Programs

ӘЛ-ФАРАБИ атындағыҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

БАСПАСӨЗ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ КАФЕДРАСЫ

КАФЕДРА ПЕЧАТИ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

 

 

Қазақстандағы телерадио журналистиканың негізін қалаған ғалым, профессор Марат Кәрібайұлы Барманқұловты еске алуға арналған «ХХІ ғасырдың жаңа медиа-ландшафты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

4 наурыз 2021 жыл

 

ПРОГРАММА

международной научно-практической онлайн-конференции

«Новый медиа ландшафт ХХI века», посвященная памяти основателя телерадиожурналистики в Казахстане, профессора Марата Карибаевича Барманкулова

 

4 марта 2021 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрметті ___________________________________________!

 

СіздіҚазақстандағы телерадио журналистиканың негізін салушы, журналистика ғылыми мектебінің негізін қалаған, ұлттық телерадио хабарларын таратуға үлкен үлес қосып, көптеген шәкірт тәрбиелеген ғалым, профессор Марат Кәрібайұлы Барманқұловты еске алуға арналған «ХХІ ғасырдың жаңа медиа-ландшафты» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясына шақырамыз.

Конференция 2021 жыл, 4 наурызда, сағат 10.00-де әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Журналистика факультетіндегі Е. Шәймерденов атындағы аудиторияда өтеді (214).

 

Конференцияның жеке идентификаторы: 255 561 2377

Код : 4E4CM3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру алқасы

 

Қазақстан Республикасы, 050040,

Алматы қаласы,әл-Фараби даңғылы, 71,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

тел: +7727377-33-33 – 1351

 

 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ

 

 

Төраға: Рамазанов Т.С.,ҚР ҰҒА академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі прорек­торы.

 

Төрағаның орынбасары: Медеубек С., филология ғылымда­ры­ның кандидаты, журналистика факультетінің деканы.

 

Мүшелері: Сұлтанбаева Г.С., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылымдарының докторы, профессор;Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының профессоры Барлыбаева Сауле; Шыңғысова Н.Т., ЮНЕСКО, халықаралық журна­листика және қоғамдағы медиа кафедрасының меңгерушісі, фи­лология ғылымдарының докторы, профессор;Рамазан А.Ә., баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы,профессор; Ақынбекова А.Б., баспасөз және электронды БАҚ кафедра мең­герушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, Нурманова М.С., баспасөз және электронды БАҚ кафедра меңгерушісінің оқу ісі жөніндегі орынбасары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстандағы телерадио журналистиканың негізін қалаған ғалым, профессор Марат Кәрібайұлы Барманқұловты еске алуға арналған «ХХІ ғасырдың жаңа медиа-ландшафты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

09.45-10.00     М.К. Барманқұловтың кітап

                        көрмесінің ашылуы (факультет фойесінде)

 

10.00-10.10                Конференция

12.30 – 13.00  Естелік фотоға түсуТүскі үзіліс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция журналистика факультетінің Ербол Шәймерденов атындағы аудиторияда өтеді (214)

 

Президиумда (оффлайн)

Төрде: Сағатбек Медеубек – Журналистика факультетінің деканы

Оң жағында: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Журналистика факультетінің профессоры Сәуле Барлыбаева (модератор)

 

Үстелдің айналасында:

1. Сағымбай Қозыбаев – тарих ғылымдарының док­торы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2. Клара Қабылғазина – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 1. Сұлтанбаева Гүлмира
 2. Рамазанова Айгүл – ф.ғ.д., профессор, Баспагерлік, редак­тор­лық және дизайнерлік өнер кафедрасыныңмеңгерушісі
 3. Шыңғысова Назгүл – ф.ғ.д., профессор,ЮНЕСКО, халық­ара­лық журналистика және қоғамдағы медиа кафедрасының меңге­рушісі

6. Ақынбекова Алтын– PhD, Баспасөз және электронды БАҚ кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары

 1. Нурманова Маржан - Баспасөз және электронды БАҚ кафедра меңгерушісінің оқу ісі жөніндегі орынбасары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІРІСПЕ СӨЗ

БАЯНДАМА:

 

 1. Барлыбаева С.Х., т,ғ.д., профессор - В диапазоне Барманкулова
 2. Сағымбай Қозыбаев, тарих ғылымдарының док­торы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ - «Мой друг – Марат Барманкулов»

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,«Әл-Фараби» телерадиокешені дайындағын «В диапазоне Барманкулова» атты бейне фильмнің көрсетілімі.

М.К. Барманкуловтың «Телевизия ақша ма әлде билік пе?» кітабының тұсау кесері. Қазақ тіліне аударған ф.ғ.к., доцент Клара Қабылғазина

 

 

Жарыссөзде сөйлейтіндер:

(3-5      минуттан)

 

1. Сұлтанбаева Г.С., c.ғ.д., профессор - Марат Барманқұлов - қазақ тележурналистикасының сириусы

2. Барманкулова Баян, искусствовед - Старший брат

3. Ахметова Л.С., т.ғ.д., - Мой учитель - М.К.Барманкулов

4. Ибраева Ғ.Ж., с.ғ.д., профессор -«Инновации Барманкулова: есть ли перспективы иммерсивной журналистики в Казахстане

5. Нарбин Кенжегулова - доцент университета «Туран», "Тюркский мир Марата Барманкулова"

6. Алуа Барманкулова «Что такое журналистика и отношение к профессии».

7. Ж.Әбдіжәділқызы, Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті, ф.ғ.к., – Ғылым көкжиегіндегі Барманқгов және бүгінгі ұрпақ

8. Ложникова О.П., Современное онлайн радиовещание

9. Нода Л.П., Что предвидел М.К. Барманкулов? Новые технологии в трудах М. Барманкулова

10.  Назым Есхуатовой тема:»Онлайн радио и ТВ: настоящее и будущее»

 

Қорытынды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) ________________________________!

 

Приглашаем Вас на онлайн-конференцию «Новый медиа ландшафт ХХI века», посвященная памяти основателя телерадиожурналистики в Казахстане, профессора Марата Карибаевича Барманкулова

 

Конференция состоится 4 марта 2021 года в 10.00 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби,на факультетежурналистики в аудитории имени Е. Шаймерденова (214).

 

Персональный идентификатор онлайн-конференции ZOOM - 992 1987 0457

Код : 1602202

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 

Республика Казахстан, 050040,

г. Алматы, проспект Аль-Фараби 71,

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби

тел: + 7727377-33-33 - 1351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 

Председатель: Рамазанов Т.С., академик Национальной акаде­мии наук РК, доктор физико-математических наук, профессор, проректор по научной работе и инновациям Казахского нацио­нального университета имени аль-Фараби.

Заместитель председателя: Медеубек С.С., кандидат филоло­гических наук, доцент, декан факультета журналистики.

Члены: Султанбаева Г.С., заведующая кафедрой печатных и электронных СМИ, доктор политических наук, профессор;Барлыбаева С.Х., профессор кафедры Печати и электронных СМИ; Шын­гысова Н.Т., заведующая кафедрой ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе, доктор филологических наук, профессор; Рамазан А.А., заведующая кафедрой издательско-редак­торского и дизайнерского искусства; Акынбекова А.Б., заместитель заведущей кафедра печати и электронных СМИ по по научно-инновационной деятельности и международному со­трудничеству; Нурманова М.С., заместитель заведущей кафед­ра печати и электронных СМИ поучебно методической и вос­питательной работе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа

международной научно-практической онлайн-конференции

«Новый медиа ландшафт ХХI века», посвященная памяти основателя телерадиожурналистики в Казахстане, профессора Марата Карибаевича Барманкулова

 

09.45-10.00              Открытие книжной выставки                            М.К. Барманкулова в фойе факультете

10.00-10.10       Конференция

12.30                 Фото на память

Перерыв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция пройдет в аудитории Ербола Шаймерденова факультета журналистики (214)

 

В президиуме (оффлайн)

В середине: Сагатбек Медеубек ‒ декан факультета журналистики

Справа: доктор политических наук, профессор Барлыбаева Сауле Хатиятовна (модератор)

 

Участники (оффлайн):

 

1.Козыбаев Сагымбай Кабашевич ‒ доктор исторических наук, профессор, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.

2. Клара Кабылгазина – кандидат филологических наук, доцент, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.

3.  Султанбаева Гульмира ‒ доктор политических наук, про­фессор, заведующая кафедрой печати и электронных СМИ

4.  Рамазан Айгуль ‒ доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой издательско-редакторского и дизайнер­ского искусства

5.  ШынгысоваНазгуль ‒ доктор филологических наук, про­фес­сор, заведующая кафедройЮНЕСКО, международной жур­на­листики и медиа в обществе

6. Акынбекова Алтын – заместитель заведущей кафедра печати и электронных СМИ по по научно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству

7. Нурманова Маржан – заместитель заведущей кафед¬ра печати и электронных СМИ по учебно методической и вос-питательной работе.

 

 

 

 

 

 

ВСТУПАЮЩИЕ

ДОКЛАДЫ:

 

 1. Барлыбаева С.Х., д,и.н., профессор - В диапазоне Барманкулова 
 2. Козыбаев С. К.,‒ доктор исторических наук, профессор, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби - «Мой друг – Марат Барманкулов»

 

Показ документального фильма «В кругу Барманкулова», подготовленного телерадиокомплексом «Аль-Фараби». Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби

 

Презентация книги М.К.Барманкулова на казахском языке «Телевизия ақша ма билік пе?». Перевод к.ф.н., доцента К.Кабылгазиной

 

 

Выступающие в дебатах:

(3-5минуты)

 

 1. Сұлтанбаева Г.С., д.п.н., профессор - Марат Барманқұлов - қазақ тележурналистикасының сириусы
 2. Барманкулова Баян, искусствовед - Старший брат
 3. Ахметова Л.С., д.и.н., - Мой учитель - М.К.Барманкулов
 4.  Ибраева Ғ.Ж., д.п.н., профессор - «Инновации Барманкулова: есть ли перспективы иммерсивной журналистики в Казахстане
 5. Алуа Барманкулова - «Что такое журналистика и отношение к профессии».
 6. Нарбин Кенжегулова, доцент университета «Туран» - "Тюркский мир Марата Барманкулова"
 7. Ж.Әбдіжәділқызы, Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті, ф.ғ.к., – Ғылым көкжиегіндегі Барманқұлов және бүгінгі ұрпақ
 8. Ложникова О.П.,старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ, Современное онлайн радиовещание
 9. Нода Л.П.,старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ - Что предвидел М.К. Барманкулов? Новые технологии в трудах М. Барманкулова

10.  Назым Есхуатова, старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ - «Онлайн радио и ТВ: настоящее и будущее»

 

Заключение

 

Персональный идентификатор онлайн-конференции ZOOM - 322887 2220

Код: 123123k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазба үшін – для заметок – for notes

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБ

Подписано в печать 26.09.20. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Объем п.л. Тираж экз. Заказ №.

Издательский дом «Қазақуниверситеті»

Казахского национального университета им. аль-Фараби.

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71. КазНУ.

Отпечатано в типографии издательского дома «Қазақуниверситеті».