Тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
КАФЕДРА ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ
(КАЗАХСТАН)
КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
(КАЗАХСТАН) УНИВЕРСИТЕТ КОНСТАНТИНА ФИЛОСОФА В НИТРЕ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И АМЕРИКАНИСТИКИ
(СЛОВАКИЯ)

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА,
ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
(США-КАЗАХСТАН)

АМЕРИКАНСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР
БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ
(США-КАЗАХСТАН)

Приглашают Вас принять участие
в III международной научно-практической конференции

«ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»,
посвященной 80-летию со дня основания
Казахского национального университета им. аль-Фараби

3-4 октября 2014 года

Подробнее....doc

Заявки на участие в конференции и материалы выступлений принимаются до 1 апреля 2014 года в виде электронного приложения по е-mail: nasikhatd@mail.ru. Последний срок подачи материалов – 15 апреля 2014 г.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


ФИЛОЛОГИЯ, ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ ФАКУЛЬТЕТІ

ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ТІЛ БІЛІМІ КАФЕДРАСЫ

Сіздерді

«ТІЛ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС»

атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырады.

Конференцияуақыты:11 мамыр2012жыл.

Конференция жұмысының келесідей бағыттары жоспарланып отыр:

 • Шет тілі мәдениетаралық қарым-қатынас аясында;
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы және аударма мәселелері;
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас: ұлттық және мәдени стереотиптер.

Конференцияға қатысу өтініштері мен баяндама материалдары 2012 жылдың 12 наурызына дейін kuralay.kenzhekanova@mail.ru мекенжайлары бойынша жіберілетін электронды қосымша түрінде қабылданады.

Өтініштеавтордың (-лардың)аты-жөні,ғылыми дәрежесі,атағы,қызметіжәнежұмыс орны,баяндама немесе хабарламаның аты, байланыс телефондары мен мекенжайлар, қонақүй қажет болған жағдайда, тұру мерзімі көрсетіледі.

Материалдар конференция жұмысының басталуына орай басылады.

Материал көлемі –5 бетке дейін, А 4.

Байланыс телефондары: 377-33-39,377-33-32 (ішкі аб. 1270)

Конференцияға қатысу үшін төленетін ұйымдастыру жарнасы –4000 теңге.Шет елдік қатысушылар үшін 50 АҚШ доллары. Тіркеу жарнасын аудармасыз (тікелей) немесе мына мекенжайғатекпошталық аудару бойынша: 050040, Алматы қ-сы, әл-Фараби даңғылы, 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, филология факультеті, шетел филологиясы және жалпы тіл білімі кафедрасы – «Қазақ тілі: әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеулер» лабораториясы, 305а бөлме, Алдашева Қамарға төлеуге болады.

Ұйымдастыру комитетінің материалдарды таңдау құқығы бар.

МАТЕРИАЛДАРДЫ РЕСІМДЕУ ЕРЕЖЕСІ

 • Жұмыс тілі: қазақ, орыс, ағылшын;
 • Мәтін форматы – MS Word редакторы;
 • Шрифт – көлемі -14 пт. Times New Roman;
 • Жоларалық интервал – 1 жол;
 • Жиегі –жоғарғы және төменгі– 2 см,сол жақтан3 см,оң жақтан1 см,азат жол– 1 см.
 • Беттерді нөмірлеудің қажеті жоқ.«Тасымалдау» қызметі қолданылмайды. Мәтінді ерекшелеу үшін жуан шрифтты колданыңыз, астын сызу және әріптерді сиректеу мүмкіндігінше қажет емес;
 • Сілтемелер мәтін ішінде тік жақшалармен беріледі: [Сергеев 1996:4]. Пайдаланылған материалдар тізімі жұмыстың соңындаӘдебиетгрифімен (ортада, тыныс белгілерінсіз), алфавит бойынша беріледі.
 • Жоғарыда афтордың (-лардың) аты-жөні беріліп, олардың төменгі оң жағында ел, қала, жұмыс орны көрсетіледі.
 • Төменде тақырып бас әріптермен ортада жазылады.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы:Алматық-сы, Фарабидаңғылы, 71,әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,БОҒ-1корпусы, 303бөлме,шетел филологиясы және жалпы тіл білімі кафедрасы.

Орындаушылар:

Досыбаева Гульнара Кусаиновна – 87773385061; 87751345861.

Кенжеканова Куралай Кенжекановна – 8705578 20 69