Ғылыми жобалар мен зерттеулер

№ п/п 

Ғылыми жобаның бағыты 

Жобаның аталуы 

Жобаның жетекшісі 

Байланыс

1

Елдің интеллектуалдық потенциалы
 

Гравитациядағы және компакты астрофизикалық объектілердегі кванттық конденсаттар
 

Джунушалиев В.Д., ф.-м.ғ.д., профессор
 

v.dzhunushaliev@gmail.com

3

Елдің интеллектуалдық потенциалы
 

Протондардың аз бөлщекті жүйелермен және жеңіл ядролармен аралық энергиялада әсерлесу механизмін зерттеу

Имамбеков О., ф.-м.ғ.к., доцент  onlas@mail.ru

4

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Атом ядросы теориясының көкейтесті мәселелері. Астрофизикалық қолданылуы

Жусупов М.А., ф.-м.ғ.д., профессор prof_zhusupov@mail.ru

5

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Жалпы салыстырмалық теориясы бойынша зерттеулер

Абишев М.Е., ф.-м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті
abishevme@gmail.com

6

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Нейтрондық катализге негізделген жаңа типті реакторларды жасау бойынша зерттеулер

Абишев М.Е., ф.-м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті abishevme@gmail.com

7

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Протондардың жеңіл экзотикалық ядролармен әсерлесуі кезіндегі бірнеше мәрте шашыраудың эффектілері

Имамбеков О., ф.-м.ғ.к., доцент onlas@mail.ru

8

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Оптикалық қақпандардағы ультрасуық атомдардық және молекулалық жүйелерді теориялық зерттеу

Жаугашева С.А., ф.-м.ғ.к., доцент


zhaugashevas@gmail.com

9

Елдің интеллектуалдық потенциалы

МАГАТЭ ядролық деректер базасының халықаралық торының шеңберінде ядролық реакциялар бойынша компьютерлік деректер базасын құру және жасау

Курмангалиева В.О., ф.-м.ғ.к., доцен

Venera_baggi@mail.ru

10

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Сыртқы ұйытқуды есепке ала отырып жасанды ғарыш объектілерінің ілгерілемелі және айналмалы қозғалысын зерттеу әдістерін дамыту

Беков А.А., ф.-м.ғ.д., профессор

 

 

11

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Кванттық есептеулердің алгоритмдерін әртүрлі табиғаттағы көп өлшемді талдауға және уақыттық қатарларға адаптациялау

Кусаинов А.С., PhD, ф.-м.ғ.к.

Arman.kussainov@gmail.com

12

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Көп нуклонды жүйелердің коллективті бозондық күйлеріндегі атомдық ядролардың құрылысын байланысты каналдардың реакциялары бойынша зерттеу

Бактыбаев К., ф.-м.ғ.д., профессор

 

Kirgizby.Bahtybaev@kaznu.kz

13

Қолданбалы ғылыми зерттеу жұмысы

Су буларындағы втгр реакторы графитінің жоғарғы температуралық коррозиясын зерттеу

Чихрай Е.В., ф.-м.ғ.д., доцент

 

14

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Жалпы салыстырмалық теориясындағы және релятивтік астрофизикадағы айналмалы және деформацияланған объектілер бойынша зерттеулер

Бошкаев К.А., PhD, доцент

 
15

Табиғи ресурстарды рациональды қолдану, шикізаттарды және өнімдерді қайта өңдеу

Көпсалалы қолданыстарға арналған нанокөміртекті материалдар мен композиттерді алу технологиясын жасау.

Чихрай Е.В., ф.-м.ғ.к., доцент
16

Энергетика және машина құрастыру

VPE GaAs аса таза эпитаксиалды қабат негізінде жылдам нейтрондар детекторын әзірлеу және олардың сипаттамаларын зерттеу

Буртебаев Н., ф.-м.ғ.д., проффесор burteb@inp.kz
17

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Гравитациялық өрістердегі айналмалы ауқымды денелердің қозғалысы

Абишев М.Е., ф.-м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті


abishevme@gmail.com
18

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Жұлдыздық материядағы ядролық реакциялар мен процестерді талдау және зерттеу

Такибаев Н.Ж., ф.-м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі
takibayev@gmail.com
19

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Аралық энергиядағы p±-мезондардың 1р-қабыршықты нейтроныбасым ядролармен Глаубердің диффракциялық теориясында әсерлесуін зерттеу

Имамбеков О., ф.-м.ғ.к., доцент onlas@mail.ru
20

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Жалпы салыстырмалық теориясында температура мен айналуды есепке алып ақ ергежейлі жұлдыздарды зерттеу

Бошкаев К.А., PhD, доцент

kuantay@mail.ru
21

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Террагерцтік және радио диапазонындағы прецизиондық оптикалық сағаттарды жасау үшін ең қарапайым молекулаларды зерттеу

Жаугашова С.А., ф.-м.ғ.к., доцент

zhaugashevas@gmail.com
22

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Жеңіл ядролардың негізгі және қозған күйлерінің гало-құрылымының табиғатын және ядролық процесстердегі көрінуін зерттеу

Жусупов М.А., ф.-м.ғ.д., профессор prof_zhusupov@mail.ru
23

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Мультикварктік күйлер және олардың кварктардың ковариантты моделіндегі ыдыраулары

Нурбакова Г.С., к.ф.-м.н.,доцент

guliya_nurbakova@mail.ru
24

Елдің интеллектуалдық потенциалы

Бариондардың сирек ыдырауларының негізгі сипаттамаларын және дибариондық жүйелердің қасиеттерін зерттеу

Нурбакова Г.С., ф.-м.ғ.к., доцент

guliya_nurbakova@mail.ru
25

Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі зерттеулер

ЖОО мұғалімдерін инновациялық қызметтерге ынталандыру жүйесін жасап шығару

Мурзагалиева А.Г., ф.-м.ғ.к., доцент

altair.73@mail.ru