Құжаттар

Онлайн оқыту мен сессияның ережелері мен нұсқаулықтары:

бакалавр онлайн защита каз.pdf

Универ тест с прокт (каз).pdf

Восстановить логин (каз).pdf

Инструкция Окулык (ППС) каз нов.pdf

Академиялық саясат бойынша құжаттар

 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. Докторантура (ғылым докторларын дайындау жүйесі). ҚР МЖМББС (мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты).

 Қашықтықтан білім беру технологиясының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

 Ақпараттық технология. Электронды баспа (МЖМББС 2005)

 ҚР ЖООдағы академиялық ұтқырлық концепциясы

 Студент туралы ереже

 Студентінің ар-намыс кодексі

 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Магистратура

 Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері

 Магистр дайындаудың мазмұны мен деңгейіне сай қойыдатаын талаптар

 Қабылдаудың қағидалары

 Жоғары оқу орындарында білім алушылардың аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау Ағымдағы бақылау жүргізудің типтік ережелері

 Білім беру қызметі

 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатының негізгі ережелері

 

 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ құжаттары

 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де атаулы шәкіртақы тағайындау тәртібі туралы ереже

 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелері

 Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелері

 Кәсіби білім беру бағдарламаларын бағалаудың әдістемелік ұсыныстары

 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелері

 Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелері

Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдаланып оқытуды ұйымдастыру қағидалары

Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру ережелері

Бакалавриатта кәсіби тәжірибені ұйымдастыру ережесі

Магистранттар мен докторанттардың кәсіби тәжірибені ұйымдастырудың ережелері

Академиялық ұтқырлық туралы ереже

Эдвайзер туралы ереже

Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің ғылыми-әдістемелік кеңесі туралы ереже

Редакциялық-баспа кеңесі туралы ереже

Факультеттің әдістемелік бюро қызметінің ұйымдастырылуы мен қызметі туралы ереже

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеу ережелері

Бакалавриат мамандықтарындағы пәндердің негізгі оқу бағдарламаларын әзірлеу және рәсімдеу ережелері

Ғылыми-зерттеу жұмыс нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу туралы ереже

Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережелері

Магистратурадағы курстық жумыс туралы ереже

Магистрлік диссертация туралы ереже

Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетіндегі электронды оқулықты жобалаудың ережелері

Қашықтықтан оқыту курсының оқу-әдістемелік кешенін құрастырудың ережелері

Diploma supplement еуропалық үлгідегі дипломға қосымшаны жасау және беру туралы әдістемелік ұсыныстар

ОЖСБ пәндері бойынша тестілік тапсырмалар жинағын құрастыруға қойылатын жалпы талаптар

Жас оқытушылар мектебі туралы ереже

Үздік оқу басылымы байқауының ережелері

Қорытынды бақылау (емтихан сессиясын) жүргізудің ережелері

Оқу сабақтарына бақылау жүргізудің тәртібі

Профессорлық-оқытушы құрамының жүктемесін жоспарлау және есепке алу

 

Әдістемелік ұсыныстар

Ағымдағы және аралық бақылауды ұйымдастырудың әдістемелік ұсыныстары

Кәсіби білім беру бағдарламаларын сараптаудың әдістемелік ұсыныстары

Оқыту сапасын бағалаудың әдістемелік ұсыныстары