Section 6. Actuarial mathematics and statistics

Section 6.  Actuarial mathematics and statistics

Section Chair: Tamabay Dinara - PhD doctoral student 1 course

Secretary: Razakbergenova Zhuldyz - 1st year master's student

Jury: Sikhov Mirbulat, Akanbai Nursadyk, Knykova Akzharkyn, Zhumanova Lyazzat, Suleimenova Zoya, Kovaleva Irina, Kassenov Syrym, Berikhanova Marzhan, Dalelkhankyzy Tamasha, Asubay Azamat, Tapeeva Samal, Sherniyazov Kairat

Classroom: №___