ҒЗЖ ақпараттық қамсыздандыру бойынша сұрақтар

1. Дәйек сөз ету индексі деген не?

Дәйек сөз ету индексі– жеке ғалымның немесе ғалымдар ұжымының жұмыстарына деген әр жылға сілтемелер саны.

2. Журналдың импакт-факторы деген не?

Журналдың импакт-факторы– ағымдағы жылда журналдың мақаласы алған сілтеме санының солуақыт аралығындағы журналға басылып шыққан мақалағасілтеме санының қатынасы.

3. Хирша индексі қалай өлшенеді?

Хирша Индексі(h-index) – ғалымның немесе зерттеушінің басылым саны мен сол басылымның дәйек сөз ету санын есепке алу.