Білім беру бағдарламаларасы: 7М02312 ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ (БАТЫС ТІЛДЕРІ)

БББ атауы

7М02312 – Шетел филологиясы (батыс тілдері) 

Білім беру саласы

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Оқыту бағыты

7М023 Тілдер мен әдебиет

Білім беру бағдарламаларының тобы

7М023 Тілдер мен әдебиет

Мақсаты

Жоғары оқу орындарының ғылыми және білім беру саласы үшін көптілді мамандар даярлау.

Бағдарлама кәсіби тұлғаның мамандарын қалыптастыруға бағытталған:

- ғылыми парадигмалар аясында филология, шетел филологиясы және шет тілдерін оқытудың заманауи әдістемесі негізіндегі жаңа теориялардың қазіргі терең білімін интерпретациялау және қорытындылау;

-қазіргі филология ғылымының даму динамикасын ескере отырып, теориялық және қолданбалы міндеттерінің концептуалды-әдіснамалық аппаратын қолдана отырып, бағыт бойынша ғылыми зерттеулерді өз бетімен жүзеге асыру, ғылыми концепцияларды өзінің лингвистикалық/әдебиеттанушылық әзірлемелерімен сәйкес жүзеге асыру;

- аралас пәндер саласындағы озық және мамандандырылған білімді өзіндік ғылыми зерттеу контекстіне интеграциялау;

- ғылыми ізденістерді жүргізумен байланысты мамандандырылған мәселелерді шешу, алынған қорытындылар мен нәтижелерді түсіндіру және хабарлау, мамандардың да, маман емес адамдардың да білімі мен процедураларын қалыптастыру үшін қолданылады.;

- оқытудың жаңа технологиялары мен инновациялық әдістерін енгізе отырып, шет тілді білім беру процесінің тиімділігін құрастыру.

Оқыту тілі

Ағылшын тілі

Кредиттердің көлемі

120 академиялық кредит

Берілетін дәреже: 

«7М02312 – Шетел филологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша филология ғылымдары магистрі

Күтілетін нәтижелер

Берілген ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін қабілеттер:

ON 1. лингвистикалық зерттеу саласындағы соңғы жетістіктер мен технологияларды ескере отырып, нақты фактілерден бастап жалпы филологиялық бейіннің және шетел филологиясының фундаменталды ғылымдарының қазіргі жағдайын көрсететін ғылыми теориялардың көптеген көлемін талдау.

ON 2. ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін және зерттеу контексті шеңберінде проблемалық аймақтарды анықтау және әзірлеу үшін, сондай-ақ зерттеулердің алынған нәтижелерін сынақтан өткізу және зияткерлік меншік құқықтарын кәсіби басқаруды қамтамасыз ету үшін, қолданбалы лингвистика және шет/екінші тілді меңгеру, корпустық лингвистика, контрастивті лингвистика және т.б. сияқты білім салаларында терминологиялық аппарат пен әдіснамалық принциптер жүйесі мен шет филологиялық ілімдердің әдістемелік тәсілдерін түсінуді пайдалану.

ON 3. алынған білімді әдеби герменевтика, медиалингвистика және көпшілік алдында сөйлеу сияқты бағыттарда, шет және ана тілдерінде аналитикалық сөйлеу жұмыстарын дайындау үшін және тілдің варианттарын ескере отырып, шет тіліндегі ғылыми, іскери және публицистикалық мәтінді жобалау үшін пайдалану қабілетін көрсету.

ON 4. коммуникацияның прагматикалық міндеттерін шешу үшін әр түрлі ақпарат түрлерін айтудың дискурсивті тәсілдерін тәжірибеде қолдана отырып, қазіргі ағылшын тілінің әр түрлі коммуникативтік стильдері мен сөйлеу жанрлары (соның ішінде әдеби мәтіндер мен медиа мәтіндерді интерпретациялау) шеңберінде сөйлеу қызметінің барлық түрлерінде шет тілді қарым-қатынастың озық дағдылары мен біліктерінің дамуын көрсету.

ON 5. академиялық қарым-қатынастың әр түрлі түрлері мен формалары, шет тілінің ғылыми стилінің және әртүрлі жанрдағы мәтіндердің стильдік дифференциациясы ерекшеліктері, ағылшын тілінің лингвистикалық өзгермелілігін көрсететін түпнұсқалық ғылыми мәтіннің ұйымдастырушылық құрылымы мен мазмұны, сонымен қатар жалпы әртүрлі мәселелер бойынша негізделген және егжей-тегжейлі мәлімдемелер дайындау кезінде вербальды және вербальды емес коммуникативті мінез-құлықтың модельдері мен стратегиялары туралы білімдерін арнайы ғылыми және кәсіби бағдар бойынша қолдану.

ON 6. филологиялық және прагма-кәсіптік мәселелерді шығармашылық тұрғыдан шешудің жолдарын анықтау мақсатында заманауи ақпараттық технологияларды, ана және шет тілдерінің мәтіндік корпустарын қолдана отырып, лингвистикалық, әдеби және лингводидактикалық зерттеулер саласындағы ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстар нәтижесінде алынған білімді қорытындылау.

ON 7. тілдерді салыстырмалы-салғастырмалы сипаттау саласындағы ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері мен аспектілерін түсіндіру және мәтінді лингвистикалық және әдеби талдаудың күрделі көп қырлы құбылысы ретінде түсіндіріп, әртүрлі деңгейдегі тілдік бірліктердің жұмысының әлеуметтік аспектілері туралы білімді біріктіру;

ON 8. ғылыми және жобалық ізденістермен жұмыс істеу барысында және тиісті прагма-кәсіби міндеттерді шешу кезінде өзіндік жүйелі және креативті тәсілдерді көрсете отырып, тілді оның әлеуметтік стратификациясын, коммуникативтік және когнитивтік функцияларын, сондай-ақ тілдік ықпал ету прагматикасын, мәдениетаралық дискурс пен сөйлеу тактикасын ескере отырып, функционалдық жүйе ретінде талдай отырып, жобаларды әзірлеу және жобаларға авторлық құқықтарды дайындау,

ON 9. заманауи компьютерлік технологияларды, ғылыми-зерттеу компьютерлік бағдарламаларды, тілдің деректер массивін өңдеу бағдарламаларын және т. б. пайдалана отырып, ғылыми, академиялық және кәсіби салалардағы теориялық және қолданбалы мәселелерді шешу және нәтижелерге қол жеткізу үшін әдістерді (сөйлеу қызметін когнитивтік талдау және тілдік құбылыстарды, бірліктерді, каегорияларды семантикалық-когнитивтік тұрғыдан сипаттау тәсілдері) саралай отырып, білімді интеграциялау және тиісінше өзіндік нақты мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау және сәйкесінше әр түрлі типтегі мәтіндердің стилистикалық сипаттамаларын дұрыс түсіндіру арқылы ғылыми-техникалық құжаттаманы компьютерлік қорытуды, аннотациялауды және индекстеуді жүзеге асыру;

ON 10. . әлеуметтік, мәдени, ғылыми-кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас және мақсатты аудиторияның ерекшелігін, мәдениетаралық коммуникацияны, тілдің бұқаралық ақпарат құралдарында, ғылыми, кәсіби және білім беру салаларында тілдік ықпал ету және қызмет ету мүмкіндіктерін ескере отырып, өзара қарым-қатынас және ынтымақтастық процестерін қозғайтын пәнаралық контексте және көп ұлтты көпмәдени ұжымда тілді меңгеру және пайдалану стратегияларын білуді шығармашылық және жүйелі түрде қолдана білуді көрсету.

Талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/bachelor/speciality/1459

Оқу іс-әрекеті

Шетел филологиясы және аударма ісі бөлімі шетел университеттерімен белсенді түрде жұмыс істейді:

Утрехт университеті (Нидерланды)

Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті , Константин Философ атындағы Университеті, Нитра (Словакия)

Ноттингем университетінің Малайзиядағы филиалы

Тілдер бойынша Біріккен Ұлттық Комитет (АҚШ, Вашингтон)

Мэриленд Университеті (АҚШ, Вашингтон)

Янош Кодолани атындағы қолданбалы ғылымдар университеті (Будапешт, Венгрия)

Амстердам университеті (Нидерланды)

Торонто университеті (Канада).

Университет (Германия)

Кадис университеті (Испания)

Ғылыми қызмет

Ғылыми мектеп немесе кафедраның ғылыми бағыттары (ғылыми жобалар)

1) Сүлейменова Е.Д.

2) «Қазақстандағы мемлекеттік тілде сөйлеген мәдениетінің тарихы»: «Зияткерлік әлеует ерлердің болашақ болашағы». (жетекшісі - профессор Ә.С. Тераков);

3) Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу. (Жетекшісі - профессор Ж.Дәдебаев);

4) Карагойшиева Д.

5) Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының жанындағы «Абай атындағы институт».

6) Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының жанындағы «Аударма орталығы».

Халықаралық қызмет

Кафедра Малайзия университетінің халықаралық өкілдерімен халықаралық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды және 2016 жылы 24 сәуірде ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы екі жақты келісімге қол қойды. Сондай-ақ, университеттер арасындағы ынтымақтастық туралы келісімге (Янош Кодалани атындағы қолданбалы ғылымдар университеті, Будапешт, Венгрия) да жабылды.

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық аккредиттеу, ұлттық аккредиттеу

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер:

  • ·        Fattah Education "білім беру орталығы»  

ҰҒА-Қазақстан Республикасының М. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.

Абай атындағы ғылыми-зерттеу институты

  • ·        А. Байтұрсынов Мұражай үйі.

ҰҒА-Қазақстан Республикасының А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты.

  • ·        Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі.

Білім беру бағдарламасы нақты жұмыспен қамту саласы үшін өзекті болып табылады

ғылыми-зерттеу институттары,

  • ·        білім беру мекемелері,
  • ·        аударма орталықтары,

мемлекеттік тіл орталықтары,

  • ·        журналдар мен газеттердің редакциялары, радио және теледидар,
  • ·        баспалар

әкімшілік басқару, бизнес, экономика, мәдениет салалардағы мүдделі мекемелер