Ғылыми жобалар мен зерттеулер

№ п/п Бағыт
Жобаның аты
Жоба жетекшісі
Мерзімі
Байланыс
1 Машина жасау және энергетика Гетеродинамикалық инверт құрылымы бар тиімді жұқа қабатты перовскитных күн батареяларын қалыптастыру және тұрақтандыру Таурбаев Т.И. 2018-2020 taur@physics.kz
2 Машина жасау және энергетика Энергия тиімділігі және қоршаған ортаға әсер ету жағдайында модульдік ағындық құрылғылардан газ қоспаларын бөлуге арналған технологиялық негізді дамыту Косов В.Н. 2018-2020 kosov_vlad_nik@list.ru
3 Машина жасау және энергетика Энергетикалық жинақтаушы заттар мен энергетикалық газ өндіру үшін қатты отындарды кешенді өңдеу Устименко А.Б. 2018-2020 ust@physics.kz
4 Машина жасау және энергетика Ұзақ мерзімді жоғары температуралық сынақтар HTGR негізгі материалдар Чихрай Е.В. 2018-2020 chikhray@physics.kz
5 Машина жасау және энергетика Шахтер ЖЭС-інен күлді көмірді пайдаланып зиянды газ және газ шығарындыларын азайту мақсатында OFA-технологияларды («өткір» жарылыс технологиясын) енгізу
Аскарова А.С. 2018-2020 Aliya.Askarova@kaznu.kz
6 Машина жасау және энергетика  Радиациялық және жылу жүктемелерінің интрамералды материалдарға әсері және термоядролық энергетикалық реакторларда плазмалық сым болған жағдайда шаңды пайда болуы Рамазанов Т.С. 2018-2020 ramazan@physics.kz
10 Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар, жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер  Көпкомпонентті газ қоспаларында диффузия кезінде арнайы режимдер мен кеңістіктік уақытты конвективтік құрылымдардың пайда болуы
Косов В.Н., Мухамеденкызы В. 
2018-2020 kosov_vlad_nik@list.ru
11  Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар, жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер  Астрофизикалық және термоядролық қосымшалар үшін ауыр иондардан туындаған кулон тосқауылына жақын энергиялардағы протон тасымалының шеткі ядролық реакцияларын зерттеу  Буртебаев Н.
2018-2020
burteb@inp.kz
12 Машина жасау және энергетика Көміртекқұрамды қалдықтардан (КҚҚ) энергетикалық синтез-газ өңдеудің плазмалы технологиясы Устименко А.Б. 2015-2017 ust@physics.kz
13 Машина жасау және энергетика VPE GaAs аса таза эпитаксиалды қабат негізінде жылдам нейтрондар детекторын әзірлеу және олардың сипаттамаларын зерттеу Бүртебаев Н. 2015-2017 burteb@inp.kz
14 Машина жасау және энергетика Жоғары температуралы газдық реактор (ВТГР) реакторында апатты жағдайлар кезінде химиялық активті газдардың пайда болу процесін зерттеу Шестаков В.П. 2015-2017 chikhray@physics.kz
15 Машина жасау және энергетика Инерциалды термоядролық синтездің күрделі құрамды тозаңды плазмасының қарапайым үрдістері мен оптикалық қасиеттері Жұмағұлова Қ.Н. 2015-2017 dzhumagulova.karlygash@gmail.com
16 Машина жасау және энергетика Тозаң түзілу процесстерінің және қабырға маңындағы тозаңды плазманың термоядролық энергетикалық реактордың жұмыс істеу режиміне әсер Рамазанов Т.С. 2015-2017 ramazan@physics.kz
17 Машина жасау және энергетика Төменгі температураларда сумен сұйылтылған ортадағы метан гидраты клатраттарының түзілу процестерін теориялық және эксперименттік зерттеу Дробышев А.С. 2015-2017 Andrei.Drobyshev@kaznu.kz
7 Машина жасау және энергетика 1 кВт қуатына ие болатын жылу және электр энергиясының автономды каскадты күн генераторын құрастыру   Лаврищев О.А. 2015-2017 lavr@physics.kz
8 Машина жасау және энергетика Конвективті диффузия әдісімен көмірсутекті газ қоспаларын қасиеттері берілген компоненттерге бөлетін құрылғы дайындау   Косов В.Н. 2015-2017 kosov_vlad_nik@list.ru
9 Машина жасау және энергетика ЖЭС-ның энергетикалық қазандықтарында Қазақстандық төменгі сұрыпты көмірлерді тиімді және экологиялық таза жағудың энергия үнемдейтін технологияларын жасау   Асқарова Ә.С. 2015-2017 Aliya.Askarova@kaznu.kz
10 Машина жасау және энергетика Органометаллдық перовскиттерге негізделген жаңа жоғары эффективті күн элементтерін дайындау және зерттеу   Таурбаев Т.И. 2012-2014 taur@physics.kz
11 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу Конструкциялық материалдарда аса қатты және қорғаныс беттерді алу технологиясы   Ғабдуллина А.Т. 2015-2017 a_gabdullina@mail.ru
12 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу Көпсалалы қолданыстарға арналған нанокөміртекті материалдар мен композиттерді алу технологиясын жасау   Чихрай Е.В. 2015-2017 chikhray@physics.kz
13 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу Жақсартылған коррозияға қарсы қасиеттерімен хром-ақ күйелі наноқұрылымды композициялық жабындарды алудың үнемді технологиясын дайындау   Яр-Мухамедова Г.Ш. 2015-2017 gulmira-alma-ata@mail.ru
14 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу Ғарыш сәулелерінің нейтрондары және мюондары арқылы топырақ ылғалдылығы, қардағы ылғалдылық қоры және мұздықтардың абляциясын зерттеу   Оскомов В.В. 2015-2017 lvcl@mail.ru
15 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар Кеңжолақты сымсыз жүйелер үшін көп диапазонды фракталды антеннаны құру   Иманбаева А.К. 2015-2017 akmaral@physics.kz
16 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар Заманауи математикалық әдістер арқылы эксперименттік мәліметтерді және компьютерлік модельдеудің нәтижелерін өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастыру   Асқарулы Ә. 2015-2017 adil1_1@mail.ru
17 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар Инерциялық термоядролық синтездегі тығыз плазманың қасиеттерін моделдеу, визуализациялау бойынша ақпараттық-бағдарламалық кешен жасақтау   Қоданова С. К. 2015-2017 kodanova@mail.ru
18 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар Өзқауым электронды элементі бар нейрондық торларды құру   Жаңабаев З.Ж. 2015-2017 sayataktanov@mail.ru
19 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар Вакуумды технологиялық құрылғыға интелектуалды роботталған жүйені жасау   Жүкешов А.М. 2015-2017 zhukeshov@physics.kz
20 Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар Ғылыми тәжірибелер үшін мәліметтерді жинақтаушы бағдарламалық-техникалық кешен   Оскомов В.В. 2015-2017 lvcl@mail.ru
21 Елдің зияткерлік әлеуеті Гравитациялық өрістердегі айналмалы ауқымды денелердің қозғалысы   Әбишев М.Е. 2015-2017 abishevme@mail.ru
22 Елдің зияткерлік әлеуеті Метан криоконденсаттарының жұқа үлдіріндегі спиндік конверсия және спин-фонондық өзара әрекеттесу процестерін эксперименттік зерттеу және компьютерлік модельдеу   Дробышев А. С. 2015-2017 Andrei.Drobyshev@kaznu.kz
23 Елдің зияткерлік әлеуеті Жеңіл ядролардың негізгі және қозған күйлерінің гало-құрылымының табиғатын және ядролық процесстердегі көрінуін зерттеу   Жүсіпов М.А. 2015-2017 zhkulyana@mail.ru
24 Елдің зияткерлік әлеуеті Аралық энергиядағы p±-мезондардың 1р-қабыршықты нейтроныбасым ядролармен Глаубердің диффракциялық теориясында әсерлесуін зерттеу   Имамбеков О. 2015-2017 onlas@mail.ru
25 Елдің зияткерлік әлеуеті Күрделі ағыншалық ағыстарда жылутасымалдау және жылумассаалмасу мәселелерін зерттеу   Исатаев С.И. 2015-2017 Muhtar.Isataev@kaznu.kz
26 Елдің зияткерлік әлеуеті Жұлдыздық материядағы ядролық реакциялар мен процестерді талдау және зерттеу   Такибаев Н.Ж. 2015-2017 takibayev@gmail.com
27 Елдің зияткерлік әлеуеті Тығыз кулондық жүйелердің динамикалық және оптикалық қасиеттерін зерттеу   Архипов Ю.В. 2015-2017 Yuriy.Arkhipov@kaznu.kz
28 Елдің зияткерлік әлеуеті Шекті өлшемді бөлшектермен тозаңды плазманың статистикалық қасиеттерінің өзіндік келіскен моделіпылевой плазмы с частицами конечных размеров   Давлетов А.Е. 2015-2017 Askar.Davletov@kaznu.kz
29 Елдің зияткерлік әлеуеті Күрделі құрамды магнитоактивті плазманың қасиеттерін компьютерлік моделдеу   Жұмағұлова Қ.Н. 2015-2018 dzhumagulova.karlygash@gmail.com
30 Елдің зияткерлік әлеуеті Террагерцтік және радио диапазонындағы прецизиондық оптикалық сағаттарды жасау үшін ең қарапайым молекулаларды зерттеу   Жауғашева С.А. 2015-2017 sazh_74@mail.ru
31 Елдің зияткерлік әлеуеті Бөлшектердің өзара әрекеттесуінің модельдері және идеалды емес плазманың қасиеттері   Рамазанов Т.С. 2015-2017 gabdullin@physics.kz
32 Елдің зияткерлік әлеуеті Инновациялық іс-әрекетке ЖОО оқытушыларын мотивациялау жүйесін құру   Мурзағалиева А.Ғ. 2015-2017 altair.73@mail.ru
33 Елдің зияткерлік әлеуеті Наноөлшемді халькогенидты жартылай өткiзгiштерiндегі электрлік жад эффектісін басқарудың іргелі физикалық негіздері   Приходько О.Ю. 2015-2017 Oleg.Prikhodko@kaznu.kz
34 Елдің зияткерлік әлеуеті Жалпы салыстырмалық теориясында температура мен айналуды есепке алып ақ ергежейлі жұлдыздарды зерттеу   Бошқаев Қ.А. 2015-2017 kuantay@mail.ru
35 Елдің зияткерлік әлеуеті Автотербелмелі жүйе кластеріндегі бейсызықтық әсерлерді зерттеу   Медетов Б. 2015-2017 bm02@mail.ru
36 Елдің зияткерлік әлеуеті Микро және нано өлшемдердегі бөлшектерді басқару әдісін жасақтау мақсатында төменгі температурадағы комплексті плазманың қасиеттерін зерттеу   Коданова С. К. 2015-2017 kodanova@mail.ru
37 Елдің зияткерлік әлеуеті Мультикварктік күйлер және олардың кварктардың ковариантты моделіндегі ыдыраулары   Нұрбақова Г. 2015-2017 bekbaev-askhat@mail.ru
38 Елдің зияткерлік әлеуеті Бариондардың сирек ыдырауларының негізгі сипаттамаларын және дибариондық жүйелердің қасиеттерін зерттеу   Нұрбақова Г. 2015-2018 bekbaev-askhat@mail.ru

 

Ғылыми жобаның бағыты

Жобаның атауы

Жобаның жетекшісі

Мерзім

Байланыстар

1

Энергетика


Фуллеренді синтездеу және сутегіні сақтау мақсатында оған ендіру технологиясы

Габдуллин М.Т.

2013-2015 жж.

gabdullin@physics.kz

2

Энергетика

Эффективтілігі 16-17% нанокеуек кремний тотығымен тұрақтандырылған кремний күн элементін құрастыру және зерттеу

Диханбаев К.К.

2013-2015 жж.

dkadyrjan@mail.ru

3

Энергетика

Сыртқы өрістегі гетероэпитаксиалды көміртектік қабықшаларды алу негізінің технологиясын жасау

Алиев Б.А.

2013-2015 жж.

aliyevb72@mail.ru

4

Өмір туралы ғылым

Өкпе қатерлі ісігі ауруының дамуына қатысатын гендер экспрессиясының реттелуіндегі МicroRNA

Иващенко А.Т.

2013-2015 жж.

a_ivashchenko@mail.ru

5

Елдің зияткерлік потенциалы

Жартылай өткізгіштік нанокристалдардың ансамбльдердегі сызықты және бейсызық оптикалық құбылыстары

Таурбаев Т.И.

2013-2015 жж.

taur@physics.kz

6

Елдің зияткерлік потенциалы

Композитті наноқұрылымды метаматериалдардағы сызықты емес құбылыстар

Давлетов А.Е.

2013-2015 жж.

askar.davletov@kaznu.kz

7

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар

Көп өлшемді мәліметтер мен табиғаты түрліше уақыттық қатарларды талдауға кванттық есептеулер алгоритмдерін бейімдеу

Кусаинов А.С.

2013-2015 жж.

arman.kussainov@gmail.com

8

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Сутегі аккумуляторлары және химиялық ток көздері үшін наноқұрылымды материалдарды алу және сутегімен байыту

Габдуллин М.Т.

2013-2015 жж.

gabdullin@physics.kz

9

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Оптоэлектроника жүйесі үшін A2B6 жартылай өткізгішінің кванттық нүктелері бар sio2/si жүйесі негізінде жарық шағаратын құрылымдардың түзілуінің физика-технологиялық процесін жасап шығару

Тогамбаева А.К.

2013-2015 жж.

altynay.togambayeva@kaznu.kz

10

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Плазма-тозаңды орталардағы функционалды наноқұрылымды материалдарды алу және түрлендіру

Рамазанов Т.С

2013-2015жж.

ramazan@physics.kz

11

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Микро- және оптоэлектроника және электромагниттік сәуле шығарудан қорғану үшін наноқұрылымды полимерлердің негізінде жаңа композитті материалдарды жасап шығару және зерттеу

Абдуллин Х.А.

2013-2015 жж.

kh.a.abdullin@mail.ru