Академикалық саясат

 1. Жаңа Қазақстанның білім және ғылым форпосты
 2. 1.1. Университет миссиясы

  1.2. ҚазҰУ тарихы

  1.3. Университетті аккредиттеу және рейтингтер

  1.4. Даму стратегиясы

  1.5. Университет құрылымы және басқару жүйесі

  1.6. Al-Farabi University - SMART CITY

  1.7. Біздің профессорлық оқытушылық құрам

  1.8. Болон үдерісі бойынша студенттік бюро

  1.9. Халықаралық ынтымақтастық

 3. ҚазҰУ-дың Академиялық саясаты
 4. 2.1. Академиялық саясаттың мақсаты мен міндеттері

  2.2. Академиялық саясат принциптері

  2.3. Академиялық саясат қоры

  2.4. Академиялық комитет (ғылыми-әдістемелік кеңес)

  2.5. Білім беру сапасы бойынша факультет комитеті

  2.6. Құжаттарды қабылдау және жоғары білім беру бағдарламасына білімалушыларды қабылдау (бакалавриат)

  2.7. Құжаттарды қабылдау және білім алушыларды жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдау (магистратура, докторантура)

  2.8. Академиялық білім беру бағдарламасы

  2.9. Оқытудың күтілетін нәтижелері

  2.10. Кредиттік оқыту технологиясы

  2.11. Білім беру үдерісін жоспарлау (академиялық күнтізбе)

  2.12. Пәндерге тіркеу және жеке оқу жоспарын қалыптастыру

  2.13. Оқу сабақтарына қатысу

  2.14. Білім алушының өзіндік жұмысы

  2.15. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу (тәжірибелік-зерттеу) жұмыстары

  2.16. Білім алушының оқу жетістіктерін бақылау

  2.17. Оқыту нәтижелерін бағалау, апелляция, емтихандарды қайта тапсыру

  2.18. Кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру және өту

  2.19. Түлектерді жұмыспен қамту

  2.20. Академиялық ұтқырлық және кредиттерді қайта есептеу

  2.21. Қорытынды аттестаттау

  2.22. «Қазіргі заманғы қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды ұйымдастыру және өткізу

  2.23. Білім алушыларды университеттен шығару және академиялық демалыс беру

  2.24. Курстан курсқа ауыстыру, қайта және қосымша оқыту

  2.25. Білім алушылардың контингентіне ауыстыру және қайта қабылдау

  2.26. Бос білім гранттарына ауысу

  2.27. Мемлекеттік стипендияны тағайындау тәртібі

  2.28. Оқу және тұру төлемі

  2.29. Білім беру үдерісінің транспаренттілігі

  2.30. Академиялық адалдық ережелері

  2.31. Кері байланыс

  2.32. Білім беру сапасына кепілдік жүйесі

  2.33. Глоссарий

  2.34. Пайдалы ақпарат