құжат

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

30.05.2018

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Университет Ғылыми-әдістемелік кеңесі отырысында бекітілді

Хаттама, №____ «___»____2018 ж.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6D072100 – Органикалық затардың химиялық технологиясы бойынша

Алматы, 2018 ж.

Ары қарай оқу >>