Ғылыми жобалар мен зерттеулер

Факультет ғалымдарының 2018-2020 жж. жүзеге асыратын ғылыми жобалары

 

Жоба тақырыбы

Жетекшісі

Электрондық адресі

1

Натрий-иондық батареяларға арналған жаңа интеркаляциялық материалдар

Курбатов Андрей Петрович

kurbatovap@gmail.com

2

Өндірістік металдарды коррозиядан ингибиторлық және полимерлік нанокомпозитпен қорғау

Буркитбаева Бибисара Джальмухамедовна

Bibisara.Burkitbaeva@kaznu.kz

3

Ауылшаруашылық дақылдарының шығымдылығын арттыру және топырақтың қалпына келтіретін экологиялық қауіпсіз және ұзақ мерзімді агропрепараттар жасау

Нечипуренко Сергей Витальевич

nechipurenkos@mail.ru

4

Экономикалық тиімді «жасыл» экологиялық мониторинг үшін талдау әдістерін, материалдар мен жабдықтарды әзірлеу

Кенесов Булат Нурланович

bkenesov@cfhma.kz

5

Қазақстанның көмірлерінен табиғи гуминді заттар негізінде жаңа көп мақсатты композиттік материалдарды жасау

Серикбаев Базарбай Алибаевич

Bazarbay.Serikbayev@kaznu.kz

6

Аккумуляторлардың металл литий анодтарының қанағаттанарлықсыз цикл сипатын зерттеу

Курбатов Андрей Петрович

kurbatovap@gmail.com

7

Биологиялық ыдырайтын тамақ орамасын алу және жобалау технологиясын жасау

Тажибаева Сагдат Медербековна

Sagdat.Tazhibaeva@kaznu.kz

8

Аса критикалық орта негізіндегі «жасыл» технологиялар

Наурызбаев Михаил Касымович

nauryzbaev@cfhma.kz

9

Монтмориллониттен нано және микрогин алу технологиясын жасау

Мусабеков Куанышбек Битуович

Kuanyshbek.Musabekov@kaznu.kz

10

Термотөзімді және тұзға төзімді наноқұрылымды поликомпозиттермен Қазақстанның мұнай кенорындарының мұнай бергіштігін арттырудың интегралды коллоидтық-химиялық технологиясын жасау

Оспанова Жанар Бесембаевна

Zhanar.Ospanova@kaznu.kz

11

Нанокеуекті электродты материалдардың көмегімен асыл металдардың электрохимиялық концентрациясының әдісін жасау

Мансуров Зулхаир Аймухаметович

ZMansurov@kaznu.kz

12

Суды тазарту үшін диатомит негізінде наноқұрылымды материалдарды алу

Нажипкызы Меруерт

meruert82@mail.ru

13

Мультимолекулалық байланыстырғышпен стандартты емес көмірлерді қоңыр көмір брикеттерін дайындау технологиясын жасау

Тулепов Марат Изтлеуович

Marat.Tulepov@kaznu.kz

14

Катализатордың қабаты бар реактордағы көміртекті нанотрубка өндірісі және оларды электр жүйесінде қолдану

Смагулова Гаухар Толбаевна

smagulova.gauhar@inbox.ru

15

Органикалық ластағыштар мен тұздардан суды кешенді өңдеу үшін икемдіктің белгілі бір түрінің микро және нано-кеуекті мембраналарын өндіру

Султанов Фаиль Разифович

fail_23@bk.ru

16

Өсімдік материалының қалдықтарынан алынған наноұнтақты көміртекті материалдарына негізделген суперконденсаторларды жасау және өңдеу

Лесбаев Бақыт Тастанұлы

Lesbayev@mail.ru

17

Біріктірілген жалындардағы фуллерен және графен элементтерінің кеуектік бөлшектерін қалыптастыру механизмдерін эксперименттік және сандық зерттеу және олардың синтезі үшін бақыланатын әдісті жасау

Лесбаев Бақыт Тастанұлы

Lesbayev@mail.ru

18

Коксты өндіру үшін ауыр мұнай қалдықтарын деметализациялау және күкіртсіздендіру технологиясын жасау

Оңғарбаев Ердос Калимуллаұлы

Erdos.Ongarbaev@kaznu.kz

19

Құрамында күкірті бар жаңа нанокомпозиттер мен препараттар алу технологиясын әзірлеу және апробациялау

Буркитбаев Мұхамбетқали Мырзабайұлы

Mukhambetkali.Burkitbayev@kaznu.kz

20

Металл сульфидтері және күкірт нанокомпозиттерінің (MeS@S; Me = Cd, Cu, Pb, Zn) механохимиялық және ерітіндідегі синтезі: қасиеттері және қолдану аясы

Буркитбаев Мұхамбетқали Мырзабайұлы

Mukhambetkali.Burkitbayev@kaznu.kz

21

Жаңа сирек жер бораттар: синтезі, кристалхимиялық ерекшеліктері, оптикалық қасиеттері

Уралбеков Болат Мұратұлы

Bolat.Uralbekov@kaznu.kz

22

Күкіртсіз нафталин, бензол және тетралин алу мақсатында Шұбаркөл кен орны көмірінің жартылай кокстелген таскөмір шайырының дистиллятты фракциясын гидрогенизациялық өңдеу

Смагулова Назым Тілеутайқызы

nazym.smagulova@kaznu.kz

23

Гидрогенизациялық үрдістерді қолдана отырып, көмірлі дистилляттардан төменкүкіртті дизель отынын алу технологиясын жасау

Қайырбеков Жақсынтай Қайырбекұлы

zh_kairbekov@mail.ru

24

Көмір және жанғыш тақтатастарды кешенді түрде термоөңдеу

Қайырбеков Жақсынтай Қайырбекұлы

zh_kairbekov@mail.ru

25

Жұқпалы аурулардың алдын алушы жоғары эффективті дизинфекциялау құралдарын алу технологияларын әзірлеу

Мылтықбаева Жаннұр Каденқызы

Zhannur.myltykbaeva@kaznu.kz

26

Жоғары эффективті кең спектрлі практикалық қолданыс мүмкіндігі бар функционалданған органикалық заттар мен материалдарды құру

Шайхутдинов Еренгайып Маликович

Rauash.Mangazbayeva@kaznu.kz 

27

Молекулалық информатика негізі ретінде интеллектуалды полимерлер қатысатын молекулааралық әрекеттесулердің нейрожелілік аспектілерін әзірлеу

Мун Григорий Алексеевич

mungrig@yandex.ru

28

Қазақстанда өсетін медициналық өсімдік ресурстарының табиғи биологиялық белсенді заттары құрамын химиялық және фармакологиялық зерттеу

Женіс Жанар

janarjenis@mail.ru

29

Қазақстанда өсетін фармакопеялық жабайы өсімдіктер негізінде жоғарыэффективті гельдер жасау және оларды кешенді зерттеу

Жусупова Галия Евентаевна

zhusupova@gmail.com

30

Қорғаныс-стимулдаушы құраммен тұқымдарды дражирлеуге арналған полимерлі гидрогельдерді алудың радиациялық-химиялық технологиясын жасау

Ирмухаметова Галия Серикбаевна

galiya.irm@gmail.com

31

Қала ауасын кондицирлеу (желдету) мен тазалаудың кешенді өз шығынын өзі өтейтін жүйе өндірісінің технологиясын құру

Мун Григорий Алексеевич

mungrig@yandex.ru

32

Тұрақты органикалық және бейорганикалық ластағыштардан және радионуклидтерден топырақ тазарту үшін фиторемедиация технологиясын күшейту технологиясы

Калугин Сергей Николаевич

kalugin_sn_org@mail.ru

33

Өсімдік шикізатынан алынған жаңа отандық препараттардың ғылыми негіздерін жасап, медицинаға, ауыл шаруашылығына ұсыну

Бурашева Гаухар Шахмановна

gauharbur@mail.ru