМО бақылау мәселелерін шешу үшін биообъектілерге мониторинг жүргізу, диагностика, экспертиза жасау;

10. биомедициналық тәжірибелерде қолдану үшін биохимиялық, молекула-генетикалық, цитологиялық, гистологиялық талдаулар жасау үшін әдістерді меңгеру;

11. медициналық зертханаларда диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін биологиялық материалдар (қан, жағынды, биопсия және т.б.) алу;

12. кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу, одан әрі білім беру жолын және кәсіби мансабын жобалау.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1448

Академиялық қызмет

Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

- жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

- оқу-әдістемелік жұмыстарды реттеудегі оқу процесінің принципін жоспарлау;

- оқудың қол жеткен нәтижелерімен өлшенетін тиісті біліктілік деңгейін қалыптастыру;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау;

-нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенімен келісу

Ғылыми қызмет

Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар:

- "Жануарлар морфологиясы" зертханасы

- "Ихтиопатология және ихтиотрофология" зертханасы

- "Өсімдіктер экоморфологиясы"зертханасы

- "Экотаксикология" зертханасы

- «Микроорганизмдердің экологиясы» зертханасы;

- «Жалпы микробиология» зертханасы;

- «Биохимия» зертханасы;

- «Өсімдіктер физиологиясы» зертханасы

- «Жануарлар экологиясы» зертханасы

- "Биогеоценоздардың экологиялық-генетикалық мониторингі" зертханасы

 

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының ғылыми бағыттары:

- Ботаника

- Зоология

- Жануарлар физиологиясы

- Клетка биологиясы және гистология

- Генетика және молекулалық биология

- Биофизика және биомедицина

- Биотехнология

Халықаралық қызмет

3-4 курс студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында әлемнің жетекші университеттерінде білім алуға мүмкіндік алады. Атап айтқанда, University of Salento (Италия), Eberswalde University for Sustainable Development, (Германия), Vytautas Magnus University (Литва) келісім-шарт бар. Студенттер пәндерді оқып, итальян тілін үйренеді, ғылыми зертханаларда жұмыс істейді. 20-дан астам студент оқудан өтті.

Білім беру бағдарламасының оқытушылары тәжірибе алмасу, жаңа құзыреттер алу, білім беру дағдыларын жақсарту үшін шетелде тағылымдамадан, білім беру курстарынан өтеді.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық:

Аккредиттеу органының атауы: ASIIN

Жұмыс берушілер:

 1. ОШЖДК " Ботаника фитоинтродукция институты " ШЖҚ РМК
 2. ҚРБҒМ ҒК "Генетика және физиология институты" ШЖҚ
 3. «Экология мәселелері» ҒЗИ
 4. «Биология және биотехнология мәселелері» ҒЗИ
 5. ҚР БҒМ ҒК «Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институты
 6. «М.А. Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты» ШЖҚ РМК (ИМББ)
 7. ҚР БҒМ ҒК «Микробиология және вирусология институты» РМК
 8. «Экология және гидробиология» ҒЗИ
 9. С.Ш.Асфендияров атындағы Ұлттық медицина университеті
 10. Клиникалық-диагностикалық орталықтар
 11. "Қазақ тағамтану академиясы"ЖШС
 12. «Онкология және радиология» ҒЗИ
 13. Назарбаев Университеті

     Білім беру бағдарламасы жұмыспен қамтудың нақты саласы үшін өзекті болып табылады.:

 1. Биология
 2. Экология
 3. Биотехнология
 4. Генетика
 5. Медицина
 6. Молекулалық биология
 7. Ауыл шаруашылығы