6В05103 Биотехнология

Білім беру бағдарламасының атауы

6В05103 Биотехнология  

 

Білім саласы

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

6В051 Биологиялық және аралас ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

Биотeхнология

БББ мақсаты

Ғылыми-зерттеу және диагностикалық мекемелер мен өндірістік кәсіпорындар үшін мамандарды сапалы даярлау. Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру маманның жеке тұлғасын қалыптастыруға бағытталған және де ол келесі құзыретке ие болу тиіс :

- биотехнология саласындағы кәсіби мәселелерді шешу, кәсіби тілде өндірістік міндеттерді қалыптастыру және оларды заманауи технологиялар көмегімен жүзеге асыру;

-биотехнологияның қазіргі проблемалары мен даму перспективаларын бағалау;

- биотехнологиялық өнімге қоғамның қажеттілігін анықтау;

-ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану;

- ғылыми биотехнологиялық теорияларды тексеру кезінде қолдана отырып, әртүрлі әдістерді көрсету, зерттеулер жүргізуді жоспарлау және ұйымдастыру;

- жеке білім беру траекториясын құру.

Оқыту тілі

Қазақ/орыс / ағылшын

Кредиттердің көлемі

240 сағат

Берілетін академиялық дәреже

"6В051 - Биотехнология" білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры»

Оқытудың нәтижесі

ON 1 – биотехнологияның түрлі салаларында қолдану мақсатында, ғылыми зерттеулер мен практикалық жұмыстар үшін обьект ретінде микроорганизмдерді, өсімдіктерді немесе жануарларды таңдауды негіздеу;

 

ON2 – биологиялық объектілердің, шикізаттың, аралас субстанциялардың және дайын өнімдердің биотехнологиялық өндірістің ерекшелігіне сәйкестігін бағалау үшін физика-химиялық және технологиялық тәсілдерді пайдалана отырып зертханалық талдаулар мен эксперименттер жүргізу;

ON3 – биологиялық объектілерді жаңа биотехнологиялық өнім алу үшін пайдалану технологияларын әзірлеу мақсатында пилоттық, өнеркәсіптік және далалық сынақтар жүргізу;

 

ON 4 - биотехнология саласында ферменттерді, вирустарды, микроорганизмдерді, жануарлар мен өсімдіктердің жасушалық дақылдарын алу, олардың биосинтезін және биотрансформациясын қолдану үшін қажетті ақпараттық технологияларды ғылыми зерттеулер мен зерттеулердің барабар әдістерін пайдалану;

N 5 - биообъектілердің өнімділігін, өндірістік тиімділігін арттыру және экологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі үшін биотехнологиялық препараттарды алудың және биотехнологиялық процестерді өнеркәсіптік жүзеге асырудың сатыларын талдаудың негізгі технологияларын пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу

 

ON 6 - дайын биотехнологиялық өнім өндірісінің стандартты режимін қамтамасыз ету мақсатында технологиялық процестердің ұйымдастырылуын бақылауды жүзеге асыру және инновациялық процестер мен өнімдерді жасау үшін инженерлік талдау міндеттерін шешу.

 

ON 7 - Шикізаттар мен тұтас өнімдерді өндірудің технологиялық процесін олардың сапаларына ГОСТ, техникалық шарттарға, Санпинаға сәйкестігін бағалау және биотехнологиялық өнімдерді ұйымдастыруды good manufacturing practice (GMP) ережелеріне сәйкестендіру үшін бақылау.

 

ON 8 – микробиологиялық синтез өнімдерін алу үшін биокатализация және нанобиотехнологиялардың гендік және клеткалық инженерия нәтижелерін практикалық қолдану мүмкіндігін бағалау;

 

ON 9 - генетикалық түрлендірілген организмдерді алуға және пайдалануға байланысты қоршаған ортаға түсу мүмкіндіктерінің қауіптілігін бағалау үшін биотехнологиялық объектілердің әлеуетті қауіптілігін болжау;

 

ON 10 - биотехнологиялық өнімге талдау жүргізу және Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растау үшін кәсіпорынның келісілген жергілікті актілеріне (технологиялық регламенттерге, лауазымдық жұмыс нұсқаулықтарына, талдау әдістемелеріне) шығарылатын өнімдердің өндірісі мен сапасын ұйымдастыру және бақылау бойынша кәсіби қызмет көрсету

 

ON 11 - проблеманы қалыптастыру және биотехнологиялық әдістерді, технологиялық тәсілдерді, аппаратураны және жабдықты әрі қарай Жеке және кәсіби дамыту үшін пайдалану;

 

ON 12 - қолданбалы биотехнологияның әртүрлі салаларында теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу, орындалған және жоспарланған жұмыстар бойынша техникалық, аналитикалық, ғылыми және есептік құжаттамаларды жасау мен ресімдеуге, ақпараттық ресурстар мен компьютерлік технологиялардың көмегімен бастапқы деректерді, зертханалық талдаулар мен эксперименттердің нәтижелерін өңдеуге қатысу.

 

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1451

Академиялық қызмет

Кадрлық әлеует:

ПОҚ штаттық құрамы – 57,

- ККСОН (ВАК) докторлары мен профессорларының саны (докторантура): __ 16;

- ғылым кандидаттары мен ОПҚА доценттерінің саны (кандидаты): __ 32_ адам.

- доктор PhD саны: __ 8 адам.

ПОҚ дәрежелігі -98%.

Практика базасы: 

-        Экология мәселелері ҒЗИ;

-        биология және биотехнология мәселері ҒЗИ;

-        ҚР БҒМ ҒК «Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты» ШЖҚ РМК

-        ҚР БҒМ ҒК «М.Ә.Айтхожин атындағы молекулярлық биология және биохимия институты»

-        ҚР БҒМ ҒК «Микробиология және вирусология институты» РМК

-        Әл – Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы агробиостанция.

 

Шетелдік жоғары оқу орындарының ұқсас бағдарламаларымен салыстыру:

Massachusetts Institute of Technology - Топ 5 

Stanford University - Топ 3

Harvard University - Топ 6

University of Chicago - Топ 9  

Ғылыми қызмет

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

- Фотобиотехнология " зертханасы»;

- "микроорганизмдер экологиясы" зертханасы»;

- "жалпы микробиология" зертханасы»;

- "Биохимия" зертханасы»;

- "Өсімдіктер физиологиясы" зертханасы»

- "Биоинформатика" зертханасы.

Биотехнология кафедрасының ғылыми бағыттары:

-        Экологиялық биотехнология

-        Өсімдіктер биотехнологиясы

-        Фотобиотехнология

-        Медициналық биотехнология

-        Биоинформатика

-        Экологиялық биохимия

-        Қолданбалы микробиология

-        Экологиялық микробиология

-        Тағамдық микробиология,

-        Тағамдық биотехнология

Халықаралық қызмет

Академиялық мобилділік 

-        "Белград мемлекеттік университеті" Ресей;

-        Ресей Тұңғыш Президенті атындағы Орал федералдық университеті Ельцина " Ресей.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

БББ Аккредиттеудің болуы:

-          ASIIN Халықаралық аккредиттеу

-          НААР Ұлттық аккредиттеу

Аккредиттеу органының атауы: Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттік

Аккредиттеу мерзімі: 01.01.2016- 01.01.2021

 

Білім беру бағдарламалары рейтингісінің қорытындысы бойынша ҚР ЖОО арасында орын алады:

НААР-1 орын

НКАОКА-1 орын

2021 жылы KazSEE агентігі (18.06.2021 – 17.06.2026)

 

Бағдарламаның түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер:

1. ҚР Ұлттық ғылым академиясының РГП биология және өсімдік биотехнология институты
2. «Молекулалық биология және биохимия институты» РМК. М.А. Айтхожин «ҚР БҒМ
3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми комитетінің «Микробиология және вирусология институты» РМК
4. «VIVA Pharm» ЖШС
5. «KazEcoSolutions» ЖШС
6. «Антиген» ғылыми-өндірістік кәсіпорны ЖШС
7. «Дәрі-дәрмекпен күресудің ғылыми орталығы» АҚ, ПВХ-дағы ПХД

 

 Білім беру бағдарламасы жұмыспен қамтудың нақты бағыттары үшін маңызды:

- өндіріс (азық-түлік, өңдеу өнеркәсібі, жаңа дәрілерді өндіру);

- әлеуметтік (денсаулық сақтау, экология, түрлі мемлекеттік ұйымдардың қызметтері).