Кафедра оқытушылары оқитын негізгі пәндер

 1. Электр және магнетизм;

 2. Атомдық физика;

 3. Атомдық және ядролық физика;

 4. Физика 1, 2;

 5. Технологиялық процестерді компьютерлік модельдеу;

 6. Қазіргі жаратылыстану концепциясы;

 7. Плазма физикасына кіріспе;

 8. Плазма физикасының негіздері;

 9. Газдық разрядтар физикасы;

10.  Вакуумдық техника және технология негіздері;

11.  Плазма электродинамикасының негіздері;

12.  Ионосфера және ғарыштық плазма;

13.  Плазма физикасындағы сандық әдістер;

14.  Тозаңды плазма физикасы;

15.  Плазманың элементар процестерінің физикасы;

16.  Электротехниканың теориялық негіздері 1, 2;

17.  Өнеркәсіптік электроника;

18.  Электр машиналары;

19.  Жоғары кернеу техникасы;

20.  Релелік қорғаныс;

21.  Электр желілері мен жүйелері;

22.  Станция мен қосалқы станциялардың электр бөлігі;

23.  Электр аппараттары мен жабдықтары;

24.  Инженерлік және компьютерлік графика;

25.  Технологиялық процестерді автоматтандыру;

26.  Баламалы және жаңартылатын энергетика;

27.  Ақпараттық-өлшеу техникасы;

28.  Ғылым мен білімдегі ақпараттық жүйелер;

29.  Мектеп экспериментінің техникасы;

30.  Физикалық процестерді компьютерлік модельдеу;

31.  Орта мектептегі жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары;

32.  Физика оқытушысы жұмысындағы ақпараттық технологиялар;

33.  Бағдарламалау жүйелерінің көмегімен физикалық есептерді шешу;

34.  Физика және техникадағы қолданбалы математика;

35.  Ашық жүйелердің кинетикалық теориясы;

36.  3D модельдеу және компьютерлік графика;

37.  ЖОО-да физиканы оқытудың заманауи әдістемесі;

38.  «Университет 4.0» моделінің ғылыми педагогикалық негіздері

39.  Ғылыми-педагогикалық зерттеулер менеджменті;

40.  Физиканы оқытуды бақылау дағдылары мен білімін бағалау әдістері;

41.  Электр энергетикасындағы кәсіпкерлік қызмет;

42.  Электр энергиясының сапасын басқару;

43.  Энергетиканың автономды жүйелерін жобалау;

44.  Автоматтандырылған электр жетегі;

45.  Нанотехнологияға кіріспе;

46.  Медицинадағы нанотехнология;

47.  Құрылыстағы наноқұрылымды материалдар;

48.  Плазмалық ортада көміртекті композициялық наноматериалдарды синтездеу;

49.  Наноқұрылымдар мен композициялық наноматериалдар жасау;

50.  Электр энергетикасындағы жобаларды басқару;

51.  Электр энергетикасындағы маркетингтік қызмет;

52.  Электр энергетикалық жабдықтың сенімділігі;

53.  Электр қауіпсіздігі және еңбекті қорғау.