Құжаттар

Құжаттама Көру
1 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің академиялық саясаты
ҚазҰУ академиялық саясаты.pdf
2 ҚазҰУ студентінің ар-намыс кодексі
ҚазҰУ студентінің ар-намыс кодексі.docx
3 Магистрлік диссертация туралы ереже
положение о магистерской диссертации.doc
4 Магистратурада және докторантурада тәжірибе туралы ереже
положение о практике_в магистратуре и докторантуре
5 Магистратура мен докторантурада қорытынды аттестация туралы ереже положение об итоговой аттестации в магистратуре и
6 ҒЗЖ рәсімі процедура НИР.pdf
7 Шетелдік кеңесшімен меморандум МЕМОРАНДУМ С ЗАРУБЕЖНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ (f).doc