Магистрлік диссертация тақырыптары 2018

 

 

Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы

 

Магистранттың аты-жөні

Магистрлік диссертация тақырыбы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні (ғылыми дәрежесі, атағы)

Оппоненттің аты-жөні (жұмыс орны ғылыми дәрежесі, атағы)

Мамандығы: 6М020700 – Аударма ісі

1

Арыстанбек Жанерке

О. Сулейменов шығармаларының қазақ, ағылшын аудармаларындағы семантикалық-стилистикалық баламалығы

 

Қазыбек Г.Қ.

ф.ғ.к., доцент

Султанова Б.

ф.ғ.к., доцент

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

2

Еркін Манзура

Қазақ поэзиясының қытай тіліне аударылу тарихы мен тәжірибесі

 

Мұсалы Л.Ж.

ф.ғ.к., доцент

Пралиева Г.Ж.

ф.ғ.д., бас ғылыми қызметкер

3

Болат Айгерим

Даниель Дефоның «Робинзон Крузо» романындағы диалогтар мен монологтардың орыс, қазақ тілдеріне аударылу тәсілдері

Тарақов А.С.

ф.ғ.д., профессор

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанова Б.

ф.ғ.к., доцент

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 

4

Рыскельдинова Диана 

Орыс-ағылшын көркем аудармасында мәдени реалиялардың берілуі

 

Сейденова С.Д.

ф.ғ.к., доцент

Карпенко Т. Е.

ф.ғ.к., доцент

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

Мамандығы: 6М020700 – Аударма ісі (проф)

4

Лю Цзяни

Фразеологизімдерді қытай тілінен орыс тіліне аудару ерекшеліктері

 

Шарипова Г. С. 

ф.ғ.к., доцент

Шолахова А.

ф.ғ.к. (IT)

5

Янг Юань

Дипломатиялық мәтіндерді аудару мәселелері

 

Бәйелі А. 

ф.ғ.к., доцент

Шолахова А.

ф.ғ.к. (IT)

 

Мамандығы: 6М021000 – Шетел филологиясы

6

Токсанбаева Р.К.

Қоғамдық-саяси эвфемизмдердің тілдік ерекшеліктері (британдық және қазақстандық баспасөз материалдары бойынша)

 

Кенжеқанова Қ.К.

PhD, доцент м.а.

Шойбекова Г.Б.

ф.ғ.к.доцент м.а. 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7

Қоңыс Енлік

Қазақ/ағылшын фразеологиясының гендерлік стереотиптері

 

Акимбекова Г.Ш.

ф.ғ.к., доцент м.а.

Шолахова А.

ф.ғ.к. (IT)

 

8

Искарина А. Ж.

Көсемсөздің гендерлік ерекшеліктері

 

Кенжеқанова Қ.К.

PhD, доцент м.а.

 

Таирова Н.А.

ф.ғ.к.

Т.Қ. ЖҮРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР АКАДЕМИЯСЫ