Оқу және ғылыми материалдарды, презентацияларды pdf-ке жариялау

1 Мансурова М.Е.

Разработка базы данных секторальной рамки квалификаций в рамках проекта "Tempus Quadriga".

treatise30888.pdf

file20200521014744.pdf

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЙ В ГИПЕРКОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ

ХАБАРШЫ.pdf

UNSUPERVISED KEYWORD EXTRACTION USING NON-SMOOTH NMF

Journal of Theoretical.pdf

SOLVING OF CLASSIFICATION PROBLEM IN SPATIAL ANALYSIS APPLYING THE TECHNOLOGY OF GRADIENT BOOSTING CATBOOST

FOLIA GEOGRAPHICA.pdf

High-Performance Computational and Information Technologies for Numerical Models and Data Processing

1_оттиск.pdf

Named Entity Extraction from Semistructured Data Using Machine Learning Algorithms

2 488290_1_En_6_Chapter_OnlinePDF.PDF

Статистикалық әдістер негізінде пәндік аймақ онтологиясын құру

2 оттиск_.pdf

PARALLEL CLUSTERNING USING PARTITIONED GLOBAL ADDRESS SPACE MAPREDUCE MODEL

3 Туран ч2.pdf

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИМЕНОВАННЫХ СУЩНОСТЕЙ ИЗ НОВОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ОСНОВЕ BI-LSTM

4 Туран часть1.pdf

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХСЯ ТЕКСТОВ

5 оттиск_Mansurova.pdf

СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА

5 Туран ч 2 Кабдрахова.pdf

ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ МОБИЛЬДІ ЕСЕПТЕУЛЕР

6 оттиск_Ахмед-Заки.pdf

A New Operationalization of Contrastive Term Extraction Approach Based on Recognition of Both Representative and Specific Terms

8 KESW short 2016.pdf

ТАБИҒИ ТІЛ МӘТІНДЕРІНДЕГІ ТЕРМИНДЕРДІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАНУ

8 Монография Мансурова М.Е..pdf

Applying MDA to Generate Hadoop Based Scientific Computing Applications

9 ApplyingMDAToGenerateHadoopBas.pdf

Educational Data and Learning Analytics in KazNU MOOCs Platform

9 оттиск.pdf

An Automatic Construction of Concept Maps Based on Statistical Text Mining

11 418335_1_En_3_Chapter_Author.pdf

Study on the Structure and Morphology of Iron Nanopowders Obtained by the Method of Electric Explosion of Wires

12 387-767-1-SM_2016.pdf

Synthesis of carbon nanostructures on iron nanopowders

14 JPCS_741_1_012017.pdf

ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФАКТОВ ИЗ ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ

15 Конференция Калимолдаева 1 2016.pdf

Low-temperature synthesis of carbon nanotubes on iron nanopowders

16 10.1088@2053-1591@3@11@115010.pdf

ГИПЕРГРАФ НЕГІЗІНДЕ КІЛТТІК СӨЗДЕРДІ ШЫҒАРУ

16 Конференция Калимолдаева 2 2016.pdf

Parrallel text document clusterung based on genetic algorithm

20 MIT2016-p20.pdf

Using Non-Negative Matrix Factorization for Text Segmentation

17 MIT2016-p21.pdf

Investigation of Microdiamonds Obtained by the Oxygen-Acetylene Torch Method

21 article_Mansurova 2017.pdf

Investigation of SiC and C Nanostructures Obtained by MWCVD

22 article_Mansurova_3 2017.pdf

PGAS Approach to Implement Mapreduce Framework Based on UPC Language

23 pact_proceed.pdf

Design of K-Means Clustering Algorithm in PGAS based Mapreduce Framework

24 оттиск_Shomanov.pdf

Exploration of student behavior patterns through digital footprints

654-1-1808-1-10-20191028.pdf

Информационные технологии для мониторинга юных пациентов с сахарным диабетом

AaSI-1-2021-1.pdf

Development of the information system for the Kazakh language preprocessing

Development of the information--.pdf

Creation of a Dependency Tree for Sentences in the Kazakh Language

ICCCI-2020-Dependency tree.pdf

Development of Kazakh Named Entity Recognition Models

ICCCI-2020.pdf

Technologies for automation creation of an ontology of urbanonyms in the aspect of historical changes (on the example of Almaty)

Manssurova_Scopus_2021_.pdf

Parallel clustering using Partitioned Global Address Space Mapreduce model

Mansurova_article.pdf

СИНТАКСИСТІК КОНСТРУКЦИЯЛАР АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МӘТІНДЕР ОМОНИМИЯСЫН ШЕШУ

NurgaliArticle.pdf

СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР SiC и C МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЛАЗМЕ НА Fe КАТАЛИЗАТОРАХ

thesis114126.pdf

МЕДИЯ-КОРПУС КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

thesis121386.pdf

РАЗРАБОТКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ И СЕТЕЙ" В РАМКАХ ПРОЕКТА ERASMUS LMPI

thesis121419.pdf

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR CLUSTER LOAD BALANCING

thesis121423.pdf

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФАКТОВ ИЗ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

thesis121426.pdf

МОДЕРНИЗAЦИЯ СОДЕРЖAНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДA К ЦИФРОВОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

thesis122072.pdf

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СӨЙЛЕМДЕР ҮШІН ТӘУЕЛДІЛІК АҒАШТАРЫН ҚҰРУ

АУЭС Вестник-Мансурова.pdf

О ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ В MAPREDUCE МОДЕЛИ

Вестник НАН РК.pdf

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ҚҰЖАТТАР ҮНДЕСТІГІН ТАЛДАУДА LSTM ЖЕЛІЛЕРІН ҚОЛДАНУ

КАзНПУ Вестник - Мансурова М.pdf

ӘЛСІЗ ҚҰРЫЛЫМДАЛҒАН МӘТІНДЕРДЕН АТАУЛЫ МӘНДЕРДІ АЛУ ҮШІН НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

Мансурова М.Е. Вестник КазНИТУ.pdf

МӘТІНДЕРДЕН АТАУЛЫ МӘНДЕРДІ АЛУ ҮШІН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ

Статья Вестник 2020 Мансурова.pdf

РЕШЕНИЕ РЕСУРСОЕМКИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ APACHE SPARK

Статья Мансурова и др.pdf

БОЛЖАУ ӘДІСІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН СУ ҚОРЫНЫҢ ТИІМДІ ҮЛЕСТІРІЛУІНІҢ ГИБРИДТІ ҮЛГІСІН ҚҰРУ

Статья Мансурова М ун. им. Абая.pdf

DATA EXCHANGE MODEL FOR MAPREDUCE SYSTEM IMPLEMENTED ON UPC LANGUAGE

Физика Мансурова.pdf

2 Накибаева М.Т.

Мұнай секторына көмірқышқыл газын айдау процесін модельдеу

Накибаева М Т.pdf

3 Сакыпбекова М.Ж.

Т-сызықсыз дроссель жетегінің басқарылуы

sciPaper24023.pdf

Applications of Parallel Computing Technologies for Modeling the Flow Separation Process behind the Backward Facing Step Channel with the Buoyancy Forces

Sakypbekova M.Zh..pdf

ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОҒАМДА ПАЙДАЛАНУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

ВЕСТНИК-2020 №3-страницы-1-2,215-219,754.pdf

АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КИБЕРҚАУІПСІЗДІК РЕСУРСТАРЫН ДИНАМИКАЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ

ККСОН_6_ВЕСТНИК.pdf

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ККСОН_ВЕСТНИК АГУ-2021.pdf

4 Дюсембаев А.Е.

НЕЙРОЖҮЙЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ТАНУ МІНДЕТТЕРІН ШЕШУГЕ БІР ТӘСІЛ ТУРАЛЫ

sciPaper80029.pdf

5 Мурзабеков З.Н.

Басқару мәніне шектеулер болған кезде оңтайлы басқарудың сызықтық-квадраттық есебінің аналитикалық шешімі

sciPaper8967.pdf

6 Джомартова Ш.А.

UML тілінің негіздері

treatise95817.pdf

Идентификация личности на основе 2D и 3D изображений

Вестник НИА 2018.pdf

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫВОДА УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Джомартова Ш. Вестник КазАТК №2 2020 г.pdf

ТОПЫРАҚ БӨГЕТТЕРІНІҢ БҰЗЫЛУ ҮРДІСІН ЗЕРТТЕУДІ ДАМЫТУ

Статья в Вестник АУЭС №1 2020.pdf

THE IMAGE PROCESSING ALGORITHMSFOR BIOMETRIC IDENTIFICATION BY FINGERPRINTS

Известия НАН РК_Geology__01__2020.pdf

METHODS OF EXTRACTING ELECTROCARDIOGRAMS FROM ELECTRONIC SIGNALS AND IMAGES IN THE PYTHON ENVIRONMENT

ЖБР_ЭКГ(англ-Скопус).pdf

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИЭКГ-СИГНАЛОВ

Джомартова Ш.А._ВЕСТНИК-2020 №1.pdf

AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING THE THREAT OFWATERWORKS BREAKOUT

Джомартова 2-2.pdf

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОСТИХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА

Вестник КазНИТУ_2020_№2_Джомартова ША.pdf

СУ РЕСУРСТАРЫН БАҚЫЛАУДЫ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР МЕНТУЫНДАЙТЫН МӘСЕЛЕЛЕР

Вестник КазНИТУ №2 2020_Джомартова.pdf

АЛГОРИТМЫ BIOPYTHON

Вестник №1 2020.pdf

MATHEMATICAL MODELING FORECASTINGOF CONSEQUENCES OF DAMAGE BREAKTHROUGH

Geology__05__2020.pdf

UNIVERSAL COMPLEX OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL TESTING

Известия НАН РК 2020.pdf

Research of controllability of dynamical systems with constraints on controlusing interval mathematics

69-80_Jomartova Sh.A. et al..pdf

A Survey on the Oscillation of Difference Equations with Constant Delays

№2(102)2019_Серия мат_мех_инф.pdf

NEW APPROACHES FOR SOLVING PROBLEMS OF THE SIMULATION OF FLOODWAVES AND BREAKTHROUGH TO JUSTIFY PROTECTIVE MEASURES

Вестник КБТУ №4 2019.pdf

К BОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОРЫВА ДАМБ

Вестник №2-2018_Джомартова Ш.А. .pdf

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Джомартова _1.pdf

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ И ДИХОТОМИИ

Джомартова _1.pdf

АНЫҚТАЛМАҒАНДЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ

Джомартова_3.pdf

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Джомартова_3.pdf

Атоматты манипулятордың бақылау жүйесі үшін бесқару критерийі

Джомартова_5.pdf

UNIVERSAL COMPLEX OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL TESTING

Джомартова_7.pdf

К BОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОРЫВА ДАМБ

Джомартова_13.pdf

РАЗРАБОТКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМА БИОИНФОРМАТИКИ НА BIOPYTHON

Джомартова_16.pdf

ТОПЫРАҚ БӨГЕТТЕРІНІҢ БҰЗЫЛУ ҮРДІСІН ЗЕРТТЕУДІ ДАМЫТУ

Джомартова_17.pdf

APPLICATION OF THE SYSTEM OF ANALYTICAL COMPUTATIONS FOR THE DERIVATION OF EQUATIONS OF DYNAMICS OF ROBOTECHNICAL SYSTEMS

Джомартова_18.pdf

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 2D- И 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ

Джомартова_19.pdf

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАВОДКОВЫХ И ПРОРЫВНЫХ ВОЛН

Джомартова_20.pdf

ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Джомартова_пособие_1.pdf

MATHEMATICAL MODELING FORECASTING OF CONSEQUENCES OF DAMAGE BREAKTHROUGH

Джомартова_Скопус_1.pdf

METHODS OF EXTRACTING ELECTROCARDIOGRAMS FROM ELECTRONIC SIGNALS AND IMAGES IN THE PYTHON ENVIRONMENT

Джомартова_Скопус_2.pdf

The Stability Interval of the Set of Linear System

Джомартова_Скопус_3.pdf

AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING THE THREAT OF WATERWORKS BREAKOUT

Джомартова_Скопус_4.pdf

THE IMAGE PROCESSING ALGORITHMS FOR BIOMETRIC IDENTIFICATION BY FINGERPRINTS

Джомартова_Скопус_5.pdf

7 Бельгибаев Б.А.

Қиғаш толқындардың пайда болуына үйкелгіш конструкциясының әсері

sciPaper31442.pdf

DESIGNING SMART GREENHOUSES, SATISFACTORY PRICE-QUALITY

Journal of Mathematics, Mechanics.pdf

Smart greenhouse and plant growth control. 

6418_Umarov et al_Eng.pdf

Mathematical and Computer Modeling of Spillway Medeu.

Mathematical and Computer Modeling.pdf

Информатика: в примерах и задачах. Алматы 2013

Информатика В примерах и задачах.pdf

Информатика: мысалдар мен есептер. Алматы 2015

Информатика Мысалдар мен есептер.pdf

8 Волобуева О.П.

 Студенттердің болашақ кәсіби қызметіне уәждемесін арттыру үшін инновациялық технологияларды интеграциялау

sciPaper69209.pdf

9 Велямов Т.Т.

 Стационарлық емес жылу өрісінде бір құбыр бойынша тұтқырлығы әртүрлі мұнай қоспасын айдаудың бір үлгісі туралы

sciPaper145957.pdf

10 Қарымсақова Н.Т.

 ӘРБІР ФРИЛАНСЕР БІЛУІ ҚАЖЕТТІ МАҢЫЗДЫ ЗАТТАР НЕМЕСЕ УАҚЫТ БҰЛ АҚША

thesis42705.pdf

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ ХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА

1_Статья в Вестник КазНИТУ №2 2020.pdf

Research of controllability of dynamical systems with constraints on control using interval mathematics

69-80_Jomartova Sh.A..pdf

УПРАВЛЯЕМОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ОГРАНИЧЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

FARABI ALEMI-2018.pdf

Интервалды математиканы қолдана отырып, басқаруға шектеу қойылған кездегi динамикалық жүйлердiң баcқарылуын зерттеу

№2(102)2019_Серия мат_мех.pdf

AN APPROACH FOR SOLVING THE INTERVAL SYSTEM OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS

Proceedings of the conference 4(4), V.1.pdf

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ "3D-MAT" И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

вестник КазУТБ №1, 2019.pdf

АВТОМАТТЫ МАНИПУЛЯТОРДЫҢ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ ҮШІН БАСҚАРУ КРИТЕРИЙІ

ВЕСТНИК №5 2020.pdf

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ SANDBOX-СИСТЕМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТАРГЕТИРОВАННЫХ АТАК

ВЕСТНИК КазНИТУ №3.pdf

ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЗ FLY-ФОРМАТА В РЕГУЛЯРНУЮ МАТРИЦУ ВЫСОТ

ВЕСТНИК-3_2018.pdf

ОПТИМАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭПИДОБСТАНОВКОЙ

Оптимальное управление эпидобстановкой-2018.pdf

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Статья 1.34_Вестник Астана№ 2_2019.pdf

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭПИДОБСТАНОВКОЙ С ПРИМИНЕНИЕМ НЕЧЕТКОГО И ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА

статья АУЭС.pdf

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫВОДА УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Статья в Вестник КазАТК №2 2020 г-1.pdf

MATHEMATICAL MODELING FORECASTING OF CONSEQUENCES OF DAMAGE BREAKTHROUGH

Статья_Мазаков Т.Ж._Geology__05__2020-1.pdf

ПОДГОТОВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЖА ДЛЯ ДВИЖКА UNREAL ENGINE 4

Фараби әлеми-2018.pdf

 

11 Тюлепбердинова Г.А.

 Акустиканың кері есебінің сандық шешімдерін салыстыру

treatise13579.pdf

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

kazntu.kz_conf_2015 декабрь.pdf

БЕЙРЕСМИ ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ОҚУДЫ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАУ

Аударма 1_2020.pdf

С БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІ

Аударма 2_2020.pdf

Сынып жұмыстары: бастауыш мектепке арналған ойындар, идеялар мен іс-шаралар

Аударма 3_2020.pdf

АППРОКСИМАЦИЯ МЕТОДА ИТЕРАЦИЙ ЛАНДВЕБЕРА ДЛЯ СЕТОЧНОГО УРАВНЕНИЯ АКУСТИКИ

КазНТУ_1pdf.pdf

12 Тергеусизова А.С.

 АВТОМАТТЫНДЫРЫЛҒАН БАСҚАРУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ ОПТИКАЛЫҚ ӨЗЕКШЕЛЕРДІ СОЗУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІ

sciPaper146940.pdf

13 Касимов А.О.

 Физикалық және химиялық шамалардың талшықты-оптикалық датчиктерінің құрылымы

thesis76590.pdf

14 Нугманова С.А.

Создание алгоритма шифрования на основе простых чисел в позиционных системах вычисления остаточных классов

sciPaper141871.pdf

NEW TECHNOLOGY OF DATA TRANSMISSION: LI-FI

jeas_1220_8444-Scopus.pdf

Creating an algorithm of encryption based on prime numbers in positional systems of calculating residual classes

Prezglad_Scopus.pdf

Interval arithmetic in calculations

Scopus-3 (6).pdf

БІЛМІ БЕРУДІ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АЛГОРИТМДІК ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

Вестник КазНПУ номер 2(62) 2018г.pdf

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Вестник КазНПУ номер 2(62)_2_ 2018г.pdf

15  Ахметова А.М.

Создание алгоритма шифрования на основе простых чисел в позиционных системах вычисления остаточных классов

sciPaper141871.pdf

Zigbee сымсыз желісіне негізделген өнеркәсіптікавтоматтандыру жүйесін әзірлеу

MEGA.pdf 

STUDY OF THE STABILITY OF THE REGULATORBALANCING ROBOT NI MINDSTORMS

News of the National Academy.pdf

ABOUT ONE MODEL OF PUMPING OIL MIXTUREOF DIFFERENT VISCOSITIES THROUGH A SINGLE PIPELINEIN AN UNSTEADY THERMAL FIELD

SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES.pdf

ABOUT ONE MODEL OF PUMPING OIL MIXTUREOF DIFFERENT VISCOSITIES THROUGH A SINGLE PIPELINEIN AN UNSTEADY THERMAL FIELD

OF THE ACADEMY OF SCIENCES.pdf

Криптографиялық протокол

2 междун конф 2017 (1).pdf

Cast шифрлау алгоритмінің құрылымы мен байланысы

3 115 (1).pdf

Шифрлау жүйесіне криптоанализ жасау

3 307 (1).pdf

Highly sensitive active medium of primary converter S sensors based on cholesteric-nematic mixtures, dop by carbon nanotub

3.2017 (1).pdf

Анализ средств защиты информации с открытым ключом

5.303 (1).pdf

STUDY OF THE STABILITY OF THE REGULATOR BALANCING ROBOT NI MINDSTORMS

016_140-152 (2).pdf

Алгоритмы шифрования Cast

18—19.06.2015 (1).pdf

Методы и алгоритмы перехода от позиционного представления к остаткам

21—24.09.2016 (1).pdf

Управление правами субъектов в трансграничном пространстве доверия на основе технологии инфроструктуры открытых ключей

23—25.03.2020 (1).pdf

Современные алгоритмы шифрования

27—7.08.2015 (1).pdf

Криптоанализ шифра Cast-256

28—29.06.2016 (1).pdf

Creating an algorithm of encryption based on prime numbers in positional systems of calculating residual classes

1121349692 (1).pdf

Ашық кілттер инфроқұрылымның бүгінгі мен болашағы

Astana, 2015 (1).pdf

Discrete wavelet transformation in spectral analysis of vibration processes at hydropower units

Discrate wavelet (1).pdf

Восстановление позиционного представления числа по его остаткам

June 15—17, 2016 (1).pdf

ABOUT ONE MODEL OF PUMPING OIL MIXTURE OF DIFFERENT VISCOSITIES THROUGH A SINGLE PIPELINE IN AN UNSTEADY THERMAL FIELD

статья Изветия2 (2).pdf

 16  Кунелбаев М.М.

 F-diagram Research Method for Double Circuit Solar System with Thermosyphon Circulation

Thermodynamics and Energy Engineering.pdf

Thermal and Hydraulic Analysis of Transfer Medium Motion Regime in Flat Plate Solar Collector

Renewable Energy.pdf

Double Circulation Solar Thermal Installation with Thermosiphon Circulation

Double Circulation (2).pdf

Determination of the main parameters of the photovoltaic solar module

e3sconf_reee2020_01004.pdf

 17  Нургазы Н.Н.

Разработка и исследование системы управления беспилотным летательным аппаратом

Актуальные научные иследования в современном мире.

 18  Қырғызбаева М.Е.

ӘЛСІЗ ҚҰРЫЛЫМДАЛҒАН МӘТІНДЕРДЕН АТАУЛЫ МӘНДЕРДІ АЛУ ҮШІН НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

Кыргызбаева М.Е. Вестник КазНИТУ.pdf

ИЗВЛИЧЕНИЕ ИМЕНОВАННЫХ СУЩНОСТЕЙ ИЗ НОВОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ОСНОВЕ BI-LSTM

Кыргызбаева М.Е.-меж конфер.pdf

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ҚҰЖАТТАР ҮНДЕСТІГІН ТАЛДАУДА LSTM ЖЕЛІЛЕРІН ҚОЛДАНУ

КАзНПУ Вестник - Кыргызбаева М.pdf

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СӨЙЛЕМДЕР ҮШІН ТӘУЕЛДІЛІК АҒАШТАРЫН ҚҰРУ

АУЭС Вестник-Кыргызбаева М.Е..pdf

Development of Kazakh Named Entity Recognition Models

ICCCI-2020-Kazakh NER.pdf

Development of the information system for the Kazakh language preprocessing

Development of the information.pdf

Technologies for automation creation of an ontology of urbanonyms in the aspect of historical changes (on the example of Almaty)

Kyrgyzbayeva_Scopus_2021.pdf

 19  Асет А.

Expert System for Assessing the Efficiency of Information Security

Асет А.2020 статья Туркия(г.Анталия).pdf

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КӘСІПОРЫНДЫ ДИСПЕТЧЕРЛІК БАСҚАРУДЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҮЛГІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Асет А. МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОЙ.pdf

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТ-ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ

СБОРНИК КОНФЕРЕНЦИЯ ВСО.pdf

СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ ДИСПЕТЧЕРЛЕУ

Сборник ФИТ - для сайта.pdf

 20  Умаров А. А.

DESIGNING SMART GREENHOUSES, SATISFACTORY PRICE-QUALITY

Journal of Mathematics, Mechanics.pdf

 21  Оспан А.Ғ.

БОЛЖАУ ӘДІСІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН СУ ҚОРЫНЫҢ ТИІМДІ ҮЛЕСТІРІЛУІНІҢГИБРИДТІ ҮЛГІСІН ҚҰРУ

Оспан Ә.Ғ. Хабаршы.pdf

 22  Орманбекова А.А.

Теория электрических цепей. Учебно-методическое пособие к выполнению лабараторных работ

Теория электрических цепей.pdf

Электрлік тізбектер теориясы. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал

Электрлік тізбектер теориясы.pdf

Электроника негіздерінің теориясы. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал

Электроника негіздерінің теориясы.pdf

Системы спутниковой навигации. Учебное пособие.

Системы спутниковой навигации.pdf

Спутниктік және радиорелейлік беріліс жүйелері. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал

Спутниктік және радиорелейлік беріліс жүйелері.pdf

Атоматтандыру құралдары мен элементтері. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал

Автоматтандыру құрылғылары мен элементтері.pdf

BIGAVR2 және EASYAVR6 баптау платаларында ATMEL фирмасының MEGA топтамасындағы AVR микроконтроллері

AVR мкипркрнтролері.pdf

 

 23  Кулжанова А.

Pogramming web courses for newbies (mini-mooc). Abstarcts of the international scientific-practical conference "Active teacing methods"

Статья конференция Балакаева.PDF

Common movement prediction using polynomial regression. Conference proceedings of 12th IEEE international conference.

Статья aict 2018.pdf

 24  Баратова А.Б.

КӨП БУЫНДЫ SCARA ТИПІНДЕГІ РОБОТТЫҢ ШЕКТЕУЛІ ЖҰМЫС КЕҢІСТІГІНДЕГІ ҚОЗҒАЛЫСЫ

ВЕРСТКА-Сборник мехмат -Фараби алеми (1).pdf

 25  Досанов Б.Б.

Мәтіндерден атаулы мәндерді алу үшін машиналық оқыту әдістерін қолдану

Ауэс вестник.pdf

 26  Жунусова Ж.Х.

Steady states of the modified Heisenberg equation

2020 DDCA VI Conference.pdf

Тепло-энергосбережение в устойчивости колледжа как объекта управления

2020 №1 Вестник НИА РК.pdf

Oscillation Criteria for Delay Equations with Several Non-Monotone Arguments

2020 Scopus Q3.pdf

Принципы компьютеоного преподавания в вузах на некомпьютерных специальностях

2020 Орел конф.pdf

THE STEADY STATES AND TRAVELING WAVE SOLUTIONS OF THE MODIFIED HEISENBERG EQUATION

2021 Abstracts of conference RK.pdf

Heat and Energy Consumptoin Management of a Public Object

2021 Scopus Q3.pdf

Integrable and non-integrable Lotka-Volterra systems

2021 Scopus Science Direct Q2.pdf

 27  Касымбекова А.С.

STABILIZATION OF SOLUTIONS OF TWO-DIMENSIONAL PARABOLIC EQUATIONS AND RELATED SPECTRAL PROBLEMS

scopus Kassymbekova_EMJ 2020 volume11 number 1.pdf

STABILIZATION OF SOLUTIONS OF TWO-DIMENSIONAL PARABOLIC EQUATIONS AND RELATED SPECTRAL PROBLEMS

scopus Kassymbekova_EMJ 2020 volume11 number 1.pdf

On solvability of one nonlinear boundary value problem of heat conductivity in degenerating domains

Касымбекова_journal2020-1(20) KMJ.pdf

Stabilization of solutions of two-dimensional parabolic equations and related spectral problems

Касымбекова_EMJ 2020 volume11 number 1.pdf

On the boundary value problem for the loaded parabolic equations with irregular coefficients

Bulletin of the Karaganda university.pdf

Spectral problems arising in the stabilization problem for the loaded heat equation:

A two-dimensional and multi-poin cases

EJMCA Volume 7, Issue 1.pdf

 

 28  Шаяхметова А.С.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

1 Шаяхметова А.С Монография.pdf

БАЙЕСОВСКИЕ СЕТИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

2 Монография 2020.pdf

BAYESIAN APPROACH FOR COMPETENCE FORMATION FOR STUDENTS OF IT-SPECIALTY

8 JATIT_3Vol98No19.pdf

EVIDENCES PROPAGATIONS IN BAYESIAN NETWORKS

9 Известия НАН РК.pdf

Graph models with multiple Bayesian networks

10 Przeglad elektrotechniczny.pdf

USING THE CONCEPT OF "GENERATION" IN BAYESIAN NETWORKS

17 ВЕСТНИК КазНИТУ-2020 №1 436-440стр.pdf

БАЙЕСТІК ЖҮЙЕЛЕРМЕН ЖҰМЫС

18 ВЕСТНИК КазНИТУ-2020 №1 205-210 стр.pdf

APPLICATION OF BAYESIAN NETWORK ON THE EXAMPLE OF TRAINING MODEL «RABOTA»

19 ННК-№2-2020.pdf

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ДЛЯ АГГЛЮТИНАТИВНЫХ ЯЗЫКОВ

20 Вестник АУЭС №1 2020.pdf

ҮЛКЕН ДЕРЕКТЕРДЕ КЕЗДЕСЕТІН ҚАЙШЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ МЕН ЖОЮҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕРГЕ ТАЛДАУ

23 ВЕСТНИК КазНИТУ-2020 №2.pdf

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ В БАЙЕСОВСКИХ СЕТЯХ

31 Сборник конф ИИВТ 01-10-2020 269-275 .pdf

 29  Кульмамиров А.С.

РИСКИ ЗАЩИТЫ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТИПОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

26с_Акт.науч.исследования_7 (web).pdf

ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ КОНСТРУКТОРА LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИКТ

36с_Акт.науч.исследования_7 (web).pdf

ПОИСК УЯЗВИМОСТИ В ТЕКСТЕ C++ СТАТИСТИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ

41с_Акт.науч.исследования_7 (web).pdf

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ DDOS-АТАКИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

ISCIENCE.pdf

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В КАЗАХСТАНЕ

KAZAKHSTAN SCIENCE JOURNAL.pdf

USE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT DRAWING LESSONS

Акт.науч.исследования 2-46.pdf

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТИПОВОЙ КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА

Акт.науч.исследования_11_169716.pdf

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ПРОТОКОЛА

Акт.науч.исследования_11_169716.pdf

ОСНОВЫ РАБОТЫ С OPENSSL ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРИПТОАЛГОРИТМОВ

Акт.науч.исследования_169712.pdf

РИСКИ ЗАЩИТЫ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТИПОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Акт.науч.исследования_ХLІХ_part_7 (web).pdf

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВЫДЕЛЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕСТНИК НАУКИ 2020.pdf

ANALYSIS OF ENCRYPTED DIGITAL SIGNATURE ALGORITHMS BASED ON ELLIPTIC CURVES

Журнал_КазНТУ_2020.pdf

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УЧЕТА ТОВАРОВ В ЛОГИСТИКЕ

Интернаука_9(138).pdf

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

Интернаука_45(79_1).pdf

 

 30  Жмудь В.А.

Введение к единой теории поля

AaSI-1-2021-3 (1).pdf

Развитие идей единой теории поля и полевого взаимодействия

AaSI-1-2021-4.pdf

Релятивизм в свете использования им критериев истинности научных гипотез

AaSI-1-2021-5.pdf

Системный подход к интерпретации закона Хаббла

AaSI-1-2021-6_0.pdf

Авторам научного международного журнала АиПИ: этика научных публикаций и дискуссий в журнале

AaSI-1-2021-8.pdf

 31  Postolache Octavian Adrian
 1. 2012_Book_Constructing.pdf
 2. 2012_Book_SmartSensing.pdf
 3. 2013_Book_Pervasive.pdf
 4. A dual measurement.pdf
 5. A low cost measurement.pdf
 6. A Novel Sliding Mode.pdf
 7. A Novel Smart Sensing.pdf
 8. A simple forward direct.pdf
 9. A simulation based.pdf
 10. A SMART AND DISTRIBUTED.pdf
 11. A smart conductivity sensor.pdf
 12. A smart sensing system to.pdf
 13. A study on electrode placement.pdf
 14. Adaptive Autotuning Mathematical.pdf
 15. An Affordable Method.pdf
 16. An Incremental Local.pdf
 17. An Intelligent Assistive.pdf
 18. Applying smartphone.pdf
 19. Architectures for modular.pdf
 20. Assistive Smart Sensing.pdf
 21. Ballistocardiogram_ Model.pdf
 22. Calibration and validation.pdf
 23. Cardio-respiratory and.pdf
 24. Child’s Target Height.pdf
 25. Citizen emotion analysis.pdf
 26. Combining distance.pdf
 27. Comparative analysis.pdf
 28. Continuous health.pdf
 29. Design of an artificial.pdf
 30. Design of Communicaon.pdf
 31. Designing Digital Tools.pdf
 32. Development and selection.pdf
 33. Development of a Computer.pdf
 34. Development of a Kinect.pdf
 35. Development of dry textile.pdf
 36. DSP based real-time adaptive.pdf
 37. Dual architecture platform.pdf
 38. Emotional flow monitoring.pdf
 39. Empirical Mode Decomposition.pdf
 40. EOG signal processing module.pdf
 41. Epidemiologic Evolution.pdf
 42. Erratum to “Tactile sensors.pdf
 43. Exploring the Resilience.pdf
 44. Fieldbus_ Developing a laboratory.pdf
 45. Finite‐time disturbance observer.pdf
 46. Gait rehabilitation assessment.pdf
 47. Gait rehabilitation monitor 2019.pdf
 48. GMR array uniform eddy.pdf
 49. Guest Editorial 2019.pdf
 50. Guest Editorial Special Issue.pdf
 51. Health monitoring using.pdf
 52. HEAVY METALS MEASUREMENT.pdf
 53. High-Performance Analog.pdf
 54. IEEE 1451.4 embedded smart.pdf
 55. IEEE1451 Smart Sensors.pdf
 56. IEEE1451.4 multi-sensing.pdf
 57. Impact Analysis of Travel.pdf
 58. Infrastructure Adaptability.pdf
 59. Insole optical fiber Bragg.pdf
 60. IoT enabled aquatic drone.pdf
 61. JFA Platform for Football.pdf
 62. just Physio kidding.pdf
 63. Kinect Based System and.pdf
 64. Kinect based system.pdf
 65. KSGphysio - Kinect serious.pdf
 66. Lightweight Fault Detection.pdf
 67. Measurements and sensors.pdf
 68. METHOD FOR UNOBTRUSIVE.pdf
 69. Microwave Doppler radar in.pdf
 70. Model and Resilience Analysis.pdf
 71. Modelling IoT technology.pdf
 72. Modular platform architecture.pdf
 73. Monitoring Walker Assistive.pdf
 74. Multi-channel architecture.pdf
 75. Multimodal Approach.pdf
 76. New insight into arrhythmia.pdf
 77. NUI therapeutic serious.pdf
 78. Optimization for a Multi-Constraint.pdf
 79. Parametric model updating.pdf
 80. Performance Analysis of ANN.pdf
 81. Physical rehabilitation assessment.pdf
 82. Physiological and Behavior.pdf
 83. PhysioMate - Pervasive physical.pdf
 84. Physiotherapy assessment based.pdf
 85. Physiotherapy smart connected.pdf
 86. Postural balance analysis using.pdf
 87. Programmable active filters.pdf
 88. Protective circuitry developments.pdf
 89. Quimera_ The easy way to simulate.pdf
 90. Remote sensing technologies.pdf
 91. Requirements and Barrier.pdf
 92. RF spectrum monitoring.pdf
 93. Robust modeling and planning.pdf
 94. Scopus - сведения о документе.pdf
 95. Seismocardiogram.pdf
 96. Sensor network for.pdf
 97. Serious game for physical.pdf
 98. Serious…ly! Just Kidding.pdf
 99. Ship Trajectory Reconstruction.pdf
 100. Smart Clothes for Rehabilitation.pdf
 101. Smart health_ A context.pdf
 102. Smart sensor architecture.pdf
 103. Smart sensors and pervasive.pdf
 104. Smart transducer interfaces.pdf
 105. Smart walker solutions.pdf
 106. Special Issue on Smart.pdf
 107. Study of latencies in ThingSpeak.pdf
 108. STUDY ON BALLISTOCARDIOGRA.pdf
 109. Systems for remote monitoring.pdf
 110. The Role of Emotion Gratifications.pdf
 111. Toward developing a smart.pdf
 112. Transducer Electronic 2014.pdf
 113. Transducer Electronic 2019.pdf
 114. Treat me well_ Affective.pdf
 115. Uniform eddy current.pdf
 116. Unobtrusive cardio.pdf
 117. Unobtrusive Sensing.pdf
 118. USING A SEGMENTED.pdf
 119. Using neural network.pdf
 120. Virtual instrument for.pdf
 121. Wearable biopotential.pdf
 122. Wearable sensor network.pdf
 123. Wearable system for gait.pdf
 124. Why, What and When.pdf
 125. Wireless sensor network and web.pdf
 126. Wireless sensor network‐based.pdf
 127. WSN and M2M for cycling.pdf
 128. WSN gait monitoring for objective.pdf
 129. β-Band Analysis from Simulated.pdf
 130. 2D magnetic field.pdf
 131. A Digitally Programmable A D.pdf
 132. A digitally programmable.pdf
 133. A Methodology for Measuring.pdf
 134. A Methodology.pdf
 135. A novel uniform eddy.pdf
 136. A practical approach.pdf
 137. A Self-Adaptable Method.pdf
 138. A simulation based comparative.pdf
 139. A smart and portable solution.pdf
 140. A Temperature Compensated System.pdf
 141. A temperature compensated.pdf
 142. A virtual conductivity sensor for.pdf
 143. A virtual instrument to.pdf
 144. A wavelet-based approach.pdf
 145. A Wavelet-based Method.pdf
 146. A wireless monitoring system.pdf
 147. Adaptive analog-to-digital.pdf
 148. Advanced mathematical.pdf
 149. Advanced signal processing.pdf
 150. Advances in Data Modeling 2009.pdf
 151. Advantages of PWM A D.pdf
 152. An IEEE1451.X and RFID.pdf
 153. An intelligent turbidity.pdf
 154. An Internet and Microcontroller.pdf
 155. An IR turbidity sensor Design.pdf
 156. An overview and a contribution.pdf
 157. ANN fault detection procedure.pdf
 158. Artificial neural network approach.pdf
 159. Assessment of empirical mode.pdf
 160. Automated characterization of a2000.pdf
 161. Automated Characterization.pdf
 162. Automatic wavelet detrending.pdf
 163. Calibration and application.pdf
 164. Carbon Dioxide Capture.pdf
 165. Cardiopulmonary signal.pdf
 166. Characterization of defects.pdf
 167. Circular displacement.pdf
 168. Compressed sensing.pdf
 169. Design and Implementation.pdf
 170. Designing personalized.pdf
 171. Detection and characterization.pdf
 172. Detection of, and compensation.pdf
 173. Dew point and relative humidity.pdf
 174. Dew Point and Relative.pdf
 175. Digital notch filters implementation.pdf
 176. Distributed Air Quality.pdf
 177. Distributed Instrumentation.pdf
 178. Distributed Smart Sensing.pdf
 179. Distributed virtual system.pdf
 180. Distributed water quality.pdf
 181. DSP based real-time.pdf
 182. Dual channel smart sensor.pdf
 183. Eddy current inspection.pdf
 184. Embedded FPGA solution.pdf
 185. Embedding IEEE 1451.4 smart.pdf
 186. emperature sensor fault.pdf
 187. Enabling telecare assessment.pdf
 188. Experiment and simulatio.pdf
 189. Fitting transducer characteristic.pdf
 190. Fitting transducer characteristics to.pdf
 191. Fixed-point implementation.pdf
 192. FM-CW radar sensors for.pdf
 193. Gaming for Therapy in.pdf
 194. GMR based eddy current.pdf
 195. Greenhouse Environment Air.pdf
 196. Greenhouse microclimate real-time.pdf
 197. Greenhouses microclimate.pdf
 198. HART Protocol Analyser Based.pdf
 199. Health status and air quality.pdf
 200. Health Status Monitor.pdf
 201. Healthcare Applications.pdf
 202. Heart rate variability virtual.pdf
 203. HRV and BPV neural network.pdf
 204. IEEE 1451 correction engine.pdf
 205. Image analysis for crack.pdf
 206. Improving Accelerometers.pdf
 207. Improving accuracy and linearity.pdf
 208. Improving celerity of heavy.pdf
 209. Indoor monitoring of r.pdf
 210. Induction defectoscope based.pdf
 211. Intelligent Distributed Virtual.pdf
 212. Liftoff Correction Based.pdf
 213. Localization Error Accuracy.pdf
 214. Measuring force.pdf
 215. Method for segmentation.pdf
 216. Microcontroller based multi.pdf
 217. Microwave FMCW Doppler.pdf
 218. Minimizing temperature1998.pdf
 219. Minimising Temperature2000.pdf
 220. Mobile solution for air quality.pdf
 221. Multibeam Optical System.pdf
 222. Multi-sensing node architecture.pdf
 223. Multi-usage of microwave.pdf
 224. NDT on Aluminum Aircraft.pdf
 225. Neural network application.pdf
 226. Neural networks in automated.pdf
 227. New Approach on Cardiac.pdf
 228. New architectures of uniform.pdf
 229. New developments.pdf
 230. New Device for Assessment.pdf
 231. New insight into arrhythmia 2011.pdf
 232. New virtual instrument.pdf
 233. Non-invasive Mobile.pdf
 234. Online heart rate estimation.pdf
 235. PDA based virtual measuring.pdf
 236. PDF-Based Progressive.pdf
 237. Pervasive and mobile.pdf
 238. Pervasive Sensing 2012.pdf
 239. Pervasive sensing.pdf
 240. Phase-plane characterization of.pdf
 241. Physiological Parameters.pdf
 242. Proceedings of XX IMEKO.pdf
 243. Programmable active filter.pdf
 244. Pulse arrival time.pdf
 245. Rehabilitative TeleHealthCare.pdf
 246. Remote measurement.pdf
 247. Requirements and Barriers.pdf
 248. Robust heart rate estimation.pdf
 249. SDI-12 based turbidity.pdf
 250. Self organizing 2003.pdf
 251. Self-organizing 2005.pdf
 252. Sensor network.pdf
 253. Smart Flexible.pdf
 254. Smart Sensors Network.pdf
 255. Smart walker for pervasive.pdf
 256. Smart wireless 2006.pdf
 257. Smart wireless system 2003.pdf
 258. SOM approach in monitoring.pdf
 259. Sources of Bias in 2010.pdf
 260. Sources of Bias in.pdf
 261. Speed-up NDT.pdf
 262. Spread spectrum.pdf
 263. Stationary wavele.pdf
 264. Study on ballistocardiogram.pdf
 265. Systems for remote.pdf
 266. Tactile sensors.pdf
 267. Theory and Developments.pdf
 268. Treat me well Affective.pdf
 269. UbiSmartWheel a ubiquitous.pdf
 270. Underwater acoustic source.pdf
 271. Unobstrusive heart rate.pdf
 272. Using a mouse pointer.pdf
 273. Using a segmented voltage.pdf
 274. Using the CAN protocol.pdf
 275. Using the skin effect.pdf
 276. Virtual instrument.pdf
 277. Water Quality Assessment.pdf
 278. Water Quality Monitoring.pdf
 279. Water quality sensors calibration.pdf
 280. Wavelet techniques.pdf
 281. Wearable and Autonomous.pdf
 282. Weld testing using eddy.pdf
 283. Wireless Water Quality.pdf
 284. New insight into arrhythmia 2011.pdf
 32  

 

 33  

 

 34  

 

 35  

 

 36  

 

 37  

 

 38  

 

 39  

 

 40  

 

 41  

 

 42  

 

 43  

 

 44  

 

 45  

 

 46  

 

 47  

 

 48  

 

 49  

 

 50