Оқу және ғылыми құжаттардың, презентациялардың ҚазҰУ-тің веб-ресурсындағы pdf нұсқасы

Акимбаева К. Вестник №6 вых.данные Нуркашева.pdf

Акимбаева К. Учеб пособие БАНКТЕГИ БУХ ЕСЕП.FR11.pdf

Акимбаева К. СТАТЬЯ СКОПУС 2016.pdf

Акимбаева К. №2 2017 2 статьи.pdf

Акимбаева К. №3 2016 Акимбаева Жумабаева.pdf

Акимбаева К. №5 2016 Акимбаева Каримова Алшынбай.pdf

Акимбаева К. №2 2016 Товма Акимбаева Актуреева.pdf

Акимбаева К. №1 2016 Акимбаева Каримова.pdf

Акимбаева К. №1 2016 Акимбаева Исаева Жунисова.pdf

Акимбаева К. Central Asian Journal 6_1.pdf

Акимбаева К. Central Asian Journal 4_1.pdf

Акимбаева К. 2016 Свестник №1-1 Акимбаева Каримова.pdf

Акимбаева К. 2016 Свестник №1-1 Акимбаева Жунисова Исаева.pdf

Акимбаева К. 2015 Свестник №5 Акимбаева Жунисова Исаева.pdf

Акимбаева К. 2015 Свестник №3 Акимбаева Жунисова.pdf

Акимбаева К. талгарский вестник.pdf

Акимбаева К. сканер газеты объектив.pdf

Акимбаева К. Рауан Балауса.pdf

Акимбаева К. Мойынкум таны с Бейсенбаевой.pdf

Акимбаева К. КУЛАН ТАНЫ.FR11.pdf

Акимбаева К. Мартобе.pdf

Акимбаева К. Мойынкум таны c Товма.pdf

Акимбаева К. Кербулак жулдызы.pdf

Акимбаева К. Имидж статья c Байдаулетовым.pdf

Акимбаева К. Атшабар.pdf

Акимбаева К. 1Фараби алеми.pdf

Акимбаева К. айкын газет.pdf

Акимбаева К. 3Алматы акшамы с Жунисовой.pdf

Акимбаева К. 1Казунивер с Бейсенбаевой.PDF

Акимбаева К. 1Казунивер Акимбаева ЛЭ.pdf

Акимбаева К. ¦ле та__ы газет.pdf

Калымбекова Ж. МНПК статья цифровизация регионов РК 2019г.pdf

Калымбекова Ж. Kireyeva, Lakhonin, Kalymbekova Digital Transforma

Калымбекова Ж. МНПК ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ С ОПОРОЙ

Калымбекова Ж. ККСОН 1.pdf

Калымбекова Ж. Статья ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НАУКОЕМКИХ

Нургалиева Г., Байсалова Б.  Нургалиева Г. Байсалова Б,2015.pdf

Нургалиева Г. Нургалиева Г Вест,2016.pdf

Нургалиева Г., Айтбаева К. Нургалиева Г, Айтбаева К,2015.pdf

Нургалиева Г. Нургалиева Г,2015 Вестн.pdf

Нургалиева Г. София 13.pdf

Нургалиева Г. София.pdf

Нургалиева Г. Ст.Аль-Фараби.pdf

Нургалиева Г.Ст.Бишкек.pdf

Алиева Б.М. Жорабаева Ж.К., Жоламанова TomsonReut янв 2016.pdf

Жорабаева Ж.К. Скопус Жорабаева.pdf

Нурмагамбетова А.З. Актуальные вопросы экономики.pdf

Нурмагамбетова А.З. Статья.pdf

Нурмагамбетова А.З. Скопус Статья 2018 (1).pdf

Баймуханова С.Б.pdf

Баймуханова С.Б..pdf

Баймуханова С.Б. Скопус Статья 2018.pdf

Нургалиева Г.К..pdf

Купенова Ж.К., Султанова Б.Б. Sciences of Europe.pdf

Купенова Ж.К. Статья на анг.pdf

Жумабаева А. Nation branding.pdf

Агатаева А.А., Калымбекова Ж.К., Асилова А.С., Омарова А.К., Садвакасова А. The future of the development of islamic finance in the conditions of the market economy Международный рецензируемый научный журнал «Экономика и парадигма нового времени», РОССИЯ, издательство: Научное объединение «Вертикаль Знаний», 2018 г., №6 Экономика и парадигма нового времени (6-2018).pdf

Агатаева А.А., Аманғали Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОЛИТИК АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Современная экономика в условиях глобализации:сборник Международной научно-практической конференции / Евразийский национальный
университет им. Л. Н. Гумилева – Нур-Султан , 2019. v-usloviyah-globalizacii-МНПК 2019-Нур-Султан.pdf
Агатаева А.А., Есенова А. АНАЛИЗ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
Современная экономика в условиях глобализации:сборник Международной научно-практической конференции / Евразийский национальный
университет им. Л. Н. Гумилева – Нур-Султан , 2019. v-usloviyah-globalizacii-МНПК 2019-Нур-Султан.pdf
Агатаева А.А., Жайык С. ANALISYS OF INSURANCE COMPANIES 
Современная экономика в условиях глобализации:сборник Международной научно-практической конференции / Евразийский национальный
университет им. Л. Н. Гумилева – Нур-Султан , 2019. v-usloviyah-globalizacii-МНПК 2019-Нур-Султан.pdf
Агатаева А.А., Санаева Д. FINANCIAL POLICY OF KAZAKHSTAN AND ITALY 
Современная экономика в условиях глобализации:сборник Международной научно-практической конференции / Евразийский национальный
университет им. Л. Н. Гумилева – Нур-Султан , 2019. v-usloviyah-globalizacii-МНПК 2019-Нур-Султан.pdf
Ziyadin, S., Doszhan, R., Saparova, G., Omarova, A Ziyadin Doszhan Saparova Omarova-scopus.pdf
Ziyadin S., Omarova A., Doszhan R., Saparova G., Zharaskyzy G. Diversification of R&D results commercialization LLC “СPС “Business Perspectives”-Ukraine-2018 PPM_issue_4_2018_ Ziyadin _660_0918.pdf
Оралбаева  Ж.З., ДжакишеваУ.К. Қарыз  алушының  несиелік қабілеттілігін  бағалау әдістемелерін  жетілдірудің кейбір  аспектілері-2015 KazNU Bulletin. Economics series. No3 2015-1.pdf
Джакишева  У.К., Оралбаева  Ж.З., Проблемы  и  перспективы развития  экологического аудита  в  Республике  Казахстан-2015. KazNU Bulletin. Economics series. №3 2015-2.pdf
Оралбаева  Ж.З. Аудиттегі  талдаудың маңыздылығы-2015. KazNU Bulletin. Economics series. No3 2015-3.pdf
Оралбаева Ж.З., Бейсенбаева А.Қ.Ұйым тұрақтылығына әсеретуші фактор ретінде тәуекелді талдау-2015. KazNU Bulletin. Economics series. No5 2015.pdf
Oralbaeva Zh.Z., Mansurova N.Sh.System features of audit efficiency in foreign countries KazNU Bulletin. Economy series. №6 2015.pdf
Орaлбaевa Ж.З., Aндыбaевa Г.Т.Функционaлды­құндық  тaлдaу әдістемесінің  ерекшеліктері-2016. KazNU Bulletin. Economics series. №4 2016.pdf
Оралбаева Ж.З., Арыстамбаева А.З.Классификация затрат в управленческом учете и ее влияние на управление издержками-2016. KazNU Bulletin. Economics series. №5 2016.pdf
Aндыбaевa Г.Т.,Орaлбaевa Ж.З.Қaржылық  есептілікті қaлыптaстырудaғы  инфляцияны  есепке  aлу  әдістерінің әлемдік  тәжірибесі-2016. kaznu Bulletin. Economy series. №6 2016.pdf
Орaлбaевa Ж., Еспaновa A. БaсҚaру  шешімдерін қaбылдaудa  мaржинтaлдaуды қолдaну  ерекшеліктері-2017 ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика2-2017.pdf
Demesinov Т.ZH., Konuspaev R.K., Oralbaeva ZH.Z., Taipov T.A.Methodological foundations of the theory of strategic planning-2018 Туран Вестник № 2 (78) 2018 г. 9-14.pdf
Арыстамбаева  А.З.  «ЕСЕП  ЖЭНЕ  АУДИТ»  МАМАНДЫҒЫ  СТУДЕНТТЕРІН  СЕРТИФИКАТТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ-Алматы:  Казак универ­ситет!, 2017. Арыстанбаева Алматы Казак универ2017.pdf
Нургалиева ГК Экономикалык пәндерді окытуда заманауи әдітерді колдану-Al-Farabi.kz-2017 Нургалиева Аль-Фараби журнал 2017.pdf
Акимбаева Арыстамбаева Хаңтәңірі-2018 Акимбаева Арыстамбаева Хаңтәңірі-2018.pdf
Акимбаева Арыстамбаева УшКоныр-2018 Акимбаева Арыстамбаева УшКоныр-2018.pdf
Султанова Б., Арыстамбаева А. ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ IFRS 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ»-СТАТИСТИКА, УЧЕТ И АУДИТ3(74)2019. Султанова-Арыстамбаева СтУчетАудит 3-2019.pdf
Султанова Б.Б., Абишева Ж.А.Признание и оценка дебиторской задолженности-2015 Вестник №1 (107) 2015.pdf
Султанова  Б.Б., Жунисова  Г.Е. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:ПОНЯТИЕ,ПРИЗНАНИЕ,КЛАССИФИКАЦИЯ,ОЦЕНКА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ-2015 Вестник №5(111)2015.pdf
Султанова Б.Б., Ауесбекова А. А.Аудиторские доказательства в налоговом аудите и методы  их сбора-2015 Вестник№3(109) 2015.pdf
Султанова  Б.Б.Бухгалтерский и налоговый учет производных  финансовых инструментов-2017 Вестник КАЗНУ №1 2017.pdf
Ермекбаева Б.Ж, Блембаева А.Н.  «Қазіргі кездеі Қазакстан Республикасындагы салықтық әкімшіліктендіру және оның даму болашағы-2015 М.конф 2015.pdf
Супугалиева Г.И.  Еуразиялык экономикалық интеграцияның тиімділігін арттыруда коммерциялық банктердің рөлі-2015 М.конф 2015.pdf
Досжан Р.Д. Жобалык тәсілді қолдана отырып тәуекелдерді баскару кәсіпкерлік қызметі-2015 М.конф 2015.pdf
Кукиев А.Ж., Садыханова Д.А. Индустриалды-инновациялык даму моделі объективті алғышарттары мен қажеттігі-2015 М.конф 2015.pdf
Султанова Б.Б., Байдәулетов М.Б., Акылбаева Г. Аудит кызметінің дербес бағыты ретінде салык аудитінің орны-2015 М.конф 2015.pdf
Султанова  Б.Б., Жора А.Б. Бүкіл дуниежүзілік сауда ұйымының  талаптарына сәйкес ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың мәселелері-2015 М.конф 2015.pdf
Султанова Б.Б. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ-2016 Султанова_46-я конф-2016.pdf
Султанова  Б.Б., Исаева А.Л., Тураров Д.Р.ТӘЖІРИБЕГЕ  БАҒЫТТАЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУ ЖУЙЕС1  СТУДЕНТТЕРДІҢ,БІЛІКТІЛІГІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕПЗП ШАРТЫ  РЕТІНДЕ-2016 Султанова_46-я конф-2016.pdf
Алиева Б.М/Alieva B.M. Analysis of financial risk management -2015 Вестник эк № 2-т2-114-2015.pdf
Султaновa Б.Б., Ауесбековa А.А. Проблемa  рaзвития  нaлогового aудитa в Республике Кaзaхстaн в контексте  зaрубежного опытa-2015 Вестник эк № 2-т2-114-2015.pdf
Назарова B.Л., Когут О.Ю. Теория и практика производственногои стратегического управленческого учета-2017 СтатистикаУчетАудит-№1-2017.pdf
Султанова Б.Б. Инновационные инструменты  рефинансирования дебиторской задолженности-2017 СтатистикаУчетАудит-№1-2017.pdf
Омарова А.К. Валютная политика Казахстана в условиях глобализации валютных рынков-2017 СтатистикаУчетАудит-№1-2017.pdf
Агатаева А.А.,Тулегенова А.Т. Предпринимательская деятельность спортивного направления-2019  Предпр деят спорт-ФарабиАлеми2019.pdf
Агатаева А.А., Шаймаханова Т., Райханова Ж., Болысбек Е.,Әбдісадық Т. Развитие финанасовой грамотности среди студентов посредством внутреннего туризма-2019 Развитие фин грам-ФарабиАлеми2019.pdf 
Агатаева А.А., Есенова А. Развитие рынков деривативов в Казахстане-2019 Развитие рынка дерив-ФарабиАлеми2019.pdf
Агатаева А.А., Шуклов В. The main aspects of Islamic Finance-2019 The main aspects of IF-ФарабиАлеми2019.pdf
Агатаева А.А., Толегенова А., Махмудова К., Турдали Ж. The main aspects and influence of Silk way to the developing economy-2019 The main aspects-ФарабиАлеми2019.pdf
Агатаева А.А., Исмагулов Т., Уткелбаева А., Кенесбекова А. National currency of the government for the development of financial literacy-2019 National currency-ФарабиАлеми2019.pdf
Агатаева А.А. Современные тенденции развития в сфере стратегического менеджмента предпринимательства-Украина-2017 том_3_28_дни_науки_2017.PDF
Кыздарбекова А., Акимбаева К., Купенова Ж., Товма Н., Petr Hajek Implementation of Digital Transformations in the economy of the RK-2018. Статья на анг-2018.pdf
Агатаева А.А., Шуклов В. The short review of indexes in the stock market 222-225-Фараби әлемі-2019.pdf
Sagiyeva R., Kuanova L. Analysis of Islamic Finance development in Kazakhstan: overview and prospects-2019 ККСОН2-2019.pdf
Куанова Л. -2019 Ростов Куанова 2019.pdf
Куанова Л. -2019 Tranzit_2019_2 Kuanova.pdf
Куанова Л. -2018 Tranzit_2018_3 Kuanova.pdf
Куанова Л. -2019 VI Internat Farabian Readings.pdf
Куанова Л. -2019 ФА 2019 Кuanova_Tleugazy.pdf
Куанова Л. -2019 ФА 2019 Кuanova_Kumarbayeva.pdf
Куанова Л. -2019 ФА 2019 К - Kuanova_Kadyr.pdf
Куанова Л. Innovative Development of the Agro-Industrial Complex of the Republic of Kazakhstan-Scopus2018 Scopus2018.pdf
Куанова Л. -2019 ФА 2019 Кuanova_Sadykbayev.pdf
Сырлыбаева Н.Ш. -2015 Доклады 6.2015.pdf
Сырлыбаева Н.Ш. -2016 Вестник №2 Сырлыбаева.pdf
Сырлыбаева Н.Ш. -2018 tom_5 Сырлыбаева.pdf
Сырлыбаева Н.Ш. -2014 008_Сырлыбаева инпакт.pdf
Сырлыбаева Н.Ш. -2014 009_2Сырлыбаева инпакт.pdf
Сырлыбаева Н.Ш. -2015 d232-239Сырлыбаева.pdf
Султанова Б.Б. -2016 Заман.pdf
Султанова Б.Б. -2016 Хабаршы.pdf
Асилова А.С. Тіл - ұлттың жаны.pdf
Асилова А.С. Скопу 2016.pdf
Асилова А.С. Скопус 2018.pdf
Асилова А.С. Инвестиция 1.pdf
Асилова А.С. Инвестиция 2.pdf
Асилова А.С. Инвестиция 3.pdf
Супугалиева Г.И. Вестник -5 КАЗНУ 2017 (1).pdf
Супугалиева Г.И. Вестник-6 КазНУ 2017.pdf
Супугалиева Г.И. Еуразиялық экономикалық интеграциядағы инвестицияның рөлі Инвестицияның рөлі.pdf
Супугалиева Г.И. Статья Туран вестник.pdf
Супугалиева Г.И. ТАПСЫРМАЛАР ЖИНАГЫ АНБ.pdf
Супугалиева Г.И. Уч пособие ЗФР каз.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 10.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 413-2271-1-PB.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 3)Business Theory and Practice. – 2015.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 4)ВестнТуран№2_2015.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 5)Вестник КазЭУ №4-2015.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 6)ВестнТуран№4_2015.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 7)Вестник КазЭУ №6_2015.pdf
Ердавлетова. Ф.К. Yerdavletova. ISTIE_Template.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 8)ЭкиСтат №1_2016.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 9) Вестник КазЭУ № 1_2016.pdf
Ердавлетова. Ф.К. 11)Вестник КарГУ №3_2016.pdf
Ердавлетова. Ф.К. МЭГИ), 2017.pdf
Ердавлетова. Ф.К. ICARSS-2019-Ердавлетова Ф.К..pdf
Жунисова Г.С. вестник 6.pdf
Жунисова Г.С. 9_683_Hajek Petr et al..pdf
Кыздарбекова А.С. DIGITAL ECONOMY 2020.pdf
Кыздарбекова А.С. Конференция Бобек 2019.pdf
Кыздарбекова А.С. Конференция Бобек 2020.pdf
Кыздарбекова А.С. Конференция Украина 2020.pdf
Кыздарбекова А.С. ANALYSIS OF BUSINESS MODELS 2019.pdf
Кыздарбекова А.С. Implementation of Digital Transformations