Themes of graduation works of students of 4 courses for the 2019-2020 academic year

ЮНЕСКО , халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының

4 курс студенттерінің дипломдық бітіру жұмыстарының тақырыптары

2019-2020 оқу жылы

 

Студенттің Т.А.Ә.

Диплом жұмысының тақырыптары

Ғылыми (Т.А.Ә. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны)

Пікір сарапшысы (Т.А.Ә. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны)

5В051400- Қоғаммен байланыс   қ/б 

1.

Әбілда Ботагөз Дәулетбекқызы

PR-дағы сараптаманың жаңа түрлері (SWOT, PEST, STEEPLE)

Мамырова К.С.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Ербол Азанбек,

«Kaspi bank» PR-менеджері

Новые типы анализа в PR (SWOT, PEST, STEEPLE)

New types of analysis in PR (SWOT, PEST, STEEPLE)

2.

Батырханова Айгерім Ернісқызы

Қазақстан сән саласындағы ұлттық бренд пен имидждің қалыптасу ерекшеліктері

Шыңғысова Н.Т.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының профессоры

Ергебеков М.,

Сулеймен Демирел атындағы университетінің профессоры

Особенности формирования национального бренда и имиджа в сфере моды Казахстана.

Formation of the national brand and image’s features in the fashion sphere of Kazakhstan

3.

Бейсембі Айгерім Фрунзебекқызы

Киноиндустриядағы жарнамалық технологиялардың қолданылуы

Шыңғысова Н.Т.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының профессоры

 

Ж.Б. Есенбек,

І. Жансүгіров атындағы ЖМУ-дің журналистика және филология кафедрасының меңгерушісі

Использование рекламных технологий в киноиндустрии

Use of advertising technologies in the film industry

4.

Сақбек Майя Болатбекқызы

Әлеуметтік желілердің PR -қызметтің құралы ретіндегі рөлі

Мамырова К.С.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Ербол Азанбек,

«Kaspi bank» PR-менеджері

 

Социальные сети как PR-инструмент

Social networks as PR-tool

5.

Жұмабек Ерсінбек

Қазақ фольклорындағы PR-дың үлгілері және ерекшеліктері

Шаймаран М.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Тұрсынбай Б.,

«Жас Алаш» газетінің редакторы

Классические виды PR и его особенности в казахском фольклоре

Classic kinds and features of PR in Kazakh folklore

6.

Мейрамбекова Райхан Асанқызы

«McDonald’s» компаниясын нарықта ілгерілетудегі PR құралдарының қолданылуы

Жетпісбаева М.С.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Ержанова Айымгул, «Халықаралық бизнес университетінің» ф.ғ.к, доценті

Использование PR-инструментов для продвижения компании «McDonald’s» на рынке

The using of   PR instruments for the promotion of «McDonald’s» company on the market

7.

Қамзабек Арайлым Хасенқызы

Мейрамхана бизнесіндегі PR- технологиялардың қолданылуы

Мухамедиева Н.Б., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

К. Шонбай,

Экс-Ресторатор

Использование PR технологии в ресторанном бизнесе

The use of   PR- technology in the restaurant business

8.

Таған Дәметкен Сметқызы

Көлік нарығындағы PR-технологиялардың қолданылуы (Audi, BMW, Toyota брендтерінің тәжірибесі негізінде)

Мамырова К.С.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Әсем Қонақбаева,

«Astana motors» ҚМК маркетинг департаментінің жетекшісі

 

Использование PR-технологий на автомобильном рынке (на основе практики брендов «Audi», «BMW», «Toyota»)

The use of PR-technology in the automobile market (based on the practice of brands Audi, BMW, Toyota)

9.

Сапарбаева Балнұр Батырханқызы

PR маманының сөйлеу этикеті

Нұржанова Ш.С.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Ахетов Мамай, Алматы қаласы тілдер басқармасының бастығы

Этикет речи PR специалиста

Culture of PR specialist is speech

10.

Сауытбекова Айя Талғатқызы

Креативтік жарнаманың ерекшеліктері

Бекболатұлы Ж.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Нұрлан Асқаров,

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының жауапты хатшысы, ф.ғ.к..

 

Особенности креативной рекламы

Features of creative advertising

11.

Туржан Арайлым Нурланқызы

Инстаграм арқылы бизнес аккаунтты дамыту (маркетинг, тұтынушы аудиториясын жинау, таргет, жарнама, сұлулық саласындағы PR)

Губашева Д.Т.,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

 

Қойгелдиева З.Ж.,

М.Х. Дулати атындағы ТМУ- дің филология және журналистика кафедрасының аға оқытушысы

Продвижение бизнес аккаунта через «Инстаграм» (маркетинг, накрутка клиентов, таргетинг, реклама, PR в сфере красоты)

Promotion of a business account via «Instagram» (marketing, cheat clients, target, advertising, beauty PR)

12.

Жарылқап Серікжан Мейірбекұлы

Қазақстандағы туризмнің дамуындағы PR -технологиялардың рөлі

Г.Ж.Ибраева Ф.ғ.д,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының профессоры

 

Алматы Менеджмент Университетінің экономика ғылымдарының магистрі Даниал Саори

Роль PR-технологий в развитии туризма в Казахстане

The role of PR technologies in the development of tourism sphere in Kazakhstan

13.

Қаиырбаев Асылбек Кеңесбайұлы

SMM- интернетте қызмет көрсетуді дамытудың құралы ретінде

Мысаева Қ.Н. ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының ф.ғ.к., доценті

Сүлейман Демирел атындағы университеттің әлеуметтік-ғылымдар   кафедрасының меңгерушісі PhD-доктор Мадияр Сауытбаев

SMM как инструмент

продвижения услуги в Интернете

SMM as a tool for promoting services on the Internet

14.

Тұралбайқызы Шолпан

Саяси PR технологиялары және цифрлық қоғамдағы үгіт-насихат

Ибраева Г.Ж., Ф.ғ.д,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының профессоры

 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ-нің Халықаралық коммуникация кафедрасының меңгерушісі ф.ғ.д. Б.А. Ахатова

Технологии политического PR и пропаганды в цифровом обществе

Technology of Political PR and propaganda in the Digital Society

15.

Таңатарова Жаннұр Жанболатқызы

Қазақстан брендингін дамытудағы ұлттық мұнай-газ компанияларының рөлі

Садуақасов А.А., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

 

«ҚазТрансГаз» АҚ баспасөз бөлімі қызметінің басшысы Құрманқұлов Бексұлтан Тұрланбекұлы      

 

Роль национальных нефтегазовых компаний в развитии казахстанского брендинга

The role of national oil and gas companies in the development of kazakhstani branding

16.

Мухаметхан Назерке

Қазақстандық және шетелдік PR -дың дамуындағы трендтер

Садуақасов А.А., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

MEGA CO коммуникация департаментінің басшысы А.Елікбаев

Тренды развития казахстанского и зарубежного PR

Trends of the development of kazakhstani and foreign PR

17.

 

Төлен Нұрсұлу Насырқызы

 

Іскерлік беделге қолдау көрсету және имиджді қалыптастырудағы коммуникация бренді

Ибраева Г.Ж., Ф.ғ.д,

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының профессоры

 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ-нің Халықаралық коммуникация кафедрасының меңгерушісі ф.ғ.д. Б.А. Ахатова

Бренд коммуникации в поддержании деловой рпеутации и формировании имиджа

Brand communication in maintaining business reputation and image formation

 

5В051400 - Связь с общественностью   р

1.

Даутбаева Салтанат Канатовна

PR - коммуникации в гейм - индустрии и киберспорте. Казахстанский опыт.

Дудинова Е.И., к.ф.н., ст.препод. кафедры

ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

 

Кенжегулов Н.С.,

«Тұран» университетінің ф.ғ.к., доценті

 

Гейм индустрия және киберспорттағы PR -коммуникациялар. Қазақстандық тәжірбие

PR- communications in the game industry and e-sports. Kazakhstan experience

2.

Нурина Перизат Әділқызы

Роль связей с общественностью в деятельности организации АО «Фонд Национального Благосостояния» «Самрук-Казына»

Тлепбергенова А.А.,

к.ф.н., ст.препод. кафедры

ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

Нұржанов С.А., Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің п.ғ.к., доценті

 

«Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның қызметіндегі қоғаммен байланыстың рөлі

The role of public relations in the activities of the organization of national Wealth Fund «Samruk- Kazyna JSC»

3.

Лю Данчжисюн

Улучшение имиджа трендов китайского производства

Рожков А.В., к.ф.н., ст.препод. кафедры

ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

Кенжегулов Н.С.,

«Тұран» университетінің ф.ғ.к., доценті

 

 

 

Әлемдік өндіріс брендтерінің имиджін жақсарту

Improvement of brand image of worldwide producers

4.

Чжан Чжихао

Рекламные технологии на медиарынке Китая

Аргынбаева М.Х., к.ф.н., ст.препод. кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

 

Турабеков Б.,
Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің ф.ғ.к., доценті  

Қытай медиа нарығындағы жарнамалық технологиялар

Advertising technologies on the media market of China

5.

Нургалиев Жантали Рыспаевич

Коммерческие компании в секторе сервиса: уровни корпоративных коммуникаций

Рожков А.В., к.ф.н., ст.препод. кафедры

ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

 

Ким И.В.,

«Адверт Лайн Групп» жарнама компаниясының директоры

Коммерциялық компаниялар қызмет көрсету аймағында: корпоративтік коммуникациялар деңгейлері

Commercial companies in the service sector: levels of corporate communications

6.

Чжан Хаожань

Модели коммуникации Public Relations Китая как Soft power

Ибраева Г.Ж.,

д.п.н., профессор кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

 

Ахатова Б.,

Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің ф.ғ.д., профессоры

Қытайдың Public Relations коммуникациясының моделі Soft power ретінде

Communication models of Public Relations in China as Soft power

7.

Хао Хэлин

Особенности PR в государственном секторе

Негизбаева М.О., к.ф.н., ст.препод. кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

Кенжегулов Н.С.

«Тұран» университетінің ф.ғ.к., доценті

 

 

Мемлекеттік сектордағы PR ерекшеліктері

Features of PR in the public sector

8.

Цзо Аньни

PR и НR: пути ваимодействия

Ахметова Л.С., д.ф.н., профессор кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе

Турабеков Б., Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің ф.ғ.к., доценті

PR және НR: өзара қызметі

PR and НR: ways of interaction

 

 

Кафедра меңгерушісі                                                         Н.Т. Шыңғысова