7М08401 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

Білім беру бағдарламасының атауы

7М08401 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

Білім саласы

7М084 – Балық шаруашылығы

Дайындық бағыты

7М08 – Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

Білім беру бағдарламаларының тобы

7М084 – Балық шаруашылығы

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты – бәсекеге қабілетті білімі мен дағдылары бар, тілдік құзыреттілігі дамыған, балық шаруашылығы және акваөсіру саласындағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде, кәсіпорындарда жұмыс істеуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

«7м08401 - Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау» білім беру бағдарламасы бойынша ауылшаруашылығы ғылымдарының магистрі

Оқытудың нәтижесі

ON1 Интеллектуалды дамудың жоғары деңгейін, сауатты және дамыған сөйлеуді, гуманитарлық мәдени ойлау дағдыларын көрсетеді.

 

ON2 Жануарлар дүниесінің алуан түрлілігі, тірі ағзаның өзіне тән белгілері мен қасиеттері туралы білімдерін көрсетеді, омыртқалылар мен тұқымсыз жануарлар мен су өсімдіктерінің таксономиясы мен жүйеленуі мәселелерін еркін түсінеді, зоология, ихтиология, гидробиология, гидроботаника пәндері бойынша толық ұғымдық – терминологиялық аппаратқа ие.

 

ON3 Қауымдастықтың әртүрлі деңгейіндегі су биологиялық жүйелерінің жұмыс істеу заңдылықтарын түсінуге қабілетті; су гидрохимиясы жөніндегі мәселелерді түсінеді және организмнің негізгі жай-күйімен байланысты биохимия жөніндегі білімді меңгерген; микроорганизмдер мен вирустардың негізгі қасиеттері жөніндегі білімді меңгерген, микроорганизмдерді зерттеу әдістерін қолдануға қабілетті және гидробионттардың жай-күйін анықтау үшін микробиологиялық, гистологиялық зерттеулер жүргізуге арналған микроскопиялық препараттар дайындай алады.

 

ON4 Балықтардың морфометриялық сипаттамалары туралы теориялық және практикалық білімі бар, балықтардың жетілу шкаласын анықтай алады, балық шаруашылығы тоғандарының санаттары мен техникалық сипаттамаларын еркін біледі, әртүрлі балық түрлерімен селекциялық-асылдандыру жұмысының әдіснамалық негіздерін біледі, жасанды балық өсіру әдістерін қолданады, құнды балық түрлерін өсіру технологиясын қолданады, балық өсіру кәсіпорындарының жұмыс орындарында өндірістік жарақаттану мен кәсіби аурулардың алдын алуды ұйымдастыра алады

ON5 Ол балықтардың көбеюі мен дамуы туралы білімді көрсетеді, кейбір коммерциялық балық түрлері мен аквамәдениет объектілерінің эмбриональды және постэмбриональды даму кезеңдерін анықтай алады, генетикалық эксперименттерді зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасауға қабілетті, кейбір вирустық, бактериялық және инвазиялық ауруларды еркін біледі, балық ауруларының алдын-алу және емдеу бойынша жұмысты ұйымдастыра алады.

 

ON6 Гидротехникалық құрылыстардың техникалық ерекшеліктері туралы білімді меңгерген, гидроқұрылыстардың құрылыс нормативтерін пайдаланады, тоған және басқа да балық өсіру шаруашылықтарын жобалаудың биологиялық-технологиялық ерекшеліктері бойынша білімді қолданады, су шығынын, пайдаланылатын су көлемін еркін есептейді; балық қоректерінің жіктелуін және аквакультура объектілерінің бағалы жем беру технологиясын түсінеді; балық шаруашылығын ұтымды ұйымдастыру үшін индустриялық балық өсіру, сәндік балық өсіру әдістерін, тірі қоректік организмдерді өсіру технологиясын қолданады.

 

ON7 Түрлердің популяциясы, балықтардың қоршаған ортамен түрішілік және түраралық қатынастары туралы зерттеулер жүргізу үшін су биологиялық ресурстарын есепке алудың қазіргі заманғы әдістерін пайдаланады, организмдердің қоршаған ортаға бейімделуінің негізгі жолдарын түсінеді; балық қорларын қалыптастыру теориясы бойынша білімді пайдаланады, кәсіптік су айдындарында балық аулау жағдайларын талдау үшін балықтардың физиологиялық ерекшеліктерін біледі.

 

ON8 Аквакультура және жекелеген түрлер мен экожүйелерді қорғау әдістерін пайдаланады, су айдындарында мониторингтік жұмыстарды ұйымдастыру бойынша практикалық дағдылары бар, гидробионттарды көбейту жөніндегі кәсіпорындарда ихтиолог, гидробиолог және балық өсіруші міндеттерін орындай алады; көлдердің қазіргі жағдайы мен гидрологиялық режимін зерттей біледі, кейбір теңіз объектілерін қолдан өсіру технологиялары бойынша білімі қалыптасады, табиғи суқоймаларда балық ресурстарының қорын анықтау жұмыстарына қатыса алады, суқоймадағы балықтардың популяциялық деңгейдегі процестерін, балықтардың мінез – құлық заңдылықтарын түсіндіре біледі.

 

ON9 Балықтардың таралу ерекшеліктерін анықтайтын факторларды талдай біледі, суқоймаларының биологиялық өнімділігінің теориялық мәселелерін зерттеу үшін, ихтиологиялық және гидробиологиялық талдау әдістерін қолдану арқылы, су экожүйелерінің трофикалық мәртебесін талдай алады. Биометрия және вариациялық статистика әдістерін қолдана алады, вариациялық – статистикалық көрсеткіштерді есептеу және алынған мәліметтерді түсіндіру техникасын біледі.

 

ON10 Су биологиялық ресурстарының әртүрлілігі мен жай-күйі саласындағы бастапқы деректерді жинау, жүйелеу және қорыту дағдыларын меңгерген, аналитикалық ойлауға, логикаға, талдауға, ғылыми негіздемелерге және балық шаруашылығы мен акваөсіру саласындағы проблемаларды шығармашылық шешуге қабілетті; ғылыми мәтіндерді реферирлей алады, кәсіби қызметтің балық аулау, балық қорғау және балық өсіру операцияларын жүзеге асыру мәселелері бойынша ғылыми есептерді, жарияланымдарды, анықтамаларды және талдамалық шолуларды дайындауға қатыса алады.

 

ON11 Оқу бағдарламасын аяқтағаннан кейін синтездеу, өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту әдістерін қолданады, өздігінен білім алу, ақпараттық және білім беру технологиялары негізінде білімін кеңейту мүмкіндігін қарастыра алады; оқу және зерттеу қызметінің басымдықтарын таңдау мүмкіндігін пайдаланады; ғаламдық компьютерлік желілердегі әртүрлі көздерден алынған ақпаратты талдайды, әріптестерімен және басшылықпен кәсіби қарым-қатынас құруға құзыретті, өз біліктілігін үнемі арттырады және магистратурада оқуын жалғастыруға дайын.

 

ON12 Танымдық кәсіби қызмет нәтижесінде алынған ғылыми негізделген қорытындыларды, бақылаулар мен тәжірибені басшылыққа ала отырып, ұтымды және дербес әрекет етуге дайын; командада жұмыс істей алады, уақытты өз бетінше тиімді жоспарлай алады, басым жұмыстарды анықтай алады, жұмыстарды орындаудың белгіленген мерзімдерін сақтай алады.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/magistracy/speciality/1833

Академиялық қызмет

ББ академиялық қызметін жүзеге асырады:

- ауыл шаруашылығы ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу ; ;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу; жұмыс оқу жоспарын әзірлеу және іске асыру.

"7М08401 - балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау" білім беру бағдарламасы бойынша "ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі" біліктілігін алу үшін магистрантқа:

оқу жоспарына сәйкес теориялық пәндерді меңгеру (84 кредит);

магистранттың жеке жоспарына сәйкес шетелдік тағылымдамадан өту (3 кредит);

педагогикалық практикадан өту (4 кредит);

зерттеу тәжірибесінен өту (9 кредит);

магистрлік диссертация тақырыбы бойынша БҒСБК журналдарында кемінде 1 ғылыми жарияланым жасау, халықаралық конференцияларда ғылыми жарияланымдар жазу және жариялау (4 кредит);

зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми семинарлар әр семестрде бір реттен өткізу, барлығы 3 рет (3 кредит);

диссертация жазу және қорғау (12 кредит).

Магистрант күндізгі оқудың 2 жылдық кезеңінде барлығы 120 кредитті игереді, оның ішінде 84 кредит теориялық оқуға, 24 кредит тағылымдамадан өтуге және практикадан өтуге, 4 кредит – ғылыми мақалалар жазуға, 12 кредит магистрлік диссертация жазуға және қорғауға бөлінген.

Ғылыми қызмет

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін кафедрада келесі бағыттар бойынша ғылыми зертханалар бар:

* Жануарлар экологиясы;

* Жануарлар морфологиясы;

* Паразитология;

"Акваөсіру және балық аурулары" ғылыми-өндірістік орталығы;

Коллекциялық бөлме-омыртқасыздар мен омыртқалыларға арналған формалин бөлмесі, онда жануарлардың 500-ге жуық түрі жиналады.

Кафедрада сонымен қатар ғылыми-мектеп семинарлары жұмыс істейді, онда магистранттар, докторанттар және жас оқытушылар өздерінің ғылыми жұмыстарының нәтижелері туралы баяндайды.

"Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау" мамандығы бойынша магистранттар мен докторанттар жыл сайын шетелдік ғылыми тағылымдамаға шығады.

Халықаралық қызмет

«7M08401 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау» мамандығының магистратура бағдарламасы бойынша кафедраның серіктестері академиялық ұтқырлық және ынтымақтастық бойынша келісім-шарттарға қол қойылған шетелдік жоғары оқу орындары мен институттар болып табылады: РҒА цитология институты, жасушалық патология зертханасы (Ресей), фармакологиялық зерттеулер зертханасы.

«7М08401-балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау» ББ магистранттары үшін халықаралық академиялық ұтқырлық орталықтары: Густав Русси институты (Франция), Ұлы Витаутас университеті (Каунас, Литва), Томск мемлекеттік университеті (Томск, Ресей), Новосибирск университеті (Новосибирск, Ресей), М. В. Ломоносов атындағы ММУ (Мәскеу, Ресей), Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (Санкт-Петербург, Ресей), М.В. Ломоносов ат. ММУ зоологиялық мұражайы (Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.), РҒА Жануарлар экологиясы институты (Ресей Федерациясы, Новосибирск қ.), Алтай мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы, Барнаул қ.), University of Іllinois Department of bioengineering Chicago, United States, University of ottawa department of Ottawa, Ontario, Canada, Halle, Germeny, Жануарлар эволюциясы зертханасы, МакГилл университеті, Монреаль, Канада, hospsteiner, S. S. Steiner, Inc.1WestWashingtonAveYakima, WA 98903, USA. Шарттардың қолданылу мерзімі 2022 жылға дейін.

Кафедраның ҚР БҒМ Зоология базасында өз филиалы бар.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

* 2016 жылы магистратура мамандығы ASIIN (Германия) халықаралық аккредиттеу ұйымымен 4 жылға аккредиттелді, лицензия мерзімі: 2016 жылдан 2020 жылға дейін.

* 2021 жылы білім беру бағдарламасы KazSEE республикалық аккредитациясын 3 жылға: 2021 жылдан 2024 жылға дейін сәтті өтті

Білім беру бағдарламасының рейтингі:

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау мамандығы АРТА рейтингіне (аккредиттеу және рейтинг жөніндегі тәуелсіз агенттік) және БСҚТҚА (білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттік) 2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін 3 жыл бойы қатысты және рейтинг қорытындылары бойынша ұқсас ББ бойынша магистранттарды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындары арасында жетекші орынға ие болды: 2015, 2016 жылдары-1 орын, 2017 жылы-2 орын.

Жұмыс берушілер – ББ тұтынушылары:

«7М080401 – балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау» білім беру бағдарламаларының негізгі тұтынушылары ауыл шаруашылығы және биологиялық бейіндегі өз білім беру және ғылыми біліктілігін арттыруды жоспарлап отырған студент-түлектер болып табылады. «7М080401 – балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау» білім беру бағдарламасының түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер мен тұтынушылар: Қазақ балық шаруашылығы ғылыми – зерттеу институты; Қазақ Қолданбалы Экология Агенттігі, ҚР БҒМ Зоология институты; Гидробиология институты, ҚР жұмыс істеп тұрған барлық өндірістік балық өсіру шаруашылықтары болып табылады.

Білім беру бағдарламасы нақты жұмыспен қамту саласы үшін өзекті болып табылады:

1. Ғылым;

2. Білім;

3. Ауыл шаруашылығы;

5. Балық шаруашылығы;

4. Экология және қоршаған ортаны қорғау.