Ғылыми жобалар мен зерттеулер


№ п/п Ғылыми жобаның бағыттары Жоба атауы Жоба жетекшісі Мерзімі Контактілер
1 Елдің зияткерлік әлеуеті Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық дамуының негізі ретінде заманауи физиканың іргелі мәселелерін зерттеу ф.-м.ғ.д.,
проф.
Джумагулова К.Н.
2018-2020 karlygash.dzhumagulova@kaznu.kz
2 Елдің зияткерлік әлеуеті Термоядролық энергетикалық реакторларда плазмалық сым үзілген кезде камераішілік материалдарға радиациялық және жылу жүктемесінің әсері және тозаңды түзілуі ф.-м.ғ.к.,
Коданова С.К. 
2018-2020 kodanova@physics.kz
3 Елдің зияткерлік әлеуеті Идеалды емес плазманың динамикалық қасиеттерін тікелей анықтау ф.-м.ғ.д.,
проф.
Джумагулова К.Н.
2018-2020 karlygash.dzhumagulova@kaznu.kz
4 Елдің зияткерлік әлеуеті Сыртқы магнит өрісінде төмен температуралы кешенді плазманың қасиеттерін зерттеу ф.-м.ғ.к.,
Коданова С.К.
2018-2020 kodanova@physics.kz
5 Елдің зияткерлік әлеуеті Бөлшектердің өзара әрекеттесу модельдері негізінде идеалды емес кешенді плазманың іргелі қасиеттерін зерттеу ф.-м.ғ.д., проф.,
Рамазанов Т.С. 
2018-2020 ramazan@physics.kz
6 Елдің зияткерлік әлеуеті Күрделі құрамды магнитті белсенді плазмада тозаңды-дыбыстық солитондарды зерттеу ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Архипов Ю.В.
2018-2020 Yuriy.Arkhipov@kaznu.kz
7 Елдің зияткерлік әлеуеті Тозаңды плазманың химиялық моделі ф.-м.ғ.к.,
Коданова С.К.
2018-2020 kodanova@physics.kz
8 Елдің зияткерлік әлеуеті Төмен температуралы кешенді плазмада наноқұрылымды композициялық бөлшектер мен металдары бар көміртек пленкаларын алу және түрлендіру ф.-м.ғ.д.,
проф.
Джумагулова К.Н.
2018-2020
karlygash.dzhumagulova@kaznu.kz
9 Елдің зияткерлік әлеуеті Импульсті плазмалық тозаңдату әдісімен наноматериалдарды алу және оларды өндірісте қолдану ф.-м.ғ.д., проф.,
Рамазанов Т.С.
2018-2020 ramazan@physics.kz
10 Елдің зияткерлік әлеуеті Монеталарды, құймаларды және бағалы металдардан жасалған бұйымдарды голографиялық қорғауға арналған электрондық-ионды литография технологиясы ф.-м.ғ.к.,
Муратов М.
2018-2020 kodanova@physics.kz
11 Елдің зияткерлік әлеуеті Фотоэлектрлік панельдер үшін инновациялық микроинверторды зерттеу және өңдеу ф.-м.ғ.д., проф.,
Рамазанов Т.С. 
2018-2020 ramazan@physics.kz
12 Елдің зияткерлік әлеуеті Кең спектрлі жаңа көміртекті наноматериалдарды әзірлеу ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Архипов Ю.В. 
2018-2020 Yuriy.Arkhipov@kaznu.kz
13 Энергетика Энергетикалық инерциалды термоядролық синтез реакторындағы тығыз плазманың релаксациялық және транспорттық қасиеттері

ф.-м.ғ.д., проф.,
Рамазанов Т.С.

2013-2015 ramazan@physics.kz
14 Энергетика Фуллеренді синтездеу және сутегіні сақтау мақсатында оған ендіру технологиясы

ф.-м.ғ.к.,
Габдуллин М.Т.

2013-2015 gabdullin@physics.kz
15 Елдің зияткерлік потенциалы
Композитті наноқұрылымды метаматериалдардағы сызықты емес құбылыстар
ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Давлетов А.Е.
2013-2015

askar@physics.kz

16 Елдің зияткерлік потенциалы

Барьерлік разрядтың электрлік және кинетикалық қасиеттерін математикалық модельдеу

ф.-м.ғ.к.,
Коданова С.К.
2013-2015 kodanova@physics.kz
17 Елдің зияткерлік потенциалы
Фуллеренді синтездеу және сутегіні сақтау мақсатында оған ендіру технологиясы
ф.-м.ғ.к.,
Габдуллин М.Т.
2013-2015 gabdullin@physics.kz
18 Елдің зияткерлік потенциалы

Сутегі аккумуляторлары және химиялық ток көздері үшін наноқұрылымды материалдарды алу және сутегімен байыту

ф.-м.ғ.к.,
Габдуллин М.Т.
2013-2015 gabdullin@physics.kz
19 Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции
Импульсті плазмалық және электронды бумаларды қолдана отырып, металл материалдарды беріктендірудің іргелі негіздерін әзірлеу
ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Жукешов А.М.
2015-2017 zhukeshov@kaznu.kz
20 Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции Плазмадағы ВЧЕРге газ фазасынан көміртекті және кремний нанобөлшектерін және наноқұрылымды материалдарды синтездеу технологиясын әзірлеу
ф.-м.ғ.к.,
Габдуллин М.Т.
2015-2017 gabdullin@physics.kz
21 Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции УНТ негізінде нанокомпозитті материалдарды синтездеу технологиясын әзірлеу ф.-м.ғ.к.,
Досболаев М.К.
2015-2017 merlan@physics.kz
22 Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции Жаңа қасиеттері бар көміртекті наноматериалдарды зерттеу
ф.-м.ғ.к.,
Габдуллин М.Т.
2015-2017 gabdullin@physics.kz
23 Энергетика және машинажасау

«Плазмалық фокус» эксперименттік термоядролық реакторын әзірлеу»

Ибраев Б.М. 2015-2017  
24 Энергетика және машинажасау
Жарықтандыруы жоғары энергия үнемдейтін газразрядты шамдарды әзірлеу
ф.-м.ғ.к.,
Досболаев М.К.
2015-2017 merlan@physics.kz
25 Елдің зияткерлік потенциалы

Материалдардың бетіне атмосфералық қысымның суық плазмасының қасиеттерін және әсерін зерттеу

PhD,
Данияров Т.Т.
2015-2017  
26 Рациональное использование природных ресурсов, переработки сырья и продукции

Конструкциялық материалдарда аса қатты және қорғаныс беттерді алу технологиясы

к.ф.-м.н.,
Габдуллина А.Т.
2015-2017 a_gabdullina@mail.ru
27 Энергетика және машинажасау

Инерциалды термоядролық синтездің күрделі құрамды тозаңды плазмасының қарапайым үрдістері мен оптикалық қасиеттері

ф.-м.ғ.д.,
проф.
Джумагулова К.Н.
2015-2017 karlygash.dzhumagulova@kaznu.kz
28 Энергетика және машинажасау

Тозаң түзілу процесстерінің және қабырға маңындағы тозаңды плазманың термоядролық энергетикалық реактордың жұмыс істеу режиміне әсері

ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Рамазанов Т.С.
2015-2017 ramazan@physics.kz
29 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар

Заманауи математикалық әдістер арқылы эксперименттік мәліметтерді және компьютерлік модельдеудің нәтижелерін өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастыру

PhD,
Аскарулы А.
2015-2017 adil1_1@mail.ru
30 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар

Вакуумды технологиялық құрылғыға интелектуалды роботталған жүйені жасау

д.ф.-м.н., проф.,
Жукешов А.М.
2015-2017 zhukeshov@kaznu.kz
31 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар

Инерциялық термоядролық синтездегі тығыз плазманың қасиеттерін моделдеу, визуализациялау бойынша ақпараттық-бағдарламалық кешен жасақтау

ф.-м.ғ.к.,
Коданова С.К.
2015-2017 kodanova@physics.kz
32 Елдің зияткерлік потенциалы
Тығыз кулондық жүйелердің динамикалық және оптикалық қасиеттерін зерттеу
ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Архипов Ю.В.
2015-2017 Yuriy.Arkhipov@kaznu.kz
33 Елдің зияткерлік потенциалы

Микро және нано өлшемдердегі бөлшектерді басқару әдісін жасақтау мақсатында төменгі температурадағы комплексті плазманың қасиеттерін зерттеу

ф.-м.ғ.к.,
Коданова С.К.
2015-2017 kodanova@physics.kz
34 Елдің зияткерлік потенциалы

Бөлшектердің өзара әрекеттесуінің модельдері және идеалды емес плазманың қасиеттері

ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Рамазанов Т.С.
2015-2017 ramazan@physics.kz
35 Елдің зияткерлік потенциалы

Күрделі құрамды магнитоактивті плазманың қасиеттерін компьютерлік моделдеу

ф.-м.ғ.д.,
проф.
Джумагулова К.Н.
2015-2017 karlygash.dzhumagulova@kaznu.kz
36 Елдің зияткерлік потенциалы

Түпкілікті өлшемдегі бөлшектермен шаң плазмасының статикалық қасиеттерінің өздігінен келісілген моделі

ф.-м.ғ.д.,
проф.,
Давлетов А.Е.
2015-2017

askar@physics.kz