Университеттегі СҒЗЖ ұйымдастыру құрылымы

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ - ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (СОЗЖ, СҒЗЖ, МҒЗЖ, ДҒЗЖ)

       Мақсаты: елдің бәсекеге қабілетті кадрлық әлеуетін құру мақсатында Қазақ ұлттық университетінің студенттері мен жас ғалымдарының ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет сапасын арттыру.

      Міндеттері:

 • Қазақ ұлттық университетінде (ғылыми-зерттеу институттары, кафедралар) студенттер мен жас ғалымдар үшін тиімді ғылыми ортаны құру; 
 • Студенттерді зерттеуде жаңа әдіснамалық және құзыреттілік тәсілдерді жетілдіру және дамыту. 
 • Студенттердің ғылыми зерттеулерін дамытудың стратегиялық жоспарын жүзеге асыруда мүмкіндік беретін нәтижелерге қол жеткізу

       Осы мақсаттарға жету үшін келесі міндеттер орындалу қажет:

 • оқу үрдісінде студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және жоспарлау;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу арқылы студенттердің білім беру материалдарын тереңірек және шығармашылық дамытуына ынталандыру 
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарының маңызды бөлігі ретінде студенттерді іргелі, қолданбалы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға қатысуға тарту;
 • студенттердің оқудан тыс түрде өткізілген ҒЗТКЖ нысандарына қатысуы;
 • ғылым мен техниканың ең маңызды жетістіктерінің оқу үрдісіне интеграциялануы, кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары мен дамуының нәтижелері (оқытушылар мен студенттер бірлестіру нәтижесінде);
 • магистратурада және докторантурада қосымша білім алуға талантты жастардың ең тиімді кәсіби таңдауын қамтамасыз ету, университет пен еліміздің кадрлық резервін қалыптастыру.
                                          Университетте СҒЗЖ ұйымдастыру құрылымы
нирс_kaz