Ғылыми жобалар және зерттеулер

Аналитикалық, коллоидтық химия сирек элементтер технологиясы кафедрасының 2018-2020 жж гранттық және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру

жобалары

 

№№

Приоритет / Жоба тақырыбы

Жетекшісі

Контактылары

1

ЭМ «Натрий-иондық батареяларға арналған жаңа интеркаляциялық материалдар»

Курбатов Андрей Петрович

kurbatovap@gmail.com

2

РИПР «Өндірістік металдарды коррозиядан ингибиторлық және полимерлік нанокомпозитпен қорғау»

Буркитбаева Бибисара Джальмухамедовна

Bibisara.Burkitbaeva@kaznu.kz

3

РИПР «Ауылшаруашылық дақылдарының шығымдылығын арттыру және топырақтың қалпына келтіретін экологиялық қауіпсіз және ұзақ мерзімді агропрепараттар жасау»

Нечипуренко Сергей Витальевич

nechipurenkos@mail.ru

4

РИПР «Экономикалық тиімді «жасыл» экологиялық мониторинг үшін талдау әдістерін, материалдар мен жабдықтарды әзірлеу»

Кенесов Булат Нурланович

bkenesov@cfhma.kz

5

РИПР «Қазақстанның көмірлерінен табиғи гуминді заттар негізінде жаңа көп мақсатты композиттік материалдарды жасау»

Серикбаев Базарбай Алибаевич

Bazarbay.Serikbayev@kaznu.kz

6

РИПР «Аккумуляторлардың металл литий анодтарының қанағаттанарлықсыз цикл сипатын зерттеу»

Курбатов Андрей Петрович

kurbatovap@gmail.com

7

РИПР «Биологиялық ыдырайтын тамақ орамасын алу және жобалау технологиясын жасау»

Тажибаева Сагдат Медербековна

Sagdat.Tazhibaeva@kaznu.kz

8

ПЦФ «Аса критикалық орта негізіндегі «жасыл» технологиялар»

Наурызбаев Михаил Касымович

nauryzbaev@cfhma.kz

9

РИПР «Монтмориллониттен нано және микрогин алу технологиясын жасау»

Мусабеков Куанышбек Битуович

Kuanyshbek.Musabekov@kaznu.kz

10

РИПР «Термотөзімді және тұзға төзімді наноқұрылымды поликомпозиттермен Қазақстанның мұнай кенорындарының мұнай бергіштігін арттырудың интегралды коллоидтық-химиялық технологиясын жасау»

Оспанова Жанар Бесембаевна

Zhanar.Ospanova@kaznu.kz

Келісім-шарттар тізімі, 2015-2018 жж.

Келісім-шарт номірлері мен келісім-шарт жасалған күндері

Келісім-шарт иегерлері, ФХТЖЗО арасында

Қаржыландыру мөлшері

Орындалу кезеңдері/уақыты

 1.  

Уытты қосылыстардан және автокөліктен шығатын ауаны тазалауға арналған көміртекті металл каталитикалық жүйелер, ГР № 0115РК00591, Ефремов С.А., д.х.н., и.о.проф.

ҚР БжҒМ

8 235 000

2015-2017

 1.  

Қазақстанның минералды және өсімдік шикізаттарына негізделген каталитикалық жүйелер, ГР № 0115РК00592, Нечипуренко С.В., к.т.н., ст.преп.

ҚР БжҒМ

4 117 500

2015-2017

 1.  

Рафинадты қаралаш индийді электрохимиялық өңдеуді зерттеу және модернизациялау, ГР № 0115РК00560, Наурызбаев М.К., д..н., проф.

ҚР БжҒМ

4 575000

2015-2017

 1.  

Қазақстанның өсімдік шикізаты негізінде көпфункционалды пайдаланудың жаңа көміртегі бар материалдарды өндіру технологиясы, ГР № 0115РК01197, Тасибеков Х.С., к.х.н., доц., зав.каф.

ҚР БжҒМ

4 117500

2015-2017

 1.  

Топырақта органикалық токсиканттарды анықтау үшін «жасыл» әдістерді әзірлеу және енгізу, ГР № 0115РК00556, Кенесов Б.Н., к.х.н., асс.проф.

ҚР БжҒМ

9 150000

2015-2017

 1.  

Пероксидті қосылыстардың электрохимиялық синтезі үшін жаңа электродты материалдарды дайындау, ГР № 0115РК00419, Мальчик Ф.И., PhD-докторант

ҚР БжҒМ

2 928 000

2015-2017

 1.  

Титан оксидінің негізіндегі нанотүтікшелердің электрохимиялық құрылу процестерінің физика-химиялық негіздері және оларға литийдің интеркалациясы, ГР № 0115РК00418, Галеева А.К., к.х.н., и.о. доцента

ҚР БжҒМ

4 575000

2015-2017

 1.  

Газ-хроматография-масс-спектрометрия және екі өлшемді газ хроматографиясын қолдану арқылы мұнай мен мұнай өнімдерінің бөлшек және компоненттік құрамын жылдам анықтау әдістерін әзірлеу, ГР № 0115РК00516, Алимжанова М.Б., к.х.н., ст.преп.

ҚР БжҒМ

4 575000

2015-2017

 1.  

Сирек кездесетін және сирек-жер өнімдерін өндіруді аналитикалық сүйемелдеуге арналған жаңа электрокаталитикалық жүйелерді әзірлеу, биологиялық белсенді заттардың синтезі және белгілі бір экологиялық мәселелерді шешу, ГР №   0115РК01020, Камысбаев Д.Х., д.х.н., проф.

ҚР БжҒМ

4 117500

2015-2017

 1.  

Хроматографиялық әдістермен қалалардың атмосфералық ауасындағы органикалық ластағыштардың концентрациясы үшін жартылай автоматты бақылау станциясын құру, ГР № 0115РК00557, Кенесов Б.Н., к.х.н., ассоц.проф.

ҚР БжҒМ

4 575000

2015-2017

 1.  

Қазақстанның шикізатынан литий-ионды батареяға арналған литосфералық LiFePO4 негізінде жаңа катодты материалдарды алу әдісін әзірлеу, ГР №0115РК00420, Курбатов А.П., д.х.н., и.о. проф.

ҚР БжҒМ

6 405000

2015-2017

 1.  

Полифункционалды пайдаланудың жаңа отандық жоғары молекулалық-салмақтық беттік белсенді заттар алу технологиясын жасау, ГР № 0115РК00445, Мусабеков К.Б., д.х.н., проф.

ҚР БжҒМ

4 575000

2015-2017

 1.  

Қазақстандағы бентонит балшықтары негізінде магнит сорбенттерін алу технологиясын жасау, ГР№   0115РК00446, Мусабеков К.Б., д.х.н., проф.

ҚР БжҒМ

8 232675

2015-2017

 1.  

Су-майы эмульсияларын жою үшін төмен және жоғары молекулалық беттік белсенді заттардың құрамына негізделген демульгаторларды әзірлеу, ГР №   0115РК00499, Омарова К.И., д.х.н., проф.

ҚР БжҒМ

4 117500

2015-2017

 1.  

Қазақстан Республикасының су ресурстарында эндокринді деструкторларды анықтау бойынша әдістемелік базаны әзірлеу, ГР№ 0115РК00518, Батырбекова С.Е., д.х.н., отв.исп. Алимжанова М.Б., к.х.н., ст.преп.

ҚР БжҒМ

6 405000

2015-2017

 1.  

Электрохимиялық өзгерістерге негізделген процестердің іргелі негіздері, ГР № 0115РК02488, Наурызбаев М.К., д.т.н., проф.

ҚР БжҒМ

100 297570

2015-2017

 1.  

Жобалар
1) Қазақстандағы полиметаллдық және техногендік шикізаттан таза индийді электрохимиялық өндіріс технологиясы мен пилоттық қондырғысын дамыту;
2) Белсенді салмақты синтездеу және литий-ионды аккумулятордың катодты өңдеу технологиясын жасау.

ҒЗЖ орындауға келісім-шарт №09-11/17-1  05 сәуір   2017 ж.

11 000 000

2015-2017

 1.  

НАТО Phytotechnology for cleaning military sites

 

НАТО

1450000

2015-2017

19

Келісім-шарт №21ц-02,      10.01.2017 г

ЖШС НПП «Антиген»

120 000

2017

20

б/д, 26.01.2017

ЖШС "Промет"

500

2017

21

Келісім-шарт №0117-ОУП, 04.01.2017

ЖШС "КазФос"

600 000

2017

22

Келісім-шарт №21ц-03, 03.01.2017

ЖК "WESTAR"

200 000

2017

23

Келісім-шарт №21ц-04, 21.09.17 г.

ЖК "APEKC"

40 000

2017

24

Келісім-шарт №21ц-04, 25.01.2017

ЖК "APEKC"

240 000

2017

25

б/д, 02.10.2017

ЖШС "Консэл"

100 000

2017

26

б/д, 01.02.2017

ЖШС "Консэл"

220 000

2017

27

б/д, 25.01.2017

ЖШС "Alab Industries"

98 000

2017

28

б/д, 09.01.2017

ЖШС "Монтажник алматыспецавтоматика"

24 000

2017

29

б/д 

ЖШС "Химия и технология"

30 000

2017

30

б/д, 13.09.1982

ЖШС "Альжан Агро Трейд"

70 000

2017

31

б/д,  

ЖШС "Альжан Агро Трейд"

410 500

2017

32

Келісім-шарт №21-20  19.09.17г.  

ЖШС "MedSolutions"

60 000

2017

33

Келісім-шарт №21-20  19.09.17г.

04.10.17г.

ЖШС "MedSolutions"

40 000

2017

34

б/д 

ЖШС "Енертек"

321 600

2017

35

Госзакуп Келісім-шарт №57-03 17.03.2017

01.03.2017

РҰБ ШБҚ Гарыш экология Аэрокосмосық   комитет МО және Аэкпром ҚР ҒЗИ

1 999 988

2017

36

б/д, 27.01.2017 г.

ЖШС "Эгида групп"

272 000

2017

37

б/д, 24.02.2017

ЖШС "Lemonadoff"

24 000

2017

38

б/д 

ЖШС "Карго"

60 000

2017

39

б/д

Астана қ. құрылғы жасау зауыты 

80 000

2017

40

б/д, 10.03.2017

ЖШС "Келун-Казфарм"

60 000

2017

41

Келісім-шарт №40

27.02.2017

АҚ "Научный центр противоинфекционных препаратов"

4 080 000

2017

42

Келісім-шарт №40 , 27.02.2017

АҚ "Научный центр противоинфекционных препаратов"

4 660 000

2017

43

Келісім-шарт №212-00626656, 01.02.2017

ЖШС "ЕврохимКаратау"

2 880 000

2017

44

Келісім-шарт №21ц-34 сомасы 20250 USD

15.11.2016

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Lnd

6 213 332

2017

45

Келісім-шарт №1, 19.01.2012 (пролонгация)

ЖШС "Беккер и К"

40 000

2017

46

Келісім-шарт, 01.05.2017

ЖК "Есенова"

30 000

2017

47

б/д, 01.04.2017

ЖШС "Демеу"

24 000

2017

48

Келісім-шарт №048-17-34, 12.05.2017

ЖШС "КазНИИ ветинститут"

600 000

2017

49

Келісім-шарт №75-04, 21.04.2017

РҰБ ШБҚ Гарыш экология Аэрокосмиялық   комитет МО и Аэкпром ҚР ҒЗИ

892 900

2017

50

Келісім-шарт №76-04 , 21.04.2017

РҰБ ШБҚ Гарыш экология Аэрокосмический комитет МО и Аэкпром ҚР ҒЗИ

714 300

2017

51

б/д, 01.04.2017

ЖК "Особые цветы"

50 000

2017

52

б/д, 23.06.2017

ЖШС "Progress Group-Aruna"

20 000

2017

53

б/д, 19.06.2017

ЖШС "Агро глобал"

75 000

2017

54

б/д, 12.06.2017

ЖШС "Кипрос"

22 000

2017

55

б/д, 03.07.2017

жт Калиниченко

33 000

2017

56

б/д, 04.07.2017

жт Еноткина

25 000

2017

57

б/д, 02.07.2017

ЖШС "Тауагроинвест"

70 000

2017

58

б/д, 30.06.2017

ЧЛ Омаров Ануар

63 000

2017

59

б/д, 11.08.2017

ЧЛ Габдулганиева Е.И.

22 000

2017

60

б/д, 16.08.2017

ЖШС "TabIndustry"

25 000

2017

61

Келісім-шарт №9/0018ПЦФ, 19.08.2017

РҰКШ  микробиология и вирусология институты

4 500 000

2017

62

Келісім-шарт №21ц-12 , 17.05.2017

ЖШС "РНПИц Казэкология"

48 000

2017

63

Келісім-шарт №21ц-15   26.06.2017

ЖШС AIM Lab

4 000 000

2017

64

б/д   16.08.2017

ЖШС Intelligent Cons Solutions

30 000

2017

65

б/д, 19.06.2017

ЖШС Кормовик

50 000

2017

66

Келісім-шарт №21ц-11 17.05.17

 

Мин.шикіз.комплекс.қайт.өңдеу ҒО

90 000

2017

67

б/д, 07.06.2017

Жеке тұлға (Узденова)

22 000

2017

68

б/д, 19.05.2017

ЖШС ЛВСЭ МАРАЛ

30 000

2017

69

Келісім-шарт №52-ИВТ 28.02.17

 

ЖШС Ин-т высоких технологий

1 000 000

2017

70

Келісім-шарт № 134-ИВТ 15.08.16г

 

ЖШС Ин-т высоких технологий

6 200 000

2017

71

б/д, 08.02.2017г.

ЖШС Завод инженерного оборудования

50 000

2017

72

Келісім-шарт № 36/0018 17.07.2017

 

РГКП Институт микробиологии и вирусологии

1 020 000

2017

73

б/д, 20.01.17г.

ЖШС Vicom plus

48 000

2017

74

Келісім-шарт №45-КЯУ 03.02.2017 г.

04.09.2017

Филиал КЯУ ТОО ИВТ

280 000

2017

75

Келісім-шарт №21ц-16 

ЖШС Leader Consulting Group

290 000

2017

76

б/д, 25.08.17г.

ЖШС КазстройGroup

37 500

2017

77

б/д, 11.08.2017 г

Ч.Л. Габдулганиева Е.И.

22 000

2017

78

Келісім-шарт №01-09/213 24.07.2017 г.

 

РҰБ ШБҚ "Жезказганредмет"

1 599 999

2017

79

Келісім-шарт 11.09-15.09; 26.09-30.09.2017 г.

ЖШС "Ком-Мунай"

840 000

2017

80

Келісім-шарт №21ц-19 11.09.2017

12.09. - 20.09.2017г.

ЖШС ГРП "Iзденiс"

60 000

2017

81

Келісім-шарт №21ц-18 06.09.2017 г.

 

ЖШС "Нац.агрохим. компания"

1 056 000

2017

82

Келісім-шарт №21ц-22 29.09.17 г.

 

ЖШС "Басф Центральная Азия"

3 680 000

2017

83

Келісім-шарт №127-2017, 22.09.2017

ЧУ National Laboratory Astana

360000

2017

84

б/д, 02.10.2017

ЖШС Lider Sekurity

30 000

2017

85

б/д, 14.09.17 г.

ЖШС Zhambyl Keramzit Company

20000

2017

86

Келісім-шарт №103 06.09.2017

12.09.17г.

РҰБ "Кинологический центр КГ доходов Минфин"

150000

2017

87

б/д, 22.08.17г.

ЖШС "Атлас Копко Центральная Азия"

21000

2017

88

б/д, 08.09.2017

ЖШС "Атлас Копко Центральная Азия"

21000

2017

89

б/д, 06.09.17г.

ЖШС ДСЛ Каспиан

180000

2017

90

б/д, 19.10.17 г.

ЖШС Istock Chemi

30000

2017

91

б/д, 10.17 г.

жт Жусипова

60000

2017

92

б/д, 18.10.2017

жт Джасымбеков

30000

2017

93

Келісім-шарт  

 

80000

2017

94

б/д, 10.10.2017

ЖШС Gold Herbs

50000

2017

95

б/д, 09.11.2017

ЖШС Торговый дом Intant

120000

2017

96

б/д, 22.11.2017

ЖШС Консэл

60000

2017

97

б/д, 09.11.2017

ЖШС Консэл

100000

2017

98

Келісім-шарт №40/0018 ПЦФ, 19.10.2017

Ин-т микробиологии и вирусологии

500000

2017

99

Келісім-шарт 

ЖШС Med Solutions

190000

2017

100

Келісім-шарт №21ц-29/1 24.10.2016 г.

ЖШС Экотера

180000

2017

101

б/д 

ЖШС Lider Sekurity

25000

2017

102

Келісім-шарт № 734 24.10.17

Мед ин-т им.Асфендиярова

80000

2017

103

б/д, 22.11.2017

ЖШС Авиаком Каз

20000

2017

104

б/д, 28.11.2017

жт  Суйекпаев Е.С.

50000

2017

105

Келісім-шарт №40 27.02.2017 г.

25.10.2017

инфекц.қарсы пррепараттар ҒО

3315000

2017

106

Келісім-шарт №181-11 07.11.2017г.

24.11.2017

 Гарыш-Экология НИЦ РГП

440000

2017

107

Келісім-шарт №09-11/17-1 05.04.2017

18.10.2017

Ин-т металлургии и обогащения

2750000

2017

108

Келісім-шарт №40

27.02.2017

инфекц.қарсы пррепараттар ҒО

3340000

2017

109

Келісім-шарт №71, 26.10.2017

АҚ Волковгеология

40000

2017

110

Келісім-шарт №21ц-23, 10.10.2017

ЖШС КазКроне

80000

2017

111

б/д, 30.11.2017

ЖШС Альжан Агро Трейд

35000

2017

112

Келісім-шарт №180, 28.11.2017

РГУ Центр.тамож. лаборатория

600000

2017

113

б/д, 20.12.2017

ЖШС Консэл

20000

2017

114

Келісім-шарт 20.12.2017

ЖШС Экотера

135000

2017

115

Келісім-шарт 20.12.2017

ЖК Westar

80000

2017

116

Келісім-шарт 15.12.2017

РҰШ Респ.вет лаборатория

1339285

2017