Географиялық зерттеулер және қосымша кәсіби білім беру орталығы

 

«Географиялық зерттеулер және қосымша кәсіби білім беру» орталығы 2016 жылдың 26 желтоқсанда Университеттің Ғылыми Кеңесі № 4 шешімі негізінде кәсіпкерлік қызмет атқаратын заңды тұлғанының білімінсіз, шаруашылық келісімдер негізінде география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасында құрылымдық бөлім ретінде құрылады.

Орталықтың орналасу жері ГУК – 6 219 аудитория, география және табиғатты пайдалану факультеті, байланыс әл-Фараби даңғылы 71, ГУК – 6, тел: 2211488, e-mail: geocentre@gmail.com 

Орталық директоры – г.ғ.д., профессор Нүсіпова Гүлнар Нұрмұхамедқызы.

Орталық қызметінің мақсаттары:

- ғалымдардың, ПОҚ және кафедраның оқушы құрамының жиналған ғылыми-зерттеушілік мүмкіндіктерін заңды және жеке тұлғамен, бизнес-құрылымдармен, өнеркәсіптік және Қазақстан Республикасының басқа да кәсіпорындармен шаруашылық шарт құру арқылы орындау, сонымен қатар шетел ЖОО ғылыми жобалар құрастыру;

- мектеп мұғалімдерінің, Қазақстан Республикасының ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру, география пәні бойынша мектеп оқушыларын БҰТ, КТ, ғылыми жобалар конкурстарына, республикалық және халықаралық олипмиадаларға география пәні бойынша даярлау.

Орталықтың қызмет ету мәні ғылыми-зерттеушілік/ғылыми-білім жұмыстардың, консалтингтік және басқа да қызметтердің келесі негізгі бағыттар бойынша орындалуы:

- мектеп мұғалімдерінің география пәні бойынша біліктілігін арттыру;

- Қазақстан Республикасы ЖОО-ның оқытушыларының география бойынша біліктілігін арттыру

- мектеп оқушыларын география бойынша республикалық және халықаралық олимпиадаларға даярлау;

- мектеп оқушыларын география пәні бойынша ҰБТ, КТ дайындау;

- мектеп оқушыларының ғылыми жобаларына жетекшілік ету және экспертиза;

- шетелдік оқу орындарымен ғылыми жобалар орындау;

- Жібек жолын зерттеу;

- Қазақстанның тұрақты дамуын (қатты тұрмыстық қалдықтар, әлеуметтік-демографиялық даум, жер ресурстарын басқару) зерттеу.

Қойған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет:

- Қазақстанның мектеп мұғалімдері үшін вебинарлар, семинарлар және ЖАОК өткізу;

- география пәні бойынша оқу-методикалық кешендермен мұғалімдерді және оқушыларды қамтамасыз ету;

- география бойынша Қазақстанның ЖОО-ның оқытушыларына семинарлар мен шеберлік сабағын ұйымдастыру;

- мектеп оқушыларын республикалық және халықаралық олимпиадаларға дайындау және оқыту (қиын географиялық есептерді шешу, оқу-далалық тәжірибені ұйымдастыру, кәсіби даярлау, т.б.);

- география бойынша мектеп оқушыларына дайындық курстарын және ҰБТ мен КТ-ға жеке оқытуды ұйымдастыру;

- Қазақстан оқушыларының ғылыми жобаларын ұйымдастыру және сараптау;

- шетелдік үздік оқу орындарымен оқытушылық құрамның ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру.

Атқарылатын қызметтер тізімі:

1) мектеп және ЖОО оқытушылары үшін «Географияның өзекті мәселелері» біліктілікті арттыру курсын ұйымдастыру және өткізу (ақпараттық хат)

2) «ГАЖ және геоинформатика» біліктілікті арттыру курсын ұйымдастыру және өткізу (ақпараттық хат)

3)РХДУ-ның жергілікті экономика кафедрасы және экономикалық география факультетімен бірлесіп мектеп және жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін «Жаңа экономикалық география. (география курсы бойынша оқыту әдістемесі және құрылымы. Тереңдетілген деңгей)» » біліктілікті арттыру курсын ұйымдастыру және өткізу (ақпараттық хат)

Қазақстан Республикасының облыстық білім басқару органдарымен, гимназиялармен, лицейлармен, жалпы білім беретін мектептермен келісім-шарт негізінде мектеп оқушыларын ҰБТ мен КТ, ғылыми жобалар конкурсына, география пәні бойынша республикалық және халыхаралық олимпиадаларға дайындау.

 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРООН В РК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФАКУЛЬТЕТА ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ПО ВЕДЕНИЮ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ ОПУСТЫНИВАНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

 

С 4 по 6 октября 2017 года в КазНУ им. аль-Фараби прошел обучающий семинар для специалистов факультета географии и природопользования по ведению космического мониторинга процессов опустынивания и деградации земель в рамках проекта «Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий», осуществляемого при поддержке ПРООН и финансируемого ГЭФ и Правительством Республики Казахстан.

Задачей семинара была подготовка специалистов факультета географии и природопользования к применению в учебном процессе и в научных исследованиях преподавателей методики космического мониторинга процессов опустынивания и деградации земель на примере Арало-Сырдариинской и Иле-Балхашской проектных территорий и работе с геопорталом http://geomonitoring.kz  

На открытии семинара присутствовали эксперт по экологическому

мониторингу биоразнообразия и экосистем проекта ПРООН в

РК Таукенов Т.Р., специалисты ТОО «Казахстанское агентство ГИС и ДЗ»

Светлаков В.Р., Скороходова О.С., Цычуева Н.Ю., Кубицкий Д.С., Рысмахан

Г.Б. и декан факультета географии и природопользования д.г.н.,

профессор Сальников В.Г., заведующая кафедрой географии, землеустройства

и кадастра д.г.н., профессор Нюсупова Г.Н., заведующая кафедрой

картографии и геоинформатики – д.т.н., профессор Касымканова Х.М., а также

преподаватели, докторанты и магистранты факультета.

Во время повышения квалификации   50 преподавателей, докторантов и магистрантов были обучены методике и обеспечены программными материалами по ведению космического мониторинга процессов опустынивания и деградации земель в проектных территориях. Было очень интересно, информативно и продуктивно. По завершению семинара для учебных целей факультета были подарены атласы функционального зонирования Балхашского, Казалинского и Аральского районов в количестве 108 штук на казахском и русском языках. Всем слушателям были вручены сертификаты о повышении квалификации.