Section 4. Theoretical and applied mechanics

Section 4.  Theoretical and applied mechanics

Section Chair: Kalybekova Aigerim - PhD doctoral student 2 course.

Secretary: Yergazy Zhansaya - 1st year master's student.

Jury: Espaev Bolat, Savelyev Evgeny, Zhumasheva Zhadyra, Kalieva Nazgul, Nogaybaeva Makpal, Ismailova Asel, Sagitzhanov Birlik, Bizhanova Saltanat, Amanov Bekzat 

Classroom: №___