6.ҚБТ қолдану арқылы білім беру үдерісінде оқу-әдістемелік қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

 • 6.1. ҚБТ қолдану арқылы жүзеге асырылатын пәндер бойынша е-ПОӘК және СБР оқу-әдістемелік материалдарының сапасы үшін бітіртуші кафедралар жауапты.
 • 6.2. Оқу-әдістемелік материалдардың сапасын тексеруді Университеттің Әдістемелік жұмыс қызметі (бұдан әрі – ӘЖҚ) жүзеге асырады.
 •  Нормативтік база
 • 6.3. Оқу контентіне ресми түрде бекітілген және жарияланған талаптар. ЖББТ институты ӘЖҚ-мен бірлесіп, жалпыға міндетті оқу курсынының контентін жасайды. Талаптарда:
 • - контенттің сапасын бағалау;
 • - еңбек шығындарын анықтау жолдары;
 • - контенттің қолжетімділігі мен көрнекілігі;
 • - білім алушылардың мүдделерін ескере отырып курсты рәсімдеу критерилері жасалуы керек.
 • Академиялық саясаттың барлық дәстүрлі талаптары қашықтан оқыту және онлайн оқыту ерекшеліктерін (сабаққа қатысу, визуалды этикет, уақтылы және ақпараттандыру тәсілдері, сабақтардың толықтырылуы, бақылау іс-шараларының жиілігі) ескере отырып жазылған.
 • 6.4. Контент сапасын бағалаудың бекітілген рәсімі (рецензиялау). ЖББТ институты ӘЖҚ-мен бірге контент сапасын тәуелсіз рецензиялауды немесе сапаны бағалаудың алқалық нысанын қамтамасыз етуі тиіс.
 • - курстың контентінің сапасына қойылатын талаптарға сәйкессіздікті анықтау және оларды жою рәсімін;
 • - курстың барлық кезеңдерінде білім алушылардың контентінің сапасын бағалау рәсімін әзірлеу қажет.
 •  Курс туралы жалпы ақпарат.
 • 6.5. Курс және оқытушы туралы ақпарат. Курсты әзірлеушілер:
 • - барлық академиялық реквизиттері бар курстың толық сипаттамасын (салмағы, кезеңділігі, форматы, циклі, басқа курстармен байланысы);
 • -  оқытушы туралы толық ақпарат: оқытушының түйіндемесі (CV), оның өткен жылдың академиялық қорытындысы бойынша рейтингі, өткен академиялық кезеңдердің қорытындысы бойынша білім алушылардың пікірлерін ұсынуы керек.
 • 6.6. Курстар каталогы. ЖАОК орталығы курстар каталогын тіркеу кезеңі басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей жариялайды.
 •  Силлабус
 •  6.7. Курстың силлабусы "студентпен келісім" мәртебесіне ие: силлабуста көрсетілмеген талаптардың заңды күші жоқ екендігі ресми түрде мойындалған. Силлабусқа өз бетінше өзгерістер енгізуге тыйым салынады, силлабустың жариялану фактісі ғана емес, оның ауыстырылуы да (жаңа файлмен, файлды редакциялаумен және т.б.) бақыланады (хаттамаланады).
 • 6.8. Типтік силлабус. Ықшамдылық. ӘЖҚ артық ақпаратты қамтымайтын, мәліметтердің барлық қажетті түрлерін көрсете отырып, үлгілік (ең аз) силлабусты бекітеді.
 • 1.9. Жалпы талаптар мен оқыту әдістемесін еркін анықтау арақатынасы. Силлабусқа қойылатын барлық талаптар жалпы (әмбебап) және авторлық (оқытушылық) болып бөлінеді. Университет оқытушының академиялық дербестігін сақтау тұрғысынан әмбебап талаптарды ғана айқындайды.
 • 6.10. Курстың саясаты. Силлабуста университет саясатына қайшы келмейтін курс саясаты (оқытушының негізгі талаптары) сипатталады.
 • 6.11. Оқыту форматы. Силлабуста оқыту форматы сипатталады (аралас, 100% онлайн және т. б.)
 • 6.12. Тайминг. Силлабуста барлық тақырыптық модульдер апталарға бөлінеді. Барлық бақылау іс-шараларының болатын нақты күндері (ағымдағы жылдың күнтізбесі бойынша) болады. Дедлайнның барлық түрлері үшін ағымдағы жылдың күнтізбесі бойынша нақты күндер белгіленеді.
 • 6.13. Курстың құрылымы. Силлабуста курстың құрылымының – тақырыптық блоктардың, модульдердің және т.б. нақты реттілігі сипатталады.
 • 6.14. Критериалды бағалау. Силлабуста нақты курсқа (A, B, C, D, F) қатысты құзыреттерді бағалау деңгейлеріне қойылатын талаптар сипатталуы тиіс. Курстың құзыреттілігіне және курстың нақты тақырыптық блоктарына қатысы жоқ, шаблондық (әмбебап үлгідегі) критерилерді сипаттауға жол берілмейді. Құзыреттердің қандай да бір деңгейіне қол жеткізудің дәлелдемелерінің түрлері (индикаторлары) сипатталады. Нәтижелер деңгейінің тексеру әдісі көрсетілмеген құзыреттіліктер матрицасы орналастыруға жіберілмейді.
 • 6.15. Академиялық адалдық. Силлабуста академиялық адалдық саясатының талаптары және оны бұзудың салдары сипатталуы тиіс. Академиялық адалдыққа нөлдік төзімділік бекітілген.
 • 6.16. Кері байланыс. Силлабуста нақты уақыт кезеңдерімен кері байланыс тәсілдері, оның түрлері мен реакция мерзімдері көрсетілуі тиіс.
 • 6.17. Техникалық талаптар. Силлабуста курсты өту кезінде қажет болуы мүмкін жабдықтар мен бағдарламалық жасақтамаға қойылатын барлық техникалық талаптар сипатталуы тиіс. Білім алушыларға ақылы (коммерциялық) сервистердің функционалын олардың есебінен күштеп таңуға тыйым салынады.
 • 6.18. Ресурстар мен дерек көздер. Силлабуста курс аясында студенттерге қол жетімді ресурстар мен дерек көздердің толық тізімі болуы керек. Барлық ресурстар мен дерек көздерді университет немесе оқытушы қамтамасыз етуі керек. ЖОО кітапханасы каталогының сәйкестендіргіші немесе дереккөзге қолжетімділік болған кезде гиперсілтеме келтірілуі тиіс.
 • 6.19. Жариялау. Тиісті сападағы силлабус курстарға тіркелудің басталуымен бір мезгілде немесе алдын ала жарияланады.
 • Курстың дизайны
 • 6.20. Мөлшерлеу. Курстың барлық мазмұны жалпы семестрлік жүктемені ескере отырып, студенттің нақты еңбек шығынына сәйкес ыңғайлы меңгеруге кепілдік беретін етіп мөлшерленуі керек. Оқу материалдарында алдын-ала фрагменттелген материалдар болуы керек. Нақты тақырыпқа (блокқа) релевантты ақпараттың ауқымын (шекараларын) көрсетпей, толық мәтінді көзді орналастыруға жол берілмейді. Бейнематериалдар да таймингпен шектеледі.
 • 6.21. Қисындылық. Тақырыптық бірліктер (блоктар, модульдер) дәйекті қисынды болып және курс бөліктерін игерудің пререквизиттілігіне сәйкес келіп, басқа курстармен үйлестірілуі керек.
 • 6.22. Әртүрлілік. Курсты әзірлеушілер белгілі бір тақырыпты жүзеге асырудың тиімділігі мен нақты құзыреттерге қол жеткізу принципіне қатаң сәйкес келетін мазмұн түрлері мен бақылау шараларының барлық түрлерін қолдануды қамтамасыз етуі керек. Сонымен мазмұнның түрін анықтауда шаблондылық пен схемаға, сондай-ақ әдістемелік мақсаттармен негізделген шамадан тыс әртүрлілікке жол берілмейді.
 • 6.23. Бағалау. Бағалаудың форматы мен кезеңділігі курстың мақсаттарымен қатаң байланыстырылған, оқуға итермелейтін форматтарды (есте сақтауға арналған тесттер, плагиатқа тексерусіз мәтіндер және т.б.) қоспайды, нәтиженің дұрыстығын қамтамасыз ету кепілдіктерін (шараларын) қамтиды – тапсыру үшін білім алушылардың кезекпен кооперациясын болдырмау үшін үйлестіру, уақыт бойынша шектеу, тапсырманың кешенді сипаты, жобалық формат және т.б.
 • 6.24. Стиль және дизайн. Курстың әзірлеушілері мен сарапшылары қаріптерге, кегльге, жиектерге, графикалық элементтердің өлшемдеріне, түс гаммасына, дәйексөз стильдеріне, үлгілік құжаттардың құрылымына, презентацияларды рәсімдеуге қойылатын талаптарды қоса алғанда ақпаратты берудің бірыңғай академиялық стилінің мәдениетін қамтамасыз етеді.
 •  Бейнедәрістер
 • 6.25. Форматы. ЖАОК орталығы бейнедәрістерді жазудың бірыңғай форматының сақталуын қамтамасыз етеді, бейнедәрістерді жазуға арналған студияны ұйымдастырады. Бейнедәрістер құрылымдалуы қажет және білім беру бағдарламасы бойынша нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етуі тиіс.
 • Бейнедәрістерге дидактикалық материалдар (презентациялар, практикалық/зертханалық сабақтардың тапсырмалары, өзіндік жұмысқа арналған материалдар) қоса берілуі тиіс. Бейне әрістер эмоционалды түрде қанық болуы керек, олардың мазмұны интерактивті болуы керек. Бейнедәрістер оқытушының оқу жүктемесін түпкілікті қалыптастырғаннан кейін оқу үдерісі басталған сәтте LMS-ке не университеттің өзге де білім беру онлайн платформасына жүктелуі тиіс.
 • 6.26. Мазмұны. Әр дәріске қысқаша аннотация берілуі керек, онда оның негізгі мазмұны 1-2 сөйлемде (400 таңбаға дейін) көрсетілген. Бейнедәрістің мазмұны қисынды құрылымдалған және бөлімдерге, бөлімшелерге (бейне ұзақтығы 5-9-12 минуттан семантикалық блоктарға (бейнероликтер) бөлінген. Бейнеде сабақ тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары бар. Бейнедәріс материалды зерттеудегі негізгі мәселелерге назар аударады, сабақ тақырыбының мазмұнын ашады, негізгі қорытындыларды қорытындылайды.
 • 6.27. Сапаны бақылау. ЖАОК орталығы бейненің техникалық, әдіснамалық және мазмұнды талдауын қамтамасыз етеді. Бейнедәріс оқу үдерісінде оны ЖАОК орталығының мамандары пайдалануға ұсынғаннан кейін қолданылады.
 • 6.28. Білім алушылардың бірлесуі. ЖББТИ курс әзірлеушілерімен бірге тақырыптық блоктар мен даулы (күрделі) мәселелерді топтық талқылау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Оқытушы талқылауды модерациясын қамтамасыз етеді.
 • Білім алушылардың коллаборациясы
 • 6.29. Өзін-өзі бағалау. Курс бір курста кемінде бір рет білім алушылардың өздері өзара бағалау құралын қолдануға мүмкіндік береді.
 •  
 • Кері байланыс
 • 6.30. Жүйелілік. Курс оқытушысы жүйелі кері байланысты сұрақтарға жауап беру және онлайн-кеңес берудің нақты кезеңдері арқылы қамтамасыз етеді. 
 • 6.31. FAQ (сұрақтарға жауаптар). Курстың нәтижелері бойынша немесе бақылау шараларының нәтижелері бойынша оқытушы жиі қойылатын сұрақтарды немесе типтік қателерді жинақтап, талдап және курс аясында оларға толық жауап беруге міндетті. 
 • 6.32. Уақытылы бағалау. Оқытушы мен ЖББТ институты бақылау іс-шарасынан бастап оқу аптасы шегінде уақытылы бағалауды қамтамасыз етеді. Бағалаудың нақты уақыты жазылады, тәртіпбұзушылықтардың салдары болады (бағалардың жойылуы, бағалардың ауысуы, оқытушының жауапкершілігі және .т. б.)
 • Талдау
 • 6.33. Прогресті талдау. Білім алушының курсты меңгерудің жеке прогресін қадағалауға, оларға қандай құзыреттерге қол жеткізілмейтінін білуге және күшейтуді талап етуге мүмкіндігі бар.