Бакалавриат

«ББ Реестрге кіргізу» тапсырысы

Жолдың атауы

Ескерту

1

Регистрациялық нөмірі

 

2

Білім беру саласының коды мен классификациясы

6B02  ӨНЕР ЖӘНе Гуманитарлық ғылымдар

3

Дайындау бағытының коды мен классификациясы

6B023 ТІЛДЕР ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ 

4

Білім беру бағдарламасы тобы

Тілдер мен әдебиет

5

Білім беру бағдарламасының атауы

6В02301 Шетел филологиясы (Шығыс тілдері)

6

ББ түрі

Қолданыстағы ББ

7

ББ мақсаты

 

ББ мақсаты - төмендегілерге қабілетті мамандарды сапалы даярлау:

- шетел (шығыс) тілдерін еркін меңгеру негізінде кәсіби міндеттерді шешу;

- қоршаған ортадағы шынайы болмысты, оның ішінде шет тілдік ортада, нақты адамгершілік және азаматтық ұстанымға сай бағалау;

- кәсіби және өзге де қызметтің әр түрлі аспектілері бойынша өз пікірін дәлелді түрде ұсыну.

8

МСКО бойынша деңгейі

6

9

НРК бойынша деңгейі

6

10

ОРК бойынша деңгейі

6

11

Айрықша ерекшеліктері

-

 

Серіктес университет (СОП)

-

 

Серіктес университет (ДДОП)

-

12

Құзыреттілік тізімі

Бұл ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін   қабілеттер:

ON1) шет тілдеріндегі коммуникативтік-сөйлеу қызметінің әртүрлі түрлерін (ауызша, жазбаша және экстралингвистикалық) кәсіби және жалпы мәдени қарым-қатынас барысында біріктіру;

ON2) фонетикалық, морфологиялық және синтаксистік талдау арқылы тіл жүйесінің сатыларын ажырату, сонымен қатар тілдің тұтас жүйелік функционалдық білім ретіндегі рөлін түсіндіру;

ON3) әр түрлі жанрлық және стилистикалық бағыттағы шет тілдеріндегі мәтіндерді құрастыру, аудару, талдау, қысқаша баяндау және редакциялау;

ON4) әлемдік әдебиеттің теориясы мен тарихы саласындағы негізгі тұжырымдамаларды, сондай-ақ қазіргі әдістер мен тәсілдер негізінде оқытылатын тіл елінің әдебиетін топтастыру;

ON5) оқылатын тіл еліндегі әдеби үдерісті кезеңдерге бөлу; әлеуметтік жағдайға және дәуірдің мәдениетіне байланысты әдеби шығарманың көркемдік мәні мен өзіндік ерекшелігін дәйектеу;

ON6) оқылатын тілдегі әдеби шығармаларға идеялық-тақырыптық мазмұны, жанрлық және сюжеттік-композициялық ерекшеліктері, стилі мен поэтикасы тұрғысынан кешенді талдау жүргізу;

ON7) ресми және өзге сипаттағы шет тілді БАҚ материалдарын сыни талдау; іскерлік хат алмасуды жүргізу; хаттамалық іс-шаралар ұйымдастыру;

ON8) Қазақстан және оқылатын тіл елінің қоғамдық-тарихи және рухани-философиялық тәжірибесін ғылыми тұрғыдан сипаттап, оның мәдениетінің жалпыадамзаттық өркениетке қосқан үлесін бағалау;

ON9) шетел (шығыс) филологиясы саласындағы жаңа жетістіктерді тіл мен сөйлеу, тілдің әлеуметтік табиғаты және оның қазіргі заманғы мультимәдени әлемдегі рөлін зерттеуде пайдалану;

ON10) тіл, әдебиет және мәдениет деректеріне қатысты өз ұстанымын айқындай отырып, пікірталас жүргізу; ғылыми эсселер, баяндамалар, рефераттар, шолулар жасау;

ON11) инновациялық технологияларды қолдана отырып, кәсіби қызметтің әртүрлі міндеттерін шешу; компьютерлік аударма бағдарламалары, электрондық сөздіктермен жұмыс істеу;

ON12) әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, шет тілдік ортада тұлғааралық қарым-қатынасты жүзеге асыру.

13

Оқытудың нәтижесі

 

 

 

 

 

 

14

Оқыту тілі

Қазақ/орыс

15

Кредит саны

240

16

Берілетін академиялық дәреже

Тіл білімі бакалавры

17

Кадрлау даярлау бағыты бойынша лицензияға қосымша

Бар

№ 0137355 от 03.02.2010

18

ББ Аккредиттеу туралы куәліктің болуы:

бар

19

Аккредиттеу органының атауы:

AQА (Agency for Quality Assurance and Accreditation), Austria

20

Аккредитацияның қолданынылу мерзімі:

23.09.2015-13.05.2020