Теориялық және ядролық физика кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71

Корпус 12, Физика-техникалық факультет, 3-ші этаж, 315 каб.
Кафедра телефоны: +7(727) 337-34-14

 


 

Теориялық және ядролық физика кафедрасының меңгерушісі Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының мүше-корреспонденті, ф.-м.ғ.д., профессор

Абишев Медеу Ержанович

Телефоны: 8(727) 337-34-14
E-mail: Medeu.Abishev@kaznu.kz

   

 

Оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

Белисарова Фарида Бексултановна

Телефоны: 8(727) 337-34-14
E-mail: Farida.Belisarova@kaznu.kz

  

   

 

Ғылыми-инновациялық қызметтер және халықаралық байланыстар жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары, ф.-м.ғ.к., профессор м.а.

Жаугашова Сауле Аманбаевна

Телефоны: 8(727) 337-34-14
E-mail: Saule.Zhaugashova@kaznu.kz

 

 

Теориялық және ядролық физика кафедрасының бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша мамандар дайындау бағыттары:

Мамандық

Мамандық шифры

Оқу уақыты, жыл

Бакалавриат

Физика

5В060400

4

Ядролық физика

5В060500  

5

Магистратура

Физика

6M060500  

2

Ядролық физика

6M060500  

2

Астрономия және физика 6B061100 2

Докторантура

Физика

6D060500  

3

Ядролық физика

6D060500  

3

Астрономия және физика 6D061100 3

 

Теориялық және ядролық физика кафедрасының оқу жылына арналған арнайы курстарының тізімі:

 

Бакалавриат

Пәндердің аталуы

Пәндердің түрі (базалық немесе таңдамалы)

1

Арнайы салыстырмалық теориясы

Таңдамалы

2

Ядро теориясына кіріспе

Таңдамалы

3

Теориялық физиканың таңдамалы тараулары

Таңдамалы

4

Ядро теориясының қосымша тараулары

Таңдамалы

5

Теориялық физикадағы компьтерлік модельдеу

Таңдамалы

6

Заманауи теориялық физиканың маңызды мәселелері

Таңдамалы

7

Жалпы салыстырмалық теориясы

Таңдамалы

8

Кванттық механиканың жуықталған әдістері

Таңдамалы

9 Сандық әдістер және матемаикалық модельдеу
Таңдамалы
10 Симметрия және топтар теориясы
Таңдамалы
11 Дозиметрия және сәулеленуден қорғану
Таңдамалы
12 Ядролық қәуіпсіздік және радиоактивті қалдықтарды сақтаудың технологиясы
Таңдамалы
13 Ядролық реакциялардың теориясы
Таңдамалы
14 Элементар бөлшектер теориясы
Таңдамалы
15 Ядролық физика бойынша тәжірибелердің қойылуы және жасалуы
Таңдамалы
16 Фундаментальді әсерлесулер физикасы
Таңдамалы
17 Элементар бөлшектер кинематикасы
Таңдамалы

 

Магистратура

Пәндердің аталуы

Пәндердің түрі (базалық немесе таңдамалы)

1

Көп денелік жүйелердің кванттық теориясы

Таңдамалы

2

Жалпы салыстырмалық теориясының қосымша тараулары

Таңдамалы

3

Шашыраудың кванттық теориясы

Таңдамалы

4

ЖСТ денелердің қозғалыс мәселелері

Таңдамалы

5

Ядролық астрофизика

Таңдамалы

6

Релятивтік астрофизика

Таңдамалы

7

Суперсимметрия теориясына кіріспе

Таңдамалы

8

Теориялық физиканың сандық әдістері

Таңдамалы

9

Әлемдік Нуклеосинтез

Таңдамалы
10

Бұрыштық сәттің кванттық теориясы

Таңдамалы
11

Кванттық механиканың аз бөлшектер мәселесі

Таңдамалы
12

Ядролық физикадағы көп бөлшектік жүйелер әдістері

Таңдамалы
13

Фотоядролық процестер теориясы

Таңдамалы
14

Кванттық статфизика және зат күйінің теңдеуі

Таңдамалы
15

Ядро теориясындағы сандық әдістер

Таңдамалы

 

PhD

Пәндердің аталуы 

Пәндердің түрі (базалық немесе таңдамалы)

1

Энергияжинақтау және қалпына келетін энергетикасының физикасы және техникасы 

Базалық

2

ЖСТ механикасының таңдаулы тараулары

Базалық

3

ЖСТ дағы сандық әдістер

Таңдамалы

4

Салыстырмалық теориясында компакт объекттердің гравитациялық өрісі

Таңдамалы

5

Нейтронды жұлдыздар физикасы

Таңдамалы

6

Ақ ергежейлілер физикасы

Таңдамалы

7

Релятивтік астрофизиканың қосымша тараулары

Таңдамалы

8

Заманауи космология мен астрофизика

Таңдамалы

9 Өзара тартылатын денелердің құрылымы
Таңдамалы
10 Қайталанатын жұмсақ гамма көздер және аномалдық рентген пульсарларының физикасы
Таңдамалы
11 Аккрециялық дисктер физикасы Таңдамалы