Ғылыми жобалар және зерттеулер

Ғылыми бағыт

Лабораторияның аты

Байланыстағы адам

Периоды

Мекен- жайы

Табиғи наноматериалдар негізінде сорбенттер мен композициялық материалдардың жаңа түрлерін алу

Байланыстырушы материалдар зертханасы

проф.Бүркітбаев М.М.

пр. Төлебаев Т.

2018-2020

Химия факультеті, Аль-Фараби к-сі. 71

 

Жасанды және табиғи радионуклидтермен ластанған территорияларды радиоэкологиялық зерттеу

Радиациялық экология зертханасы

проф. Бүркітбаев М.М., Ph.D. Матвеева И.В.

2018-2020

Химия факультеті, Аль-Фараби к-сі. 71

Табиғи фосфаттардың физико-химиялық қасиеттерін зерттеу

Фосфорлық тыңайтқыштар лабораториясы

Доцент Балғышева Б.Д.

2018-2020

Химия факультеті, Аль-Фараби к-сі. 71

Beikut.Balgysheva@kaznu.kz

Газ күйіндегі тастандыларды залалсыздандырудың электрохимиялық әдістерін жасау және кейбір металдардың бейорганикалық қосылыстарын синтездеу

Электрохимиялық және экологиялық зерттеулер зертханасы

проф. Баешова А.К.

2018-2020

Химия факультеті, Аль-Фараби к-сі. 71

azhar_b@bk.ru

 

Аумақтық және қолданбалы гидрохимия

Табиғи тұздар лабораториясы

проф. Романова С.М.

2018-2020

Химия факультеті, Аль-Фараби к-сі. 71

Sofya.Romanova@kaznu.kz

Замауи химияны оқытудың ғылыми –әдістемелік мәсәлелері

 

проф. Бекішев К.Б., доцент Ниязбаева А.И..

2018-2020

Химия факультеті, Аль-Фараби к-сі. 71

Almagul.Niyazbaeva@kaznu.kz

 

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары екіі бағыттарда жүргізіліп келеді.

а) заманауи педагогикалық технологиялардың әртүрлі аспектілерін дайындау және дамыту (жобалар әдісі, заманауи мектептерде оқытудың тұлғалы-бағытталған түрі, химия пәндерін экологизациялау, серіктестік технология элементтерін қолдану, «оқушының портфолиосын» құру арқылы химияны оқытудың әдістемемсін жетілдіру т.б.)

б) бүгінгі күнгі экологиялық мәселелерді шешудің химиялық, электрохимиялық әдістерін дайындау (мұнайгаз өндірісінің зиянды қалдықтары – күкіртті сутекті қайта қолданудың ғылыми негіздерін жасау, техногенді шикізаттарды табиғи минералды шикізаттарды кешенді өңдеу).

Сонымен қатар, қоршаған ортаның мониторингіне арналған іздену зерттеулері (сулы объектілердің сапасын анықтау, химия өндірісінің қалдықтарын өңдеу, ағызынды суларды тазарту, өндірістік кәсіпорындардың қауітілік категорияларын анықтау т.б.).

Ғылыми зерттеулер профессор, т.ғ.д.,. Баешова А.К., доцентер, х.ғ.к. Торегожина Ж.Р., Бейсембаева Л.К., Пономаренко О.И., Каримов А.Н. және басқаларбың жетекшілігімен жүргңзңлуде.