Жазғы және Қысқы мектеп

 

VІI МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ЖУРНАЛИСТИКИ И КОММУНИКАЦИИ -
- #ISSJC2019

Время: 12-14 июля 2019 г.
Место проведения: Спортивно-оздоровительный лагерь КазНУ им. аль-Фараби на озере Иссык-Куль, с. Бостери, Кыргызстан
Организатор: Научный центр гуманитарных исследований «Медиасфера» факультета Журналистики КазНУ имени аль-Фараби
«Глобальная коммуникация и национальные медиа: лучшая информированность и вовлёченность для граждан»
VІI Международная Летняя школа журналистики и коммуникации
Модули:
Модуль 1: Информационные навыки для гражданинов
Модуль 2: Медиа уполномоченные граждане
Информация: В течение трех дней планируется проведение семинаров-тренингов и мастер-классов. В работе Летней медиа школы участвуют представители СМИ и новых медиа из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, также молодые журналисты регионов Казахстана.
Контакты: Научный центр гуманитарных исследований «Медиасфера» факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби Султанбаева Г.С.
+77372211492, моб: +77073777049; +77011527488
e-mail: summerschoolkz@gmail.com; Gulmira.Sultanbayeva@kaznu.kz 

 

 

VІI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
JOURNALISM AND COMMUNICATION -
- #ISSJC2019 

Time: July 12-14, 2019
Location: Sports-Welness Camp KazNU Al-Farabi on the Issyk-Kul lake, Bosteri, Kyrgyzstan
Organizer: Scientific Center for Humanities Research "Media sphere" of the Faculty of
Journalism of Al-Farabi Kazakh National University
“Global communication and national media for more informed and empowered citizens” VII International Summer School of Journalism and Communication
Modules:
Module 1: Citizenship Information Skills
Module 2: Media Authorized Citizens
Information: The event, which is held in Kyrgyzstan for the seventh time, will be held as part of the 85th anniversary of KazNU. Al-Farabi and the 25th anniversary of the international political week "TÚRKISTAN". The summer school program includes workshops and master-classes, practical lectures and cultural events. Representatives of the media and young journalists from Kyrgyzstan and Uzbekistan and from the regions of Kazakhstan will take part.
Contacts: Humanitarian Research Center "Mediasphere" of the Faculty of Journalism of the Kazakh National University named after Al-Farabi Sultanbaeva G.
+77372211492,
mob: +77073777049; +77011527488
e-mail: summerschoolkz@gmail.com; Gulmira.Sultanbayeva@kaznu.kz

VII ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ ЖАЗҒЫ МЕКТЕБІ - #ISSJC2019
Уақыты: 12-14 шілде 2019 жылы
Өтетін орны: Әл-Фараби ат. ҚазҰУ спорттық-сауықтыру лагері
Ыстықкөл, Бостері, Қырғызстан
Ұйымдастырушы: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Журналистика факультеті «Медиасфера» гуманитарлық зерттеулердің ғылыми орталығы
ҚР БҰҰ Жаһандық коммуникация департаменті қолдауымен Жаһандық коммуникация және ұлттық медиа: азаматтарға арналған тиімді қолжетімдік» VII Халықаралық журналистика және коммуникация жазғы мектебі өтеді.
Модульдар:
Модуль 1: Азаматтарға арналған ақпараттық дағдылар
Модуль 2: Азаматтардың медиа өкілеттілігі
Ақпарат: Жетінші рет Қырғызстанда өтетін шара әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Журналистика факультеті 85 жылдық және «TÚRKISTAN» халықаралық саяси апталығының 25 жылдық мерейтойлар аясында өтеді. Жазғы мектеп бағдарламасында семинарлар мен шеберлік сыныптары, практикалық дәрістер, мәдени шаралар қамтылған. Қазақстан өңірлері, Қырғызстан және Өзбекстан елдерінің БАҚ өкілдері мен жас журналистері қатысады.
Байланыс: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Журналистика факультеті, «Медиасфера» ғылыми гуманитарлық ғылыми орталығының директоры Г.Сұлтанбаева, тел.: +77372211492, моб: +77073777049; +77011527488
e-mail: summerschoolkz@gmail.com; Gulmira.Sultanbayeva@kaznu.kz