Жалпы мәліметтер

Кафедраның оқу және оқу-әдістемелік қызметі

Кафедраның оқу және оқу-әдістемелік қызметі білім, білік және дағды беруге ғана емес, құзыреттілікті игеруге бағытталған. Кафедраның оқу-әдістемелік қызметіндегі құзыреттілік бағдары келесі бағыттар бойынша жүзеге асады: 1) мамандық бойынша білім мазмұнының өмірлік қажеттілігін күшейту; 2) кәсіби қызметтің өмірлік дағдыларына үйрету; 3) жалпылама пәндік біліктерді қалыптастыру; 4) негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру; 5) оқу үдерісін ұйымдастырудың құзыреттілік-модульдік технологиясын жүзеген асыруды қамтамасыз ететін жаңа оқу-әдістемелік материалдарды жасау және білім беруүдерісіне енгізу ;6) жаңа буынның оқу, оқу-әдістемелік құралдарын жасау; 7) электронды білім беру ресурстарын жасау.

Оқу-әдістемелік қызметтің басымдықтары

- ғылыми-білім беру және инновациялық қызметтердің отандық және халықаралық нарығында қажет болатын жоғары квалификациялы мамандар даярлауды қамтамасыз ету және кафедраның ғылыми-білім беру, инновациялық қызмет саласындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

-бітірушінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың инновациялық модельдерін дайындау жәнебілім беру үдерісіне енгізу;

-ғылыми-білім беру бағдарламаларының қолданыстағыларын жаңартып, жаңасын дайындау және өндіріске енгізу;

- бітірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруды, адам капиталын дамытуды көздейтінбілім берудің жаңа технологияларын жасау, апробациялау және өндіріске енгізу;

- кафедраның инновациялық ғылыми-білім беру қызметінің бағыттары бойынша сандық білім беру ресурстарын жасау;

-оқу пәндерін ағылшын тілінде оқытуды қамтамасыз ету (элективті пәндердің жалпы санының 10 %);

- білім беру қызметінің экпортын кафедра мамандығы бойынша білім алушылардың жалпы контингентінің 15 пайызына дейін арттыру;

-кейстік, желілік және телекоммуникациялық білім беру технологияларын жүзеге асыру;