Ғылыми жобалар және зерттеулер

Химиялық физика және материалтану кафедрасының оқытушылары ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге белсенді қатысады. Кафедраның ғылыми жұмыстары негізінен жану проблемалары институтының базасында жұмыс істейді.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыптық жоспарлары

Ғылыми жобаның бағыттары

Жоба аты

Жоба жетекшісі

Жоба кезеңі

Байланыс

1

ҚР БҒМ ҒК

Шикізат пен өнімдерді терең өңдеу

Мем.тір. № 0113ҚР00538

Резина үгінділерін қосып, түрлендірілген мұнай битумдары асфальтобетондарын алу

Онгарбаев Е.К.

х.ғ.д., Профессор

2013-2015 жж.

Erdos.Ongarbaev@kaznu.kz

 

2

ҚР БҒМ ҒК.

Іргелі НИР,

Мем.тір. № 0112ҚР01136

Универсальді электромагнит реакторында құрамында хром бар токсинді қалдықтарды кешенді өңдеу

Акназаров С.Х.,

х.ғ.д., Профессор

2012-2014 жж.

Sestager.Aknazarov@kaznu.kz 

 

3

ҚР БҒМ ҒК . Ғылым дамуының әлеуеті: Мемлекеттің зияткерлік әлеуеті. Мем.тірк. № 0112ҚР02809

 

Органикалық заттың және көмірсутек шикізатының тотықтандыру механизмі. Морфологиялық құрылым қасиеттерінің және минералды элементтердің химиялық тепе теңдігінің қайта- қалпына келу.

Досжанов Е.О.

Ph.D. доктор

2012-2014 жж.

yerlan.doszhanov@kaznu.kz 

 

4

ҚР БҒМ ҒК

Мемлекеттің зияткерлік әлеуеті, Жаратылыстану ғылымдар саласындағы негізгі зерттеулер

Мем.тірк. № 011ҚР01141

Көміртек диоксидін қайта өңдеу үшін шыны қабаты негізінде аса тиімді катализаторларын өңдеу

 

Мансұров З.А.

х.ғ.д., Профессор

2012-2014 жж.

z.mansurov@kaznu.kz 

 

5

ҚР БҒМ ҒК. Мемлекеттің зияткерлік әлеуеті. Табиғи ғылымдар саласындағы негізгі зерттеулер,

Импульсті электроспиринг әдісімен наноматериалдарды синтездеу үрдісін өңдеу мен зерттеу

Алиев Е.Т.

т.ғ.к.

2013-2015 жж.

at_erhan@mail.ru

 

6

ҚР БҒМ ҒК.

Табиғи ғылымдар саласындағы негізгі зерттеулер,

Мем.тірк. 0112ҚРО1149.

Пиролиз режимінде және көмірсутектердің жану тәртінбінде нано өлшемді супергидрофобты көміртекті материалдар алу

Лесбаев Б.Т.

х.ғ.к.

2012-2014 жж.

lesbayev@mail.ru 

 

7

ҚР БҒМ ҒК.

Әлеует бойынша: Шикізатты және өнімді терең өңдеу

Мем.тір. № 0112ҚР01180 

ҚР Индерс кен орнының боратты кені негізінде композициялық материалдар алу

Абдулкаримова Р.Г.

х.ғ.д. доцент

2012-2014

ж.ж

Roza.Abdulkarimova@kaznu.kz

 

8

ҚР БҒМ ҒК. Мем.тірк. № 0112ҚРО1146

Металды оксидті бөлшектерді және жалында синтезделетін графенді қабықшаларды қолдану жолымен күн элементтерінің тиімділігін арттыру

Мансұров З.А.

х.ғ.д., Профессор

2012 – 2014 жж.

 

z.mansurov@kaznu.kz


 

9

ҚР БҒМ ҒК.

Шикізатты және өнімді терең өңдеу. Жаңа матеиалдарды алу технологиялары

Мем.тірк. № 0213ҚР02047

Көміртекті наноқұрылымды көп функционалды материалдарды алу Төлепов М.И. каф.мең., х.ғ.к. 2013-2015 жж.

Marat.Tulepov@kaznu.kz

 

10

ҚР БҒМ ҒК. Қолданбалы ҒЗЖ. Мем.тірк № 0112РК01144

Қан уытын элиминациялау үшін микро/мезокеуекті көміртекті материалды өңдеу

Жандосов Ж.М., х.ғ.к. 2012-2014 жж.

jandosovj@gmail.com

 

12

ҚР БҒМ ҒК. Қолданбалы ҒЗЖ. Мем.тірк № 0112РК02808

Гемоперфузияға арналған наноқұрылымды көміртекті адсорбенттер

Мансұров З.А.

х.ғ.д., Профессор

2012-2014 жж.

z.mansurov@kaznu.kz

13

ҚР БҒМ ҒК. Қолданбалы ҒЗЖ. Мем.тірк № 0015РК00855

Мұнайбитумды жыныстардан табиғи битумдарды асакризистік флюидті экстракциялау технологиясын әзірлеу

Онгарбаев Е.К.

х.ғ.д., Профессор


2015-2017 жж.

Erdos.Ongarbaev@kaznu.kz

14 ҚР БҒМ ҒК. Қолданбалы ҒЗЖ. Мем.тірк № 0115РК00847 Мұнайдың ауыр қалдықтарынан тотықтырылған битумдар алудың жаңа катализдік технологиясын әзірлеу

Аққазин Е.Ә.

х.ғ.к.

2015-2017 жж. erzhan.akkazin@kaznu.kz
15 ҚР БҒМ ҒК. Қолданбалы ҒЗЖ. Мем.тірк № 0115РК00854 Авариялық апаттардың нәтижесінде су бетіне төгілген мұнайды тазалаудың инновациялық технологиясын әзірлеу

Кудайбергенов К.К.

PhD доктор

2015-2017 жж.

kenes.kudaibergenov@kaznu.kz

16 ҚР БҒМ ҒК.  Нанокеуекті электродты материалдардың көмегімен асыл металдардың электрохимиялық концентрациясының әдісін жасау

Мансұров З.А.

х.ғ.д., Профессор

2018-2020 ж.ж.   z.mansurov@kaznu.kz 
17 ҚР БҒМ ҒК.  Кокстыөндіру үшін ауыр мұнай қалдықтарын деметализациялау және күкіртсіздендіру технологиясын жасау  Оңғарбаев Е.Қ.

х.ғ.д., Профессор

2018-2020 ж.ж.  z.mansurov@kaznu.kz 
18 ҚР БҒМ ҒК.  Мультимолекулалық байланыстырғышпен стандарты емес көмірлерді қоңыр көмір брикеттерін дайындау технологиясын жасау Төлепов М.И. каф.мең., х.ғ.к. 2018-2020 ж.ж.   Marat.Tulepov@kaznu.kz
19 ҚР БҒМ ҒК.  Өсімдік материалының қалдықтарынан алынған наноұнатқты көміртекті материалдарына негізделген суперконденсаторларды жасау және өңдеу

Лесбаев Б.Т.

х.ғ.к.

2018-2020 ж.ж.   lesbayev@mail.ru 
20 ҚР БҒМ ҒК.  Біріктірілген жалындардағы фуллерен және графен элементтерінің кеуектік бөлшектерін қалыптастыру механизмдерін эксперименттік және сандық зерттеу және олардың синтезі үшін бақыланатын әдісті жасау

Лесбаев Б.Т.

х.ғ.к.

2018-2020 ж.ж.   lesbayev@mail.ru 
21 ҚР БҒМ ҒК.  Суды тазарту үшін диатомит негізінде наноқұрылымды материалдарды алу

Нажипкызы М.

х.ғ.к.

2018-2020 ж.ж.   meruert82@mail.ru
22 ҚР БҒМ ҒК.  Катализатордың қабаты бар реактордағы көміртекті нанотрубка өндірісі және оларды электр жүйесінде қолдану

Смагулова Г.Т.

PhD доктор

2018-2020 ж.ж.   smagulova.gauhar@inbox.ru
23 ҚР БҒМ ҒК.  Органикалық ластағыштар мен тұздардан суды кешенді өңдеу үшін икемдіктің белгілі бір түрінің микро және нано-кеуекті мембраналарын өндіру PhD доктор 2018-2020 ж.ж.   fail_23@bk.ru
24 NATO Valorization of biomass waste into high efficient materials for CBRN protection

х.ғ.д.,проф. Мансуров З.А.

х.ғ.к., Керимкулова А.Р.

PhD. Азат С.

2019-2021 zmansurov@kaznu.kz