7M01101 Педагогика және психология

Білім беру бағдарламасының атауы

7M01101 Педагогика және психология

Білім саласы

7M01 Педагогикалық ғылымдар

Дайындық бағыты

7M011 Педагогика және психология

Білім беру бағдарламаларының тобы

M001 Педагогика және психология

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты – кәсіби психологиялық-педагогикалық қызметті жоғары деңгейде жобалауға және жүргізуге, әдіснаманы, терең психологиялық-педагогикалық білімді және білім берудің заманауи технологияларын меңгеру негізінде тұлғаның дамуының ғылыми және психологиялық-педагогикалық мәселелерін шешуге қабілетті, балалар мен ересектерді психологиялық-педагогикалық зерттеуді және сүйемелдеуді қамтамасыз етуге қабілетті білім беру мен ғылыми сала үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды сапалы даярлау.

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру маманның кәсіби тұлғасын дамуға бағытталған, ол келесі қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті болуы тиіс:

- Педагогика және психология саласындағы жаңа теориялардың терең заманауи білімдерін түсіндіру және жалпылау;

- психологиялық-педагогикалық ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүзеге асыру, аралас ғылыми саладағы білімді өз ғылыми зерттеулерінің контекстіне біріктіру, өзінің ғылыми зерттеу нәтижелерін түсіндіру және оларды мамандарға да, маман емес адамдарға да хабарлау;

-психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытудың классикалық және инновациялық стратегиялары мен әдістері негізінде білім беру процесінің нәтижелілігін қамтамасыз ету;

-білім беруде жеке тұлғаның диагностикасы, профилактикасы және кеңес беру бойынша психологиялық-педагогикалық қызметті бағалау және жетілдіру, сондай-ақ білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтердің жұмысын талдау;

-әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің өзіндік бағдарламасын құру.

Оқыту тілі

орыс, қазақ

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

Магистр

Оқыту нәтижелері

 1. ғылым дамуының тарихи-философиялық білімдерін, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру принциптерін, ғылыми білімге қол жеткізу және оны құру тәсілдерін талдау және креативті пайдалану;
 2. білім берудегі инновациялар бойынша ұсыныстарды жобалау және стратегиялар мен құндылықтарды анықтау үшін Қазақстан мен әлем елдерінің білім беру саясатының қағидаларын салыстыру және бағалау;
 3. Кредиттік оқыту технологиясы, ББР, ЖАОК қолдану жағдайында жоғары мектептің тәрбие теориясы мен дидактикасы білім негізінде ЖОО-да педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру, оқыту және тәрбиелеу саласында кәсіби міндеттерді тиімді шешу үшін жаңа тәсілдер мен әдістерді іздестіруді жүзеге асыру;
 4. тұлғаны дамыту үшін білім берудегі инновациялық және арт-әдістерді, оқыту стратегиясы мен әдістерін, қашықтан оқыту технологияларын талдау және креативті қолдану, колледждер мен ЖОО-да оқыту кезінде педагогика мен психологияның мазмұнын құрылымдау;
 5. мәдени-тарихи және іс-әрекеттік психология негізінде білім беру, тәрбие, зерттеу жағдайларын талдау және педагогикалық және зерттеу қызметін оларды ескере отырып жобалау, синергияның, ғылыми нәтижелерді интеграциялаудың заманауи принциптерін қолдану;
 6. заманауи тұжырымдамалар мен теориялардың терең білімі негізінде адам тұлғасын дамыту үшін білім берудегі психокоррекция мен психотерапия бағдарламаларын диагностикалық зерттеуді әзірлеу, жобалау және қолдану, білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтердің қызметін жетілдіру;
 7. заманауи тұжырымдамалар мен теориялардың терең білімі негізінде адам тұлғасын дамыту үшін білім берудегі психокоррекция мен психотерапия бағдарламаларын диагностикалық зерттеуді әзірлеу, жобалау және қолдану, білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтердің қызметін жетілдіру;
 8. білім беру мекемесінің сапа менеджментінің, оның мониторингі мен ұйымды басқарудың тиімді жүйелерін, оның ішінде АКТ-ны пайдалана отырып жобалау;
 9. НЛБ-ның, андрогогиканың және жеке тұлға мен жалпы білім беру жүйесін дамытудағы кеңес берудің заңдылықтарын, өзара байланысын, құндылықтарын білу негізінде олардың технологияларын талдау және қолдану;
 10. зерттеудің жаңа әдістерін, ғылыми-негізделген нәтижелерді алу үшін психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдіснамалық принциптер мен әдістемелік тәсілдер жүйесін зерттеу және қолдану;
 11. білім беру саласында зерттеулер жүргізу, дамытуды қамтамасыз ету үшін жаңа модельдерді, жүйелерді ұсыну және қазіргі заманғы тәсілдерді қолдана отырып, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру және қолданбалы пайдалану үшін қорытындылар мен ұсыныстарды ұсыну;
 12. әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің өзіндік бағдарламасын құру, ғылыми-педагогикалық ақпаратты сын тұрғысынан бағалау және синтездеу; халықаралық қоғамдастықта сұхбаттасу, өзінің ғылыми жетістіктерін көрсету және талқылау.

Оқуға түсушілерге

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/1387