Ғылыми жобалар және зерттеулер

2018-2020

Жоба аты Жоба жетекшісі Мерзімі Байланыс
1

AP05130471 Интегралдық, жәй және интегралдық-дифференциалдық теңдеулер теориясындағы өзекті мәселелердің шешімі

Айсағалиев Серікбай Абдигалиевич, т.ғ.д., профессор
2018-2020
Serikbai.Aisagaliev@kaznu.kz 
2 AP05132615 Дербес туындылары бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімдерінің асимптотикалық орнықтылығын зерттеу және асимптотикалық сипаттауыштарын талдау
Алдибеков Тамаша Молдабекұлы, ф.-м.ғ.д, профессор
2018-2020
tamash59@list.ru
3

AP05131845 Дифференциалдық операторлардың шекаралық шарттарының идентификациясы

Жапсарбаева Лейла К., ф.-м.ғ.к., доцент
2018-2020
leylazhk67@gmail.com
4

AP05135365 Турбулентті әсерлесуші ағыстардың үлкен құйындарын модельдеуге арналған үзілісті Галеркин және Монте Карло әдістеріне негізделген жоғары-өнімді фильтрленген тығыздық функциясының 3D симуляторы

Калтаев Айдархан Жусупбекович, ф.-м.ғ.д, профессор
2018-2020
Aidarkhan.Kaltayev@kaznu.kz 
5 AP05132939 Жерді қашықтықтан бақылауға арналған серіктер топтамасының қозғалысын басқару жүйесін жобалау
Ракишева Зауре Баяновна, ф.-м.ғ.к., доцент
2018-2020
Zaure.Rakisheva@kaznu.kz 
6

AP05133516 Күн сәулесінің қарқындылығына байланысты ионосфераның E-қабатының біркелкі емес өзгерулер динамикасына электрон концентрациясының әсерінің үш өлшемді математикалық моделін жасау

Абдибекова Айгерим Уалихановна, PhD
2018-2020
Aygerym.Abdybekova@kaznu.kz
7

AP05134121 Жаратылыстанудағы кері және қисынды емес есептердің анықтаушылыққа байланысты сандық әдістер

Бектемесов Мактагали Абдимажитович, ф.-м.ғ.д, профессор
2018-2020
Maktagali.Bektemessov@kaznu.kz
8 AP05132496 Математикалық модельдеу әдістерімен ЖЭС және АЭС-тың жылулық және ластаушы шығарындыларының қоршаған ортаға және іргелес аймақтарға әсерін бағалау
Исахов Алибек Абдиашимович, доктор PhD, профессор
2018-2020
Alibek.Isakhov@kaznu.kz 
9 AP05132770 Өзендер мен каналдардың күрделі жүйесіндегі бөгет жарылу кезіндегі су басу аймақтарын, гидротехникалық апаттардың, толқындардың, салдарын және қоспаның тасымалын модельдеу Исахов Алибек Абдиашимович, доктор PhD, профессор 2018-2020 Alibek.Isakhov@kaznu.kz
10

AP05132743 Механикалық қасиеттері, жабуы және ұйытқу көздері күрделі болып табылатын деформацияланатын қатты орталардағы беттік толқындар өрісінің асимптотикалық модельдерін жасау және дамыту

Хаджиева Леля Азретовна, ф.-м.ғ.д, профессор 2018-2020 Lelya.Khajieva@kaznu.kz

2015-2017

Жоба аты Жоба жетекшісі Мерзімі Байланыс
 1 Экстремалдық есептер теориясын зерттеу (IIжартыжылдық) АйсағалиевС.Ә. 2015-2017

Serikbai.Aisagaliev@kaznu.kz

87055756509

2
Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің орнықты сипаттауыштарын талдау; Алдибеков Т.М. 2015-2017

tamash59@list.ru 87017477069

3
«Алгебралық құрылымдардың алгоритмдік және моделдер теориялық қасиеттері» ф.-м.ғ.д., профессор Бадаев С.А. 2015-2017 ж.  

Serikzhan.badaev@kaznu.kz

4
«Дифференциальдық теңдеулердің шекаралық теңдеулерінен туындаған сверткалар және сәйкес алгебралар». ф.-м.ғ.д., профессор Кангужин Б.Е. 2015-2017 ж.  

Baltabek.kanguzhin@kaznu.kz

5
Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарының бәсекелестік қабілетін көтерудің ғылыми-әдістемелік негіздері Мутанов Галымкаир Мутанович 2015-2017 rector@kaznu.kz
6
Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарындағы білім алудың кредиттік технологиясы негізінде білім траекториясын индивидуалды формалаудың интеллектуалды жүйесі Мутанов Галымкаир Мутанович 2015-2017 rector@kaznu.kz
7
Apertium платформасы базасында қазақ тілінен ағылшын, орыс тілдеріне машиналық аударудың құрама/ашық жүйелерін өңдеу Тукеев У. А. 2015-2017 Ualsher.tukeyev@kaznu.kz
8
Кластердің үшсекторлы экономикалық моделінің балансты өсуі үшін ресурстарды тиімді бөлудің математикалық әдістері мен алгоритмдерін өңдеу Мурзабеков Заинелхриет Нугманович 2015-2017 Murzabekov-zein@mail.ru
9
Микроканалдар мен кеуекті ортадағы екі фазалы сұйықтың ағысына беттік-актив заттардың әсерін тура сандық модельдеу көмегімен зерттеу Бекбауов Бахберген Ермекбаевич 2015-2017 bakhbergen.bekbauov@kaznu.kz
10
Жерді қашықтықтан барлайтын және ғылыми мақсаттағы кіші ғарыш аппаратының бағдарын басқару жүйесін жасау Ракишева Зауре Баяновна 2015-2017 Zaure.Rakisheva@kaznu.kz
11
Жерасты ұңғымалы шаймалау әдісі арқылы пайдалы компонентті өндіруді оптимизациялау үшін геотехнологиялық ақпаратты-модельдеуші кешен жасау Калтаев Айдархан 2015-2017 Aidarkhan.Kaltayev@kaznu.kz
12

Латентті жылу аккумуляторынан және ұңғымалы типтегі топырақты тік жылуалмастырушысы бар, жылу энергиясы аккумуляторынан тұратын гибридті күн жылу энергиясының жылуын жинақтаушысының зарядтау және разрядтау режимдерін жасау

Тунгатарова Мадина Советкалиевна 2015-2017 Madina.Tungatarova@kaznu.kz
13 Гуманоид типті роботтың жүріп өтуге қиын жер жағдайында орын ауыстыруы үшін  интеллектуалды робототехникалық жүйелердің реактивті навигациясын және қозғалысын адаптивті басқаруды жасау және зерттеу Ералиев Аблай Кабекович 2015-2017 ablay_e@mail.ru
14

Робототехникалық жүйелер мен механизмдердің беріктігін және қатаңдығын болжаудың аналитикалық теориясын жасау

Утенов Муратулла Умаралиевич 2015-2017 umu53@mail.ru
15

 Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач естествознания

Бектемесов М.А. 2015-2017 berdyshev@mail.ru
16  Нақты отындардың жануын сипаттайтын химиялық модельдердің автоматтандырылған генерациясы үшін бұлтты ақпаратты-есептеу жүйелерінің прототипін құру және теориялық негіздерін өңдеу Урмашев Б.А. 2015-2017  baydaulet.urmashev@gmail.com
17 Мұнай геофизика саласында суперкомпьютерлер үшін ірі параллельді сандық модельдерді құруды автоматтандыруға арналған параллельді ішкі бағдарламалар кітапханасын құру

т.ғ.д. Ахмед-Заки Д.Ж. (2015-2016)

Иманкулов Т.С. (2017)

2015-2017 Darhan_a@mail.ru

imankulov_ts@mail.ru

18   Әлсіз құрылымдалған деректерді өңдейтін интеллектуалды жоғары өнімді ақпараттық-талдамалы іздеу жүйесін құрастыру  Мансурова М.Е.  2015-2017   mansurova.madina@gmail.com

2015-2016

Жоба аты Жоба жетекшісі Мерзімі Байланыс
1

Халықаралық квалификациялық стандарттарға сәйкес ғылыми-зерттеу институттарымен бірлестігі және ЖОО-ның автономдылығы аясында жоғары оқу орнынан кейінгі білім сапасын арттыру механизмін өңдеу

Каруна Оксана Леонидовна
2015-2016 Oksana.Karuna@kaznu.kz
2 Экстремальды есептертеориясы бойынша зерттеу
Айсагалиев Серикбай Абдигалиевич
2015-2016 Serikbai.Aisagaliev@kaznu.kz
3

Кері және жаңылыс жаратылыстану есебтерін шешу сандық әдістері мен теориясы

Бектемесов Мактагали Абдимажитович
2015-2016 Maktagali.Bektemessov@kaznu.kz
4

Интегралды-дифференциалды бөлшектік операторлы гиперболалық, параболалық және аралас типтердегі классикалық емес теңдеулер үшін тура және кері есептер

Бердышев Авдумаулен Сулейманович
2015-2016
berdyshev@mail.ru
5 Алгебралық құрылымның алгоритмдік және теоретикалық-модельдік қасиеттері
Бадаев Серикжан Агыбаевич
2015-2016
Serikzhan.Badaev@kaznu.kz
6

Тура сандық моделдеу қолданылуындағы микроканалдар мен қуыс орталарда екі фазалық сұйықтықтың ағуында жеңіл желпі активті заттардың әсер етуін зерттеу

Бекбауов Бахберген Ермекбаевич
2015-2016
Bakhbergen.Bekbauov@kaznu.kz
7

Пайдалы құрамдас жерасты ұңғымалы шаймалау әдісімен өндіруді оңтайландыру дамыту геотехнологиялық ақпарат модельдеу кешені

Калтаев Айдархан 2015-2016
Aidarkhan.Kaltayev@kaznu.kz
8 Оңтайлы жұмыс жағдайлары мен суық климатқа қатысты күн жылу сорғы тікелей кеңейту орындау зерттеу
Калтаев Айдархан
2015-2016
Aidarkhan.Kaltayev@kaznu.kz